SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju članka 33. st. 1., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 34. sjednici održanoj 4. veljače 2021.godine donosi

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima na području
Općine Vinodolska općina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Odluka) pobliže se određuju komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Općine Vinodolska općina.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženkom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Članak 3.

(1) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete.

(2) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

(3) Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

(4) Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

(5) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

(6) Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

(7) Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

(8) Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(9) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 4.

(1) Uslužne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. usluge ukopa pokojnika,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

(3) Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Komunalne djelatnosti može obavljati:

1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno,

2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave,

3. služba – vlastiti pogon koji osniva jedinica lokalne samouprave,

4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji,

5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

IV. KOMUNALNA DJELATNOST KOJA SE OBAVLJA NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 6.

(1) Komunalna djelatnost koju mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji je:

1. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Davatelj koncesije je Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina.

(3) Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje obračuna naknade za koncesiju, koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, na odgovarajući se način primjenjuju propisi kojima se uređuju koncesije.

V. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 7.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje javnih zelenih površina

4. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

5. održavanje čistoće javnih površina

6. održavanje javne rasvjete

7. usluge ukopa pokojnika.

Članak 8.

(1)Pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, a temeljem provedenog natječajnog postupka, mogu obavljati na području Općine Vinodolska općina sljedeće komunalne djelatnosti:

- javna rasvjeta,

- usluge ukopa pokojnika.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 9.

(1) Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora, provodi se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o javnoj nabavi te ovom Odlukom. Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik. Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najmanje 2 (dva) člana, a imenuje ga općinski načelnik.

(2) U slučaju povećanja ili smanjena opsega obavljanja komunalne djelatnosti u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno se može sačiniti aneks ugovora.

Članak 10.

(1) Javni natječaj iz članka 8. ove Odluke mora sadržavati:

- djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih
poslova,

- procijenjena vrijednost,

- vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,

- vrstu i opseg poslova,

- način i rokovi plaćanja,

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi a radi dokazivanja tražene pravne i poslovne,

financijske i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti,

- kriterij za odabir najpovoljnije ponude,

- ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnim pločama i na web stranici Općine Vinodolske općine, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke, kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave. Na osnovi prijedloga Povjerenstva, općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina prijedlog odluke o povjeravaju obavljanja komunalne djelatnosti ili poništenju javnog natječaja.

Članak 12.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odnosno o poništenju javnog natječaja donosi Općinsko vijeće. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem ugovora, jest najniža ponuđena cijena obavljanja određene komunalne djelatnosti.

Članak 13.

(1) Na temelju odluke iz članka 11. stavka 1. ove Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa sa odabranim ponuditeljem općinski načelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1)Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

(2)U razdobljima od prestanka važenja postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora iz stavka 1. ovog članka, vrijedi načelo slobodnog tržišta.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 19/11., 43/12. i 37/20.)

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2107/03-02-21-325

Bribir, 4. veljače 2021.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr