SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

11.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5., članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17. i 32/19.), Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13., 148/13. i 115/18.), Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18. i 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst),Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 34. sjednici Općinskog vijeća održanoj 4. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKA

o izmjenama i dopunama
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak1

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/20.), članci 5. i 6., brišu se.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Psi se mogu kretati javnim površinama ako su propisano označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.“

Članak 3.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se stavak 2., koji glasi:

„(2) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar može nakon očitanja mikročipa psu te uvidom u Upisnik pasa utvrditi da li je isti upisan kao opasan pas na način kako je to propisano Pravilnikom.“.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3..

Članak 4.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ako je uzgoj kućnih ljubimaca namijenjen prodaji koja djelatnost se ne može započeti bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo.“

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. umjesto točke stavlja se zarez, te dodaje:

„ ,te mora zbrinuti mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca.“

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Ako vlasnici kućnih ljubimaca sami ne žele zbrinuti mladunčad kućnih ljubimaca, snose troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.“.

U članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.“.

Članak 6.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) Na području Općine Vinodolska općina propisuje se trajna sterilizacija napuštenih ili izgubljenih životinja kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“.

Članak 7.

U članku 24. stavak 3., briše se.

Stavci 4., 5. i 6., postaju članci 3., 4. i 5..

Članak 8.

U cijelom tekstu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/20.), riječi „Vinodolska općina“, zamjenjuju se riječima „Općina Vinodolska općina“, sve u određenom padežu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2107/03-02-21-324

Bribir, 4. veljače 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr