SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

56.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 31. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine, usvaja

SMJERNICE

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

1. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE - OPĆI DIO

Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar, KLASA: 011-03/16-01/01, URBROJ: 2169/02-01-16-11 te nastavno na istoj sjednici i Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lopar, KLASA: 011-03/16-01/01, URBROJ: 2169/02-02-18-01.

Sastavni dio Plana zaštite i spašavanja je Plan civilne zaštite Općine Lopar.

Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar, KLASA: 022-05/18-01/24, URBROJ: 2169-01-02/7-19-10.

Općinsko vijeće je na svojoj sjednici 18. veljače 2020. godine donijelo Zaključak kojim se usvaja Plan zaštite od požara, broj: 1/24-10-16- PZP od studenog 2019. godine.

Na temelju obaveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite Općinsko vijeće će i nadalje svake godine pri donošenju proračuna razmatrati i usvajati godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava razmatraju se i usvajaju svake četiri godine.

Općinski načelnik, u pravilu, početkom svake godine donosi plan vježbi civilne zaštite.

2. RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR- OPERATIVNE SNAGE

2.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LOPAR

Stožer civilne zaštite Općine Lopar redovito se sastaje uoči svake protupožarne sezone, a na sjednicama Stožera razmatraju se aktivnosti koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada Republike Hrvatske donosi svake godine te druga pitanja iz domene civilne zaštite.

Stožer se tijekom godine sastaje najmanje još jednom, odnosno ukoliko postoji potreba i češće.

Stožer prati izradu dokumenata iz domene sustava civilne zaštite te uvježbavanje i opremanje operativnih snaga civilne zaštite.

U suradnji sa Područnim uredom civilne zaštite Rijeka dogavarati će se osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite.

2.2 SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u civilnu zaštitu na području Općine Lopar kroz svoje sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite (djelatnici MUP-a i PUCZ Rijeka), kao savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP – regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

2.3 ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

Na području Općine Lopar najvažniji provoditelj aktivnosti civilne zaštite je Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar (u daljnjem tekstu: DVD Lopar) koje je zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Rab organizirano u Područnu Vatrogasnu zajednicu otoka Raba.

Vatrogasna postrojba DVD-a Lopar trenutno ima 40 operativnih vatrogasaca raspoređenih kroz 2 dežurne smjene sa po 11 vatrogasaca u svakoj smjeni koje se svako tjedan dan mijenjaju.

Vatrogasci se redovito osposobljavaju i uvježbavaju te kontinuirano opremaju osobnom zaštitnom i skupnom opremom za operativne vatrogasce.

Svake se godine za potrebe financiranja DVD-a Lopar i vatrogasne djelatnosti planiraju sredstva sukladno važećim planovima i zakonskoj regulativi, a sredstva se troše sukladno programu rada DVD-a Lopar.

2.4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

2. 4. 1. Hrvatska gorska služba spašavanja

Općina Lopar redovito svake godine sklapa Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka.

2. 4. 2. Gradsko društvo crvenog križa Rab

Gradsko društvo Crvenog križa Rab organizira osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u izvanrednim situacijama, provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi te ustrojava, obučava i oprema ekipe prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

U Proračunu se svake godine za Gradsko društvo Crvenog križa Rab planiraju sredstva sukladno zakonskoj regulativi i potrebama Društva.

2. 4. 3. Nastavni zavod za javno zdravstvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ ima Ispostavu u Gradu Rabu stoga su djelatnosti koje Zavod provodi dostupne stanovništvu. Zavod provodi djelatnosti propisane zakonima, odnosno opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe te higijenskih uvjeta u objektima, praćenje stanja okoliša i dr. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Ispostava Rab, po potrebi, sudjeluje u godišnjim vježbama operativnih snaga civilne zaštite Općine i Grada zajedno.

2.5. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

2. 5. 1. Postrojba civilne zaštite

Općina Lopar nema ustrojenu Postrojbu civilne zaštite.

2. 5. 2. Povjerenici civilne zaštite

Općinski načelnik Općine Lopar donio je dana 04. studenog 2019. godine Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Općine Lopar, KLASA 022-05/19-01/11, URBROJ: 2169/02-02-19-01 (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 28/19). Nastavno valja provesti osposobljavanje i opremanje imenovanih.

2.5.3. Koordinatori na lokaciji

Općina Lopar nema Koordinatora na lokaciji.

2. 6. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj 11. studenog 2017. godine donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lopar, KLASA: 011-03/17-01/01, URBROJ: 2169/02-01-17-16. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite nositelji su posebnih zadaća iz domene civilne zaštite.

2. 7. UDRUGE GRAĐANA

Općina Lopar redovito iz Proračuna sufinancira i razne ustanove, udruge građana, programe, projekte i aktivnosti koje su u izravnoj ili posrednoj vezi sa razvojem sustava civilne zaštite, a koje provode: Pro-Geo Hrvatska, Lovačko društvo, „ Kuna“ Lopar, Udruga ovčara Lopar, Sportsko ribolovno društvo „Lopar“, Društvo sportske rekreacije „Forza“, Planinarsko društvo „Kamenjak“ i druge udruge.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA

3. 1. Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

Sukladno važećem Prostornom planu Općine Lopar, Općina Lopar je u obvezi izradi donošenja urbanističkih planova uređenja za sva naselja na području Općine stoga se pri izradi istih, kao i izradi izmjena i dopuna Prostornog plana, u tekstualnom i u grafičkom dijelu moraju definirati sve mjere zaštite i spašavanja ljudi i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća, a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar i obavezama koje proizlaze iz pozitivnih propisa.

3. 2. Edukacija građana i djece

U narednom razdoblju potrebno je planirati razne oblike edukacije građana, a u suradnji s PUCZ Rijeka posebno valja planirati edukaciju djece u Dječjem vrtiću te Osnovnoj školi i Srednjoj školi.

3. 3. Uspostava sustava uzbunjivanja

Glavnim nedostatkom sustava civilne zaštite na području Općine Lopar označen je način uzbunjivanja mještana o ugrozima.

3. 4. Ostalo

U Općini Lopar se sustavno provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

4. ZAKLJUČAK

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite je zadovoljavajuće, no potrebno je kontinuirano usklađivati i ažurirati dokumente u skladu s Zakonom o sustavu civilne zaštite i pripadajućim pravilnicima te promjenama stanja na terenu.

Prije svega, prioritetno valja donijeti Plan djelovanja civilne zaštite.

Koordinaciju aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer civilne zaštite Općine Lopar stoga je primarni cilj i u narednom razdoblju provođenje aktivnosti za dodatno osposobjavanje Stožera za brzo i efektivno djelovanje u kriznim situacijama, kao i osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje svih operativnih snaga sustava.

KLASA: 021-01/20-01/09

UR. BROJ: 2169/02-01-20-01

Lopar, 23. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51281&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr