SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

54.

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 31. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR ZA 2021. GODINU

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2018. i 2019. godinu donesene na sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar održanoj 18. veljače 2020. godine, KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2169/02-01-20-05, Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za razdoblje od 2017. - 2020. godine usvojenih na sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar održanoj 14. ožujka 2017. godine, KLASA: 011-03/17-01/01, URBROJ: 2169/02-01-17-04, donosi se Godišnji plan aktivnosti za 2021. godinu:

1. Općinsko vijeće Općine Lopar nakon donošenja proračuna za 2021. godinu donosi:

- Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020. godinu,

- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.

2. Načelnik Općine Lopar

- početkom godine utvrđuje plan vježbi operativnih snaga civilne zaštite,

- tijekom godine utvrđuje prijedloge akata iz sustava civilne zaštite usvajanje i donošenje kojih je u nadležnosti Općinskog vijeća i donosi akte iz svoje nadležnosti.

3. Stožer civilne zaštite Općine Lopar

- do kraja svibnja održava sjednicu vezano za provedbu zadaća iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini, te u tom smislu pored ostalog utvrđuje Prijedlog Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Općine Lopar za 2021. godinu kojeg dostavlja načelniku Općine Lopar na usvajanje,

- tijekom godine održava još jednu sjednicu, a po potrebi sastaje se češće,

- za sve članove Stožera koji do sada nisu osposobljavani biti će provedeno osposobljavanje.

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar

- najvažniji je provoditelj aktivnosti iz sustava civilne zaštite na području Općine Lopar koji djeluje sukladno

svom programu rada (obučavanje, vježbe, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme).

5. Gradsko društvo Crvenog križa Rab

-organizira osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u izvanrednim situacijama, provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi, te ustrojava, obučava i oprema ekipe prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

6. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Lopar

- u suradnji s drugim operativnim snagama Općine Lopar, nastavit će se edukacija i osposobljavanje postrojbe koju treba i dodatno opremiti.

7. Povjerenici civilne zaštite

- provesti će se edukacija povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Lopar.

8. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

- pravnim osobama i drugim subjektima koje su Odlukom Općinskog vijeća Općine Lopar, KLASA: 011-03/ 17-01/01, URBROJ: 2169/02-01-17-16 od 11. studenog 2017. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 33/17) određene da su od interesa za sustav civilne zaštite dostavit će se izvadci iz Plana civilne zaštite Općine Lopar i drugih odgovarajućih planskih dokumenata, uz planiranje uključivanja istih u vježbe operativnih snaga civilne zaštite.

9. Ostale aktivnosti

- sukladno važećem Prostornom planu Općine Lopar, kao i pri izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lopar, Općina Lopar je u obvezi izrade donošenja urbanističkih planova uređenja na svom području stoga se pri izradi istih, u tekstualnom i u grafičkom dijelu, moraju definirati sve mjere civilne zaštite i spašavanja ljudi sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara Općine Lopar i zahtjeva PUZS Rijeka, odnosno sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Navedene mjere definiraju se s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja rizika za ljude i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko tehnoloških nesreća.

IZVODI IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2021., 2022. I 2023.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Kod prostornih planova ne upisuju se cijene koštanja izrade i donošenja prostornih planova već samo ako su naručene posebne studije kao naprimjer mikro rajonizacija ugroženosti od potresa, geološke studije za utvrđivanje ugroženosti od klizišta i slično.

KLASA: 021-01/20-01/08

UR. BROJ: 2169/02-01-20-01

Lopar, 23. prosinac 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Općina Lopar

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51281&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr