SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

53.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 31. sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine, usvojilo je

ANALIZU

stanja sustava civilne zaštite na području
Općine Lopar za 2020. godinu

UVOD

Odredbom članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20 u daljnjem tekstu: Zakon) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava civilne zaštite, usvajaju godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine. U proračunu se osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava civilne zaštite, te obavljaju i drugi poslovi civilne zaštite utvrđeni zakonom.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja (članak 1. stavak 2. Zakona).

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe (članak 5. stavak 2. Zakona).

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite (članak 17. stavak 4. Zakona).

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

  • stožeri civilne zaštite
  • operativne snage vatrogastva
  • operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
  • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
  • udruge
  • postrojbe i povjerenici civilne zaštite
  • koordinatori na lokaciji
  • pravne osobe u sustavu civilne zaštite (članak 20. stavak 1. Zakona).

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR

Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine donijelo je Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. i 2019. godinu, KLASA: 021-05/20-01, URBROJ: 2169/02-01-20-05 (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 4/20).

Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Lopar, KLASA: 011-03/16-01/01, URBROJ: 2169/02-01-16-11 (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 13/16), te nastavno na istoj sjednici i Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lopar, KLASA: 011-03/16-01/01, URBROJ: 2169/02-01-16-12 (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 13/16).

Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine donijelo je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2020. godinu, KLASA: 021-05/20-01/01, URBROJ: 2169/02-01/20-06 (Službene novine Primorsko-goranske-županije, broj 04/20).

Odgovorna osoba Općine Lopar donijela je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Lopar, KLASA: 022-05/17-02/11, URBROJ: 2169/02-02-17-01 od 16. kolovoza 2017. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 22/17) i potom Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lopar, KLASA: 022-05/19-02/06, URBROJ: 2169/02-02-19-01 od 16. srpnja 2019. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 19/19).

Načelnik Općine Lopar je 22. srpnja 2019. godine donio Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Lopar u 2019. godini, KLASA: 023-01/19-01/01, URBROJ: 2169-01-01-19-1, u skladu s kojim je Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar u suradnji s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite i drugim službama 11. listopada 2019. godine održalo vježbu: „Evakuacija i spašavanje djelatnika na pretovarnoj stanici Sorinj.

Dana 27. svibnja 2020. godine načelnik Općine Lopar donio je Odluku o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za 2020. godinu (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 18/20).

Općina Lopar je nalazi se u postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Lopar, nakon Odluke o izradi procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar, KLASA: 022-05/18-01/24, URBROJ: 2169/02-02-18-01 od 21. prosinca 2018. Općina Lopar sklopila je ugovor o pružanju konzultantskih usluga izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lopar s METIS d.d. Kukuljanovo 414, pod brojem UG/2018/47.

Do donošenja Plana djelovanja za područje Općine Lopar na snazi je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine koji je u naravi sastavni dio plana zaštite i spašavanja. Planovi su ažurirani.

Dana 18. veljače 2020. godine donesen je Plan zaštite od požara za Općinu Lopar broj 1/24-10-16-PZP od studenog 2019. godine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/20).

OPERATIVNE SNAGE

Stožer civilne zaštite Općine Lopar

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada.

Na sjednici održanoj 17. srpnja 2020. godine usvaja se Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar za 2020. godinu, KLASA 021-06/20-01/05, URBROJ: 2169/02-02-20-2 (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj 24/2020.), Financijski plan za požarnu 2020. godinu, KLASA: 021-06/20-01/05, URBROJ: 2169/02-02/20-3, Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2020. godinu, KLASA: 021-06/20-01/05, URBROJ: 2169/02-02/20-4, Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Lopar u 2020. godini, Z-34/2020 od 16. srpnja 2020. godine. Izrađen je i Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje nadležnosti vatrogasne zajednice Primorsko- goranske županije 01.06.-30.09.2020. od veljače 2020. godine.

Stožer cilvilne zaštite Općine Lopar u 2020. godini nakon pojave virusa COVID 19 sastao se u ožujku dva puta na temu pandemije te su donesene preporuke kao što je otkazivanje svih javnih kulturnih, sportskih i ostalih okupljanja u narednom razdoblju kako bi se preventiralo širenje koronavirusa.

Nakon uspostave ePropusnica (izdavane od strane načelnika Stožera i povjerenice CZ Općine Lopar) moramo napomenuti kako je Stožer CZ Općine Lopar aktivno sudjelovao u unaprjeđenju cijelog sustava u suradnji sa Ministarstvom uprave i Nacionalnim stožerom te su sve njihove primjedbe usvojene. U razdoblju postojanja ePropusnica izdano je preko 2200 istih. Stožer CZ Općine Lopar bio je svaki dan u direktnoj vezi sa Nacionalnim stožerom putem mobilne stanice ustupljene od strane Nacionalnog stožera. Suradnja Stožera CZ Općine Općine Lopar, epidemiološke službe, Stožera CZ PGŽ, Nacionalnog stožera, MUP-a te bila je izvanredna te su se sve odluke i preporuke donosile u zajedničkom dogovoru.

CZ Općine Lopar svakodnevno je slao izvješća o svojim obavljenim radnjama te vodio evidenciju o njima na dnevnoj bazi te ih prosljeđivao ŽC 112 Rijeka, Policijskoj postaji Rab kao što su: svakodnevni nadzori mjera, svakodnevna dezinfekcija javnih i vanjskih prostora gdje se zadržavao veći broj ljudi, vođenje administracije, svakodnevno obavještavanje stanovništva o situaciji na području Općine Lopar, pomoć mještanima, bili na usluzi svima koji su dolazili osobno u prostorije CZ-a.

Stožer civilne zaštite pomogao je i Gradskom društvu CK Rab podijeliti hranu koji su dobili putem donacija. Svi članovi Stožera radili su na volonterskoj bazi i bili na dispoziciji 24 sata na dan. CZ Općine Lopar još uvijek funkcionira i radi, naravno u manjem sastavu, ali i dalje se prati situacija na terenu te se redovito vrše kontrole.

Operativne snage vatrogastva

Na području Općine Lopar najvažniji provoditelj aktivnosti civilne zaštite je Dobrovoljno vatrogasno društvo Lopar (u daljnjem tekstu: DVD Lopar) koje je zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Rab organizirano u Područnu Vatrogasnu zajednicu otoka Raba.

Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2020. godinu za protupožarnu zaštitu Općine Lopar planirano je ukupno =265.415,69 kuna, od toga za:

-protupožarni nadzor Općine Lopar (PVZO Raba) - osmatrači =21.287,73 kn,

-DVD Lopar - redovna djelatnost =160.000,00 kn,

-DVD Lopar - sufinanciranje plaća djelatnika =28.565,46 kn,

-DVD Lopar - nabava opreme =55.562,50 kn.

U 2019. godini izdvojeno je =290.037,11 kn za protupožarnu zaštitu Općine Lopar od toga za:

-izdaci za osmatračnicu =21.078,11 kn,

-DVD Lopar - redovna djelatnost =160.000,00 kn,

-DVD Lopar - sufinanciranje plaća djelatnika =29.299,00 kn,

-DVD Lopar - nabava opreme =80.000,00 kn.

2020. godina

U 2020. godini DVD Lopar sudjelovao je ukupno u 86 intervencija na području cijelog otoka, od toga na 79 intervencija u Loparu, 1 u Banjolu, 1 u Palitu, 1 u Mundanijama, 1 u Barbatu, 2 u Rabu te 1 u Supetarskoj Dragi.

Požarnih intervencija bilo je 7, tehničkih intervencija 66, intervencija s opasnim tvarima su bile 2 i 11 je ukupno ostalih intervencija.

Sveukupno na svih 86 intervencija sudjelovalo je 284 vatrogasca sa 110 vozila, 4 plovila te je utrošeno 490,03 radnih sati.

Financijski plan za požarnu 2020. godinu donesen je 17. srpnja 2020. godine (Službene novine Primorsko- goranske županije, broj: 24/20)

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Gradsko društvo Crvenog križa Rab organizira osposobljavanje stanovništva za samozaštitu u izvanrednim situacijama, provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi te ustrojava, obučava i oprema ekipe prve pomoći za izvršavanje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba.

Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2020. godinu za djelatnost Gradskog društva Crvenog križa planirano je =62.282,06 kuna, od toga za:

-služba traženja i redovna djelatnost =37.282,06 kn,

-ostale aktivnosti =25.000,00 kn,

dok je u 2019. godini uplaćeno =41.873,45 kuna.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Općina Lopar je sa HGSS-Područna jedinica Rijeka zaključila ugovore o sufinanciranju programskih aktivnosti HGSS-Područne jedinice Rijeka u ukupnom iznosu od =20.000,00 kuna za 2019. i =20.000,00 kuna za 2020. godinu. Sva ugovorena sredstva su i doznačena.

Udruge

Općina Lopar redovito iz Proračuna sufinancira i razne udruge građana, programe, projekte i aktivnosti koje su u izravnoj ili posrednoj vezi sa sustavom civilne zaštite, a koje provode: Lovačko društvo „ Kuna“ Lopar, Udruga ovčara Lopar i druge udruge.

Postrojbe i povjerenici civilne zaštite

Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2020. godinu za redovnu djelatnost civilne zaštite planirano je ukupno =15.000,00 kuna.

Načelnik Općine Lopar je 04. studenog 2019. godine donio Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Lopar, KLASA: 022-05/19-01/11, URBROJ: 2169/02-02-19-01 (Službene novine Primorsko-goranske-županije, broj 28/19).

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj 11. studenog 2017. godine donijelo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Lopar, KLASA: 011-03/17-01/01, URBROJ: 2169/02-01-17-16 (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 33/17).

Ostalo

S obzirom da je Općina Lopar otočna jedinica lokalne samouprave za sustav civilne zaštite Općine Lopar važno je i djelovanje Lučke kapetanije Rijeka, Ispostava Lopar.

Lučka kapetanija Rijeka Ispostava Lopar u 2020. godini intervenirala je u 1 pomorskoj nezgodi; sudar s nepomičnim objektom.

U Općini se redovito provode mjere dezinsekcije i deratizacije.

ZAKLJUČAK

Ako se izuzmu intervencije DVD-a Lopar i Lučke kapetanije Rijeka, Ispostave Lopar tijekom 2020. na području Općine Lopar nije bilo značajnijih ugroza i nesreća izuzev situacije izazvane s COVID-19 koja je globalna i još uvijek traje te se nastoji držati pod kontrolom.

Suradnja Stožera CZ Općine Općine Lopar, epidemiološke službe, Stožera CZ PGŽ, Nacionalnog stožera, MUP-a je bila izvanredna te su se sve odluke i preporuke donosile u zajedničkom dogovoru te se tako i dalje planira nastaviti.

Kontinuirano se jača operativna sposobnost sustava civilne zaštite na razini općine. Općina je pravovremeno prepoznala rizik od pandemije i nabavila zaštitnu opremu i sredstava čime je omogućila zdravstvenom sustavu i operativnim snagama sigurno djelovanje.

Pored redovnih aktivnosti koje su se provodile tijekom 2020. godine još jednom valja napomenuti da su započele i u tijeku su aktivnosti na izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar, kao temeljnog dokumenta iz sustava civilne zaštite, stoga se nastavno planira njegovo donošenje u 2021. godini.

Proračunom Općine Lopar planiraju se sredstva za redovite aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite te se sukladno materijalnim mogućnostima planiraju sredstva i za sufinanciranje rada ustanova i udruga koje su u izravnoj ili posrednoj vezi sa civilnom zaštitom, potiče se njihov rad, kao i edukacija stanovništva.

KLASA: 021-01/20-01/07

UR. BROJ: 2169/02-01-20-01

Lopar, 23. prosinca 2020. godina

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51281&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr