SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

87.

Na temelju članka 14. stavka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 36/20), Odbor za statutarno – pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja. Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 7/12), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/12), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 28/12), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 5/14), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 8/15), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 32/15), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 7/16), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 13/18), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 28/18), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 30/19) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 36/20), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA

O POREZU NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA GRADA MALOG LOŠINJA

(pročišćeni tekst)

OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Odluke

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje način korištenja javnih površina u vlasništvu Grada Malog Lošinja, što predstavlja zajedničku osnovu stjecanja prihoda iz vlastitih izvora od gradskog poreza i vlastite imovine.

Predmet odluke

Članak 2.

(1) Ovom se Odlukom propisuju lokacije za postavljanje objekata, uvjeti i način davanja na korištenje javnih površina, postupak davanja na korištenje javnih površina, nadzor nad korištenjem javnih površina, kaznene odredbe i druga pitanja u svezi korištenja javnih površina u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

(1) Kiosk u smislu ove Odluke predstavlja tipski, privremen, prenosiv objekt, opremljen komunalnim priključcima, koji se montira na odgovarajuću podlogu, te koji se može postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije u dijelovima ili u cijelosti, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti.

(2) Montažni objekt u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, jedno ili više prostorni čvrsti objekt koji ne prelazi površinu od 35 m2, opremljen komunalnim priključcima, a koji svojom namjenom, oblikom i montažom na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom predstavlja objekt privremenog karaktera, te koji se može u dijelovima ili u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije, a služi za obavljanje neke poslovne djelatnosti ili kao mobilni sanitarni čvor. Mobilni sanitarni čvor može se postavljati na javnu površinu ili na čestice u vlasništvu Grada na raznim lokacijama.

(3) Prikolica u smislu ove Odluke predstavlja tipsku, privremenu jednoprostornu kamp-kućicu koja ne prelazi površinu od 15 m2, opremljena komunalnim priključcima, koja je prenosiva, postavljena na odgovarajuću podlogu bez trajnog povezivanja s njom, te koja se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(4) Pokretna radnja u smislu ove Odluke je prenosiv, prostorno neovisan, pokretni objekt, odnosno element privremenog karaktera, a predviđena je za obavljanje jednostavnih uslužnih, ugostiteljskih i trgovinskih djelatnosti putem pokretnih prodavača, a može se u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određene lokacije.

(5) Uslužna naprava, uređaj i ostali predmeti u smislu ove Odluke predstavlja prenosiv, prostorno neovisan element, kao što su:

a) police i stalci za izlaganje robe neposredno uz poslovni prostor,

b) reklamni panoi, table i druge reklamne naprave,

c) automat, rashladna škrinja, rashladna vitrina, peć za pečenje pop korna, šećerne vate, palačinki, lepinja i slično te se može u cijelosti postaviti, premjestiti ili ukloniti s određe lokacije.

(6) Naprava za zabavu u smislu ove Odluke predstavlja uređaj, napravu ili igračku namijenjenu zabavi djece i odraslih, koji mogu biti samostalno postavljeni ili u sklopu zabavnog parka, te šator za zabavne i druge prilike.

(7) Zabavni park (luna park) u smislu ove Odluke predstavlja prostornu cjelinu čija veličina ovisi o broju i vrsti naprava i uređaja za zabavu.

(8) Štand u smislu ove Odluke predstavlja tipski, lako prenosivi element predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju.

(9) Ugostiteljska terasa u smislu ove Odluke predstavlja dio javne površine smještena ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora, koja služi ugostiteljskoj i uslužnoj namjeni, te se na njoj mogu postaviti stolovi, stolice, šankovi-točionici do 3 (tri) m2, izložbene vitrine, tende ili suncobrani.

Šankovi i izložbene vitrine moraju biti smješteni isključivo uz fasadu poslovnog prostora priključeni na infrastrukturu poslovnog prostora.

Postojeći šankovi koji na dan donošenja ove Odluke imaju minimalno-tehničke uvjete, odobrit će se sukladno izdanim uvjetima.

Sva oprema iz ovog članka može se postaviti isključivo uz suglasnost ili odobrenje nadležnog gradskog tijela sukladno uvjetima Odluke o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora i Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja.

(10) Prigodna, praznična i javna okupljanja i proslave u smislu ove Odluke predstavljaju svaka događanja u kraćem vremenskom razdoblju, a koje prati ugostiteljska, uslužna, trgovačka ili zabavna djelatnost.

(11) Na sve ostale objekte te načine i vidove korištenja javne površine od strane korisnika koji obavljaju povremenu ili privremenu poslovnu djelatnost, pogotovo sezonskog ili prigodnog karaktera, a koji nisu obuhvaćeni člankom 3. ove Odluke, primjenjivat će se odredbe ove Odluke ovisno o vrsti djelatnosti, površini koju zauzimaju, vremenskom razdoblju u kojem koriste javnu površinu te drugim kriterijima, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

Članak 4.

(1) Objekti iz članka 3. ove Odluke moraju biti uklopivi u urbani prostor ili prirodni okoliš, tehnički ispravni, redovito održavani, čisti, funkcionalni, estetski prihvatljivi, načinjeni od kvalitetnih materijala, te ne smiju zagađivati okoliš, a svakako moraju odgovarati sanitarno – tehničkim, protupožarnim i drugim pozitivnim propisima.

(2) Na mjestima gdje postoji mogućnost postavljanja dva ili više objekata iz članka 3. stavak 11. ove Odluke, njihov izgled i veličina trebaju biti ujednačeni i usklađeni sukladno Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja.

(3) Objekti iz članka 3. ove Odluke mogu biti u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba ili u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Izgled, veličina i namjena objekta, održavanje čistoće, te uklanjanje objekta

Članak 5.

(1) Na objektima iz članka 3. ove Odluke ne smiju se bez suglasnosti postavljati nadstrešnice, krovišta ili slično, a ugostiteljske terase za svaku promjenu izgleda, veličine, namjene te natkrivanja terase mora zatražiti suglasnost gradonačelnika Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

(1) Korisnik javne površine dužan je održavati čistoću na lokaciji, postaviti košare za otpad ako to iziskuje način korištenja lokacije, te sklopiti ugovor o redovitom odvozu otpada s komunalnim društvom.

Članak 7.

(1) Vlasnik objekta odnosno korisnik javne površine dužan je odmah po isteku roka korištenja javne površine ukloniti predmetni objekt, te prilikom napuštanja lokacije istu dovesti u prvobitno stanje u roku od 24 sata po isteku pravnog osnova korištenja javne površine, u protivnom postupit će se sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu, te će predmetni objekt ukloniti o trošku vlasnika objekta odnosno korisnika javne površine.

Što se smatra javnom površinom

Članak 8.

(1) Javna površina u smislu ove odluke smatra se javna površina utvrđena Odlukom o komunalnom redu Grada Malog Lošinja.

Porezni obveznici i oslobođenja od plaćanja poreza

Članak 9.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju:

 • fizičke i pravne osobe;
 • subjekti koji su izjednačeni s pravnim osobama kao što su zaklade, fondacije, vjerske zajednice i udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe ali samostalno nastupaju u pravnom prometu;
 • politički subjekti (tj. političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkog tijela jedinice
 • samouprave, nezavisne liste, odnosno lista grupe birača i kandidata) za isticanje plakata i drugog promidžbenog političkog djelovanja.

(2) Visina poreza za privremeno korištenje javne površine iz prethodnog stavka utvrđena je ovom Odlukom.

(3) Grad Mali Lošinj može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjem korisniku javne površine, njegovim nasljednicima i pravnim sljednicima pod uvjetom da nastave obavljati istu djelatnost, te da nemaju dugovanja od strane prednika prema Gradu Malom Lošinju, ali najduže do isteka roka odobrenog predniku za korištenje javne površine.

Članak 10.

(1) Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se javne površine koje koristi Grad Mali Lošinj.

(2) Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Mali Lošinj.

(3) Suglasnost za korištenje javne površine bez plaćanja poreza daje gradonačelnik.

Pravni osnov

Članak 11.

(1) Pravni osnov korištenja javne površine je ugovor o korištenju javnih površina, odobrenje, suglasnost i rješenje.

(2) Postupak davanja javnih površina na korištenje koji je utvrđen ovom Odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.

Članak 12.

(1) Ugovor o korištenju javnih površina sklapa gradonačelnik Grada Malog Lošinja sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Ugovoru o korištenju javnih površina prilaže se ovjerena zadužnica u slučaju kada se ugovara obročno plaćanje.

Članak 13.

(1) Na temelju odobrenja o korištenju javnih površina kojeg izdaje gradonačelnik rješenje o utvrđenju poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel.

(2) Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđenju poreza.

Članak 14.

(1) Nitko ne može početi koristiti javnu površinu prije nego što na način propisan ovom Odlukom ne stekne pravni osnov korištenja javne površine iz članka 11. stavka 1. ove Odluke i to pod uvjetom da se podnositelj zahtjeva za korištenje javne površine nije ponašao suprotno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Malog Lošinja, naročito glede kršenja komunalnog te javnog reda i mira.

(2) Također nitko ne može početi koristiti javnu površinu ukoliko ima dospjeli dug prema Gradu Mali Lošinj po svim osnovama.

LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA

Članak 15.

(1) Lokacije za postavljenje objekata iz članka 3. ove Odluke utvrđuju se na temelju 'Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja' i „Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja“, koje donosi Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na prijedlog gradonačelnika Grada Malog Lošinja.

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 15. ove Odluke u vrijeme održavanja, prigodnih, prazničnih, javnih okupljanja i manifestacija, odnosno korištenje javne površine (koje se obračunava dnevno), lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. ove Odluke određuje gradonačelnik Grada Malog Lošinja svojom odlukom, cijeneći vrstu, način, namjenu i veličinu objekta.

Članak 17.

(1) Lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. ove Odluke ne mogu se određivati:

 1. na mjestima gdje se ugrožava ili ometa pješački ili promet vozilima,
 2. na mjestima gdje se neposredno ometa ulaz u poslovne i stambene objekte,
 3. na mjestima gdje se ugrožava ili ometa održavanje komunalnih objekata i uređaja,
 4. na parkovno uređenim i zelenim površinama,
 5. na javno-prometnim površinama namijenjenim za parkiranje vozila, osim uz suglasnost gradonačelnika,
 6. na udaljenosti manjoj od 10 metara od ruba kolnika cesta koje čine raskrižje,
 7. na nogostupu ukoliko nema uvjeta da nakon postavljanja naprava ili objekta ostane širina nogostupa najmanje 1,6 m za prolaz pješaka.

  POSTUPAK DAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA KORIŠTENJE

  Članak 18.

  (1) Lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. stavka 1., 2., 3., 4., 5.c i 8. ove Odluke, daju se na korištenje putem javnog natječaja, na temelju Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja, koji početkom svake kalendarske godine donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

  (2) Lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. stavka 5.a i 5.b ove Odluke, daju se na korištenje temeljem zahtjeva stranke i odobrenja gradonačelnika.

  (3) Lokacije za postavljanje objekata iz članka 3. stavka 6., 7. i 9. ove Odluke, daju se na korištenje neposrednom pogodbom, a objekti iz st.9. i na temelju «Plana rasporeda ugostiteljskih terasa na području Grada Malog Lošinja s popisom korisnika», koje donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.

  (4) Lokacije za povremenu, ambulantnu prodaju, za odlaganje građevinskog materijala, za postavljanje građevinske skele i sl. mogu se dati na privremeno korištenje temeljem zahtjeva stranke i odobrenja gradonačelnika.

  (5) Iznimno, lokacije za postavljanje privremenih objekata iz čl. 3. ove Odluke za vrijeme prazničnih prigodnih ili javnih manifestacija i humanitarnih akcija lokacije ispred športskih objekata za postavljanje ugostiteljske terase, kioska, uslužne naprave, uređaja i sl., mogu se dati na privremeno korištenje temeljem odobrenja gradonačelnika.

  Članak 19.

  (1) Javni natječaj raspisuje gradonačelnik Grada Malog Lošinja, administrativno – tehničke poslove u svezi natječaja obavlja Jedinstveni upravni odjel, a sam natječaj provodi Povjerenstvo za davanje na korištenje javne površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  (2) Povjerenstvo imenuje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

  (3) Povjerenstvo se sastoji od tri člana i imenuje se na vrijeme od četiri godine.

  Članak 20.

  (1) Javni natječaj raspisuje se na sljedeće rokove:

 1. za kioske na rok od 1-5 godina;
 2. za štandove iz članka 3. stavka 8. ove Odluke na rok od 1. travnja do 15. listopada tekuće godine;
 3. za ostale pokretne naprave i namjene rokovi će se utvrditi godišnjim planom, ocjenjujući svaki slučaj posebice.

  Članak 21.

  (1) Obavijest o objavi javnog natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i lokalnom radiju, a cjelokupni tekst javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i web portalu Grada Malog Lošinja (www.mali-losinj.hr).

  (2) Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda.

  Članak 22.

  (1) Tekst javnog natječaja sadrži:

 1. oznaku i površinu lokacije te djelatnost koja će se obavljati,
 2. iznos početne visine poreza,
 3. vrijeme korištenja javne površine,
 4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,
 5. iznos jamčevine (20 % početne visine poreza),
 6. rok za podnošenje ponude,
 7. rok u kojem je ponuditelj dužan sklopiti ugovor o korištenju javnih površina,
 8. obvezu korisnika javne površine da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,
 9. odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji do dana podnošenja ponude nisu podmirili sve obveze prema Gradu Malom Lošinju, koji nisu podmirili sve obveze za koje evidenciju vodi Porezna uprava, ponuditelji s kojima je Grad Mali Lošinj u sudskom sporu radi korištenja javnih površina i ponuditelji koji su se ponašali suprotno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Malog Lošinja.

  Članak 23.

  (1) Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati :

 1. Osnovni podaci o fizičkoj i pravnoj osobi koja se natječe (ime i prezime fizičke osobe sa adresom odnosno naziv tvrtke i sjedište, te OIB),
 2. oznaka lokacije i djelatnost koja je predmet natječaja,
 3. ponuđeni iznos poreza,
 4. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
 5. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar,
 6. dokaz o plaćenoj jamčevini (20 % od početne visine poreza),
 7. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja,
 8. dokaz o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava do dana podnošenja ponude,
 9. upravnu pristojbu.

  (2) Ponuda može sadržavati i ostale elemente koji se traže u konkretnom javnom natječaju, a koji će biti posebice navedeni u natječaju.

  Članak 24.

  (1) Rok za podnošenje ponuda za javni natječaj je osam dana od dana njegovog objavljivanja osim ako gradonačelnik Grada Malog Lošinja ne odluči drukčije.

  Članak 25.

  (1) Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos poreza.

  (2) Povjerenstvo će zapisnički konstatirati najpovoljnijeg ponuditelja i navesti ponuditelje čije se ponude odbijaju temeljem stavka 1. ovoga članka.

  (3) Nepotpune i nepravodobne ponude Povjerenstvo će odbaciti.

  Članak 26.

  (1) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja ima pravo poništiti natječaj ili dio natječaja ako je to u interesu Grada Malog Lošinja.

  Članak 27.

  (1) Na temelju zapisnika i prijedloga Povjerenstva, gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi Odluku o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja, a ostale natjecatelje odbija.

  (2) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja s najpovoljnijim ponuditeljima sklapa ugovor o korištenju javnih površina, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

  Članak 28.

  (1) Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda.

  (2) Ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine, a nadležno tijelo može izabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu, poništiti natječaj za tu lokaciju i/ili raspisati novi natječaj.

  (3) Ponuditeljima čije su ponude odbačene ili odbijene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja a najkasnije u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

  (4) Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos poreza.

  (5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora ima pravo na povrat jamčevine ako su razlog odustanka posebne okolnosti zbog kojih je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.

  Članak 29.

  (1) Na temelju ugovora o korištenju javnih površina, korisnik može postaviti objekt pod uvjetom da posjeduje i ostalu dokumentaciju sukladnu pozitivnim zakonskim propisima.

  Članak 30.

  (1) Ugovor o korištenju javne površine sklapa se na rok do 5 (pet) godina.

  (2) Ukoliko se po isteku ugovora o korištenju javne površine za istu lokaciju raspiše natječaj, raniji korisnik koji za istu lokaciju sudjeluje u natječaju, ima pravo prvenstva ako:

 1. udovoljava svim uvjetima natječaja,
 2. je uredno i u cijelosti ispunio sve obveze iz prethodnog ugovora o korištenju javne površine,
 3. prihvati najviši ponuđeni iznos poreza.

  Članak 31.

  (1) Ugovor o korištenju javne površine zaključuje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. naznaku lokacije i površinu,
 3. djelatnost koja će se obavljati i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti gradonačelnika,
 4. rok na koji se ugovor sklapa,
 5. iznos poreza, rok i uvjete plaćanja,
 6. rok za postavu privremenog objekta,
 7. odredbu o prestanku ugovora,
 8. otkazni rok,
 9. obvezu korisnika da po isteku korištenja javnu površinu dovede u prijašnje stanje.

  Članak 32.

  (1) Ugovor o korištenju javne površine prestaje na način propisan zakonom, ovom odlukom i ugovorom o privremenom korištenju javne površine.

  Članak 33.

  (1) Grad Mali Lošinj će otkazati ugovor o korištenju javne površine u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju ugovora, ako i poslije pisane opomene Grada porezni obveznik:

 1. ne započne koristiti lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom ili ugovorom o korištenju javne površine u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,
 2. koristi lokaciju za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o korištenju javne površine, bez pisane suglasnosti Grada Malog Lošinja,
 3. ne plati naknadu za korištenje javne površine na način utvrđen ugovorom,
 4. na postavi privremeni objekt sukladno ugovoru i drugim odlukama Grada Malog Lošinja,
 5. ukoliko se porezni obveznik ne pridržava ili krši odredbe ove Odluke te ugovora o korištenju javne površine.

  (2) Grad Mali Lošinj zadržava pravo raskida ugovora o korištenju javne površine u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu, te izvođenja infrastrukturnih i ostalih radova od javnog interesa za Grad Mali Lošinj.

  (3) Ukoliko postoji zamjenska lokacija, Grad Mali Lošinj će je ponuditi korisniku do isteka ugovora.

  (4) Otkazni rok ugovora o korištenju javne površine je 8 dana.

  (5) Ako Grad Mali Lošinj otkaže ugovor o korištenju javne površine iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, porezni obveznik nema pravo na naknadu štete od Grada Malog Lošinja.

  Članak 34.

  (1) U slučaju otkaza ugovora o korištenju javne površine iz razloga utvrđenog u stavku 2. članka 33. ove Odluke, porezni obveznik ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o korištenju javne površine na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj, pod uvjetom da prihvati najviši ponuđeni iznos poreza.

  (2) Pravo u smislu prethodnog stavka, porezni obveznik može ostvariti pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o korištenju javne površine.

  (3) Ukoliko porezni obveznik ne prihvati najviši iznos poreza, gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora.

  (4) Ukoliko se na natječaj prijavi više osoba koje imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora, prvenstveni red utvrđuje se na način da pravo ostvaruje korisnik iz stavka. 1. ovog članka, koji je ranije sklopio ugovor.

  Članak 35.

  (1) Korisnik javne površine ne može ugovorenu javnu površinu dati drugoj osobi na korištenje, niti se njome koristiti u suprotnosti s odredbama ove odluke i ugovora.

  (2) Grad Mali Lošinj zadržava pravo da u iznimnim slučajevima može za vrijeme trajanja ugovora privremeno obustaviti korištenje javne površine u vrijeme prigodnih događanja od interesa za Grad, bez nadoknade štete za izgubljenu dobit.

  Članak 36.

  (1) Za korištenje javnih površina za razdoblje do 30 dana i korištenje javnih površina iz članka 42., 43., 44. i 45. ove Odluke, odobrenje donosi gradonačelnik.

  (2) Odobrenje iz stavka 1. izdaje se u pisanom obliku i posebice sadrži :

 1. podatke o poreznom obvezniku,
 2. podatke o lokaciji, površini i namjeni,
 3. podatke o vremenu korištenja na koje se izdaje,
 4. iznos poreza i uvjete plaćanja,
 5. grafički prikaz ukoliko se opisno ne mogu utvrditi granice korištenja,
 6. napomenu da će odobrenje biti ukinuto ukoliko ga se korisnik ne bude pridržavao,
 7. obvezu korisnika da po isteku korištenja javnu površinu dovede u prijašnje stanje,
 8. ostale stavke primjerene posebice svakoj namjeni i korištenju javne površine (uvjete korištenja, moguće tipove opreme i ostalo od značaja za korištenje te javne površine).

  Članak 37.

  (1) Uz zahtjev za korištenje javne površine iz članka 37. ove Odluke potrebno je priložiti:

  • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
  • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,
  • ostalu dokumentaciju koja se zatraži od podnositelja zahtjeva ovisno o namjeni javne površine (poput građevinske dozvole, odobrenja Konzervatorskog odjela i dr.).

  (2) Zahtjev za privremeno korištenje javne površine podnosi se najkasnije 8 dana prije početka korištenja.

  Članak 38.

  (1) Uz zahtjev za postavu ugostiteljske terase na javnoj površini prilaže se:

 1. preslika katastarskog plana ( MJ 1:1000 ) s ucrtanim prijedlogom terase,
 2. tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,
 3. opis opreme sa slikom iz kataloga,
 4. opis uređenja partera,
 5. arhitektonski prikaz u slučaju postave konzolne tende.

  (2) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na terase za koje su svi uvjeti utvrđeni Gradskim odlukama o postavi urbane opreme ili drugim odlukama ili za koje Grad Mali Lošinj ima već izrađene grafičke prijedloge i nacrte.

  Članak 39.

  (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljske terase, utvrđuje se po m2, zonama i razdoblju korištenja, u mjesečnim iznosima kako slijedi:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (2) Za period mjeseca siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca ne plaća se porez na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljske terase.

  Članak 40.

  (1) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata utvrđuje se prema zonama i djelatnostima.

  (2) Određuju se zone i to kako slijedi:

  I zona - Mali Lošinj: Trg Republike Hrvatske, Riva lošinjskih kapetana, ul.Priko do kćbr. 16,

  Ivana i Stjepana Vidulića od kćbr. 16 do Trga RH, Čikat, Sunčana uvala.

  - Veli Lošinj: Obala M.Tita, Šestavina, Slavojna.

  II zona - Mali Lošinj: Ul. Priko poslije kćbr. 16, ul. Lošinjskih brodograditelja, ul.Ivana i Stjepana Vidulića od rampe do kćbr. 16., Škverić-Nova obala, Žalić, Srebrna uvala, Zlatna uvala, Artatore, Valdarke, Sv.Martin, Zagazinjine i ostala područja koja nisu obuhvaćena I. zonom.

  - Veli Lošinj: sva područja koja nisu obuhvaćena I.zonom.

  - naselja Nerezine i Osor.

  III zona - naselja Ćunski, Sv.Jakov, Punta križa, Belej i Ustrine,

  - otoci Ilovik, Unije, Susak.

  Članak 41.

  (1) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja za postavljanje štandova iznosi:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (2) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (3) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja za postavljanje kioska iznosi:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (4) Početna visina poreza za korištenje javnih površina za postavljanje kioska utvrđuje se za javnu površinu do 15,00 m2.

  (5) Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 15,00 m2 utvrđeni godišnji iznos poreza uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 15,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 (jednedvanaestine) godišnjeg poreza.

  (6) Iznimno za kioske u kojima se obavlja djelatnost trgovine prehrambenim proizvodima i kućnim potrepštinama koji obavljaju djelatnost opskrbe u malim mjestima kroz cijelu godinu, ne obračunava se porez iz st.4. ovog članka, već početni iznos poreza iznosi 1,00 kn mjesečno.

  Članak 42.

  (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji, sajmova i obavljanje ostalih djelatnosti, utvrđuje se po m2 zauzimanja javne površine po danu i to:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  Članak 43.

  (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih naprava utvrđuje se kako slijedi:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (2) Lokacije, broj i izgled reklamnih naprava te postupak donošenja odobrenja za postavljanje, propisat će gradonačelnik posebnim aktom.

  Članak 44.

  (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za izlaganje robe neposredno uz poslovni prostor sukladno Odluci o zabrani izlaganja, utvrđuje se u iznosu od 3.500,00 kn/m2 godišnje za I. zonu i 2.500,00 kn/m2 godišnje za II. zonu.

  (2) Zone iz stavka 1.ovog članka utvrđene su u članku 40. ove Odluke.

  (3) Visina poreza za postavljanje šankova i drugih pokretnih naprava na ugostiteljskim terasama utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn/m2 godišnje.

  Članak 45.

  (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

  *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  (2) Od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 13. ovog članka oslobađaju se sljedeće kategorije:

  • studentski film,
  • filmovi, serije, emisije, tv reklame i spotovi u kojima se Grad Mali Lošinj promovira kao destinacija isključivo prema preporuci Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

  Članak 46.

  (1) Ponuđena naknada za korištenje javnih površina koja se utvrđuje u natječajnom postupku ne može biti niža od iznosa utvrđenog ovom Odlukom.

  Članak 47.

  (1) Gradonačelnik može korisnicima javne površine odobriti popust:

  • za korisnike koji javnu površinu koriste za postavljanje ugostiteljske terase - do 10% obračunatog poreza za tekuću godinu na ime ispoštovanih uvjeta plaćanja, poštivanja odobrenog radnog vremena, otvorenosti objekta tijekom godine, poštivanja naputaka i preporuka glede uređenja terase i urbane opreme i dr. u protekloj godini;
  • za korisnike koji javnu površinu koriste za postavljanje ugostiteljske terase - do 10% na ime jednokratne uplate obračunatog poreza za tekuću godinu s danom potpisa ugovora,
  • za sve korisnike javnih površina - do 20% obračunatog poreza za tekuću godinu na ime nepovoljnih uvjeta poslovanja (kao što je neuređen okoliš, neravne podloge, izvođenje radova u neposrednoj blizini i sl.),
  • za sve korisnike javnih površina – do 40% obračunatog poreza za tekuću godinu samo u iznimnim slučajevima ako je zbog posebnih okolnosti rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.

  Članak 48.

  (1) Ukoliko je za obavljanje djelatnosti na odobrenoj lokaciji potreban priključak na mjerni električni ormarić koji je u vlasništvu Grada Malog Lošinja, potrošnja električne energije obračunat će se po utrošenom KW prema trenutno važećem tarifnom modelu koji se primjenjuje.

  NADZOR NAD KORIŠTENJEM JAVNIH POVRŠINA

  Članak 49.

  (1) Nadzor nad provođenejm ove Odluke vrši Komunalno redarstvo sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

  Članak 50.

  (1) Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora :

 1. nadzirati primjenu ove Odluke,
 2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,
 3. izdati nalog za uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja, ugovora ili rješenja,
 4. izdati nalog za uklanjanje privremenog objekta ako se korisnik ne pridržava odredbi odobrenja, ugovora ili rješenja,
 5. izdati nalog za uklanjanje pokretnih naprava (ugostiteljske terase, štandovi, kiosci i dr.) u slučaju da porezni obveznik odnosno zakupnik ne podmiri pravovremeno svoje dospjele obveze po osnovi korištenja te javne površine,
 6. pokrenuti prekršajni postupak i podnijeti optužni prijedlog,
 7. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
 8. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

  KAZNENE ODREDBE

  Članak 51.

  (1) Za postupanje suprotno odredbama ove Odluke, primijenit će se kaznene mjere utvrđene Odlukom o komunalnom redu.

  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 52.

  (1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene novine“ Primorsko-goranske župnije br.43/09., 6/10., 10/11 i 24/11).

  Članak 53.

  (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

  Klasa: 021-05/20-01/02

  Urbroj: 2213/01-01-20-16

  Mali Lošinj, 18. prosinca 2020.

  Predsjednik
  Odbora za statutarno–pravna pitanja
  Gradskog vijeća
  Grada Malog Lošinja

  Luigi Satalić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr