SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

63.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine
Malinska-Dubašnica za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka najviše 45 dana.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 7.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 120.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, koji je obvezan izvještavati Općinsko vijeće o korištenju iste.

Članak 9.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 10.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Malinska-Dubašnica u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 11.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu, Općina može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Uplaćeni i preneseni a manje planirani namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, uz prethodnu suglasnost Načelnika.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 12.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od odgovorne osobe.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije, te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2020. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2021. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine za 2020. godinu, na kraju 2020. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 13.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 14.

Sredstva raspoređena u razdjelu 001 u okviru Glave 00101, koja se odnose na rashode za zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama općih akata Općine Malinske-Dubašnica, odnosno zakona, kojima se uređuju plaće dužnosnika, službenika i namještenika Općine Malinska-Dubašnica.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 002 u okviru Glave 00201, koja se odnose na rad političkih stranaka i nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela, te drugih tijela Općinskog vijeća obračunavat će se i isplaćivati temeljem Odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Naknade troškova za rad vijeća mjesnih odbora, isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Nalog o povratu sredstava donosi Općinski načelnik ili pročelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 16.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje i potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga evidentiraju se i čuvaju u Odsjeku za proračun, financije i društvene djelatnosti.

VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 17.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom Općine.

Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u proračunu općine.

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi Općinski načelnik.

Načelnik može, sukladno zakonskim propisima, Ustanovama i društvima u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, te jedinicama lokalne samouprave s područja otoka Krka, iz likvidnih sredstava Proračuna odobriti kratkoročnu pozajmicu uz kamatu u visini eskontne stope HNB i adekvatno osiguranje povrata pozajmice.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Općinski načelnik.

Članak 19.

Općinsko vijeće može na prijedlog Općinskog načelnika odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako se s time štiti interes Općine.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom. Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine, ukoliko se spomenuta sredstva ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga.

O osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili suosnivač Općina Malinska-Dubašnica, odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 20.

Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja odnosno dug prema Općini ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

Ukoliko posebnim propisom kojim je regulirana naplata određenih prihoda Proračuna nije uređeno drugačije, Općinski načelnik može na zahtjev dužnika uz primjereno osiguranje i ugovorene kamate odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu uplatu duga ako time bitno poboljšava dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug.

Općinski načelnik može zahtijevati isplatu cjelokupnog duga ako odgođeno ili obročno odobreno plaćanje nije pravodobno uplaćeno u korist Proračuna.

VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 21.

Općina se može zaduživati za investicije uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih papira, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupni očekivani iznos obveza po dugoročnim zaduženjima na kraju 2021. godine iznosit će 10.539.285,86 kn. Navedena zaduženja odnose se na dugoročni kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobren u 2016. godini za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Malinskoj, zaduženje za realizaciju Kapitalnog projekta K301323 Interpretacijski centar u iznosu od 5.000.000,00 kn, nenamjenski beskamatni zajam iz državnog proračuna uslijed pada prihoda u iznosu od 700.000,00 kn, te novo planirano zaduženje u 2021. godini za realizaciju Kapitalnog projekta K301306 Javna rasvjeta u iznosu od 5.000.000,00 kn.

Članak 22.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnim vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Općinskog načelnika i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 23.

Općinski načelnik može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine, kao i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom. Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija.

Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine u iznosu do 5% dospjelih izdanih jamstava.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VIII. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 24.

Općinski načelnik i pročelnik jedinstvenog upravnog odjela odgovorni su planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava. Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik i pročelnik jedinstvenog upravnog sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

IX. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 25.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti. Obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata. Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-11

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr