SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

5.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 61. stavak 1. podstavak 9. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina, Općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 20. siječnja 2021. godine, donosi sljedeći

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), način upravljanja, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog odjela.

Članak 2.

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Vinodolska općina i drugim propisima.

Članak 3.

(1) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

(2) U rješenjima u kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika kao i u popisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Upravnog odjela su:

1. Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti,

2. Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM I OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 5.

(1) Upravnim odjelom upravlja pročelnik.

(2) Odsjekom kao unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj odsjeka.

(3) Pročelnik odnosno voditelj odsjeka organizira rad i usklađuje rad Upravnog odjela odnosno odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice.

(4) Za zakonitost i učinkovitost Upravnog odjela pročelnik odgovara općinskom načelniku, a za rad odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

(5) Službenik koji upravlja Upravnim odjelom ili odsjekom odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u Upravnom odjelu ili odsjeku.

Članak 6.

(1) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, općinski načelnik može iz redova službenika Upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto, privremeno ovlastiti za obavljanje poslova pročelnika.

(2) U slučaju kraće odsutnosti pročelnika, njegove poslove može obavljati službenik Upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

Članak 7.

(1) Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja pročelnik odnosno voditelj odsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na tom radnom mjestu uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete odsjeka.

(2) U slučaju da je sistematizirano radno mjesto upražnjeno, obavljanje poslova tog radnog mjesta rasporedit će među službenicima pročelnik odnosno voditelj odsjeka uzevši u obzir stručne kvalifikacije službenika, trenutne potrebe i prioritete odsjeka.

Članak 8.

(1) Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa i pravila struke, te su dužni izvršavati naloge pročelnika i nadređenog službenika u osobi voditelja odsjeka a koji nalozi se odnose na službu te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je službenik raspoređen.

(2) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, u međusobnim odnosima te u odnosu s korisnicima usluga, službenici su dužni pridržavati se temeljnih načela i to kako slijedi:

- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

- zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;

- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;

- profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti;

- ukazivanje i reagiranje na sve situacije u kojima postoji mogućnost sukoba interesa s ciljem sprječavanja sukoba interesa te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

- zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

- razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;

- izvjesnosti postupanja;

- dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

- službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;

- primjerenog komuniciranja;

- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama;

- pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;

- poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

- dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini;

- primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;

- uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

- otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;

- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima;

- poticanja izvrsnosti u radu;

- hijerarhijske subordiniranosti;

- kolegijalnost, suradnju i pomoći u radu.

(3) Za svoj rad službenici i namještenici odgovorni su voditelju odsjeka i pročelniku.

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 9.

(1) Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem teksta: Zakon), Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom, u skladu sa Planom prijama u službu.

(2) Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na sva radna mjesta službenika su položen državni ispit i poznavanje rada na računalu. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od dana prijma u službu.

(3) Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored za radno mjesto Viši savjetnik za računovodstvene poslove je i poznavanje engleskog i njemačkog jezika a za radno mjesto Viši referent-Komunalni redar je položen vozački ispit "B" „kategorije.

(4) Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 10.

(1) U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe zamjene duže vrijeme odsutnog službenika ili radi obavljanja privremenih poslova, kada te poslove ne mogu obavljati ostali službenici Upravnog odjela, privremena popuna provodi se putem prijama u službu na određeno vrijeme.

(2) Za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa Europske unije osoba se može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta.

Članak 11.

(1) Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijama u službu.

(2) Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

(3) Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

(4) Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 12.

(1) Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.

(2) Mentora imenuje pročelnik Upravnog odjela iz reda službenika koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

(3) Visinu naknade za rad mentora utvrđuje općinski načelnik odlukom.

VI. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 13.

(1)Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu koja sadrži:

- popis radnih mjesta,

- naziv kategorije i razine potkategorije

- nazivi i opisi radnih mjesta

- klasifikacijski rang,

- približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla,

- broj izvršitelja,

- potrebno stručno znanje,

- složenost poslova,

- samostalnost u radu,

- stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,

- stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka opis poslova radnih mjesta.

(2) U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela kao sastavnom dijelu ovog Pravilnika, sadržano je privremeno sistematizirano posebno radno mjesto u Upravnom odjelu, Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti, za obavljanje poslova provedbe projekta, čije je trajanje utvrđeno u trajanju do završetka rada na EU-projektu, odnosno za vrijeme trajanja projekta.

VII. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 14.

(1) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima, sukladno ovom Pravilniku.

(2) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

(3) Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

(4) Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

Članak 15.

Službenik koji izrađuje akt dužan ga je supotpisati sa lijeve strane sa naznakom »Akt izradio: ime i prezime službenika«, osim ako zakonom nije drukčije riješeno.

VIII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 16.

(1) Raspored radnog vremena te druga srodna pitanja utvrđuje općinski načelnik Pravilnikom o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina.

(2) Pravilnikom o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina utvrđeno je dnevno radno vrijeme koje u pravilu traje od 7,00 do 15,00, utorkom od 7,00 do 16,00 sati a petkom od 7,00 do 14,00 sati, a dnevni odmor od 10,00 do 10,30 sati.

(3) Stranke se primaju svakim radnim danom osim četvrtka i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7,30 do 12,00 sati, utorkom od 12,00 do 16,00 sati.

(4) Raspored radnog vremena i termina rada sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave, te na web stranici Općine Vinodolska općina.

(5) U zgradi općinske uprave na adresi Bribir, Bribir 34, na prvom katu nalaze se radne prostorije službenika Upravnog odjela, ured općinskog načelnika i prostorija za održavanje sastanaka a na drugom katu prostor arhive.

(6) Svaki službenik ima svoj radni stol, računalo, printer i telefon a Upravni odjel ima jedan telefax. Mobilni telefoni dodjeljuju se službenicima i namještenicima po nalogu pročelnika, a sukladno potrebi pojedinog radnog mjesta.

Članak 17.

(1) Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističu se nazivi općinskog tijela u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

(2) Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 18.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem knjige žalbi koja se nalazi u uredu administrativnog tajnika te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

X. VRSTE POVREDA SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 19.

(1) Povrede službene dužnosti mogu biti lake i teške.

(2) Teške povrede službene dužnosti propisane se Zakonom, a lake povrede Zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 20.

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih Zakonom, lake povrede službene dužnosti su:

1. nedolično ponašanje prema strankama, te čelnicima ustanova i tvrtki u vlasništvu Općine Vinodolska općina,

2. odbijanje pohađanja organiziranih programa naobrazbe,

3. neizvršavanje naputaka za rad koje donosi čelnik tijela i nadređeni službenik,

4. kršenje Etičkog kodeksa Općine Vinodolska općina, osim kada su time ispunjena obilježja nekih drugih povreda dužnosti propisanih Zakonom,

5. nedolično ponašanje i nekorektan odnos prema čelniku tijela, nadređenom službeniku te drugim službenicima i namještenicima,

6. odbijanje pružanja stručne pomoći nadređenom službeniku, posebno novoprimljenim službenicima i namještenicima,

7. neizvršavanje ili nepravodobno izvršavanje službene zadaće bez opravdana razloga, osim kada su time ispunjena obilježja teških povreda dužnosti propisanih Zakonom,

8. nesavjesno ili nemarno izvršenje zadaće ili izvršenje službene zadaće protivno pravilima struke, osim kada su time ispunjena obilježja teških povreda dužnosti propisanih Zakonom.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Službenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima te zadržavaju sva prava prema dosadašnjim rješenjima.

(2)Za službenike kod čijih je radnih mjesta na koja su do sada bili raspoređeni došlo do promjene u nazivu ili uvjetima ili će biti raspoređeni u drugu unutarnju ustrojstvenu jedinicu, donijet će se rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku, najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 12/17., 26/17., 13/18., 24/18., 3/19. i 15/20.)

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/3

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 20. siječnja 2021.

Općinski načelnik:

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr