SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 35. stavak 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/13, 17/14, 8/19 i 09/20) te članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), općinski načelnik donosi sljedeću:

Odluku

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine kao potpore poduzetnicima koji nisu mogli obavljati djelatnost jer im je rad zabranjen odnosno onemogućen uslijed epidemije bolesti Covid 19.

Umanjenje zakupnine

Članak 2.

1) Zakupci poslovnog prostora Općine Matulji iz članka 35. stavka 2. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora ostvaruju pravo na umanjenje zakupnine podnošenjem zahtjeva na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke (Obrazac – „Zahtjev za umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19“).

2) Uz zahtjev iz stavka 1. obveznici su dužni dostaviti isprave i druge dokumente kojima se dokazuje da u razdoblju posebnih okolnosti, odlukama nadležnih tijela nisu smjeli obavljati djelatnost i to:

  • Rješenje o minimalno tehničkim uvjetima za prostor u kojima se djelatnost obavlja ili
  • drugi akt iz kojeg je vidljivo da je namjena prostora obuhvaćena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani obavljanja djelatnosti.

Članak 3.

1) Zahtjev iz članka 2. može se podnijeti za svaki mjesec za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i to istekom mjeseca za koji se zahtjev podnosi.

2) Zahtjev iz članka 2. može se podnijeti i nakon prestanka posebnih okolnosti odnosno nakon ponovnog početka obavljanja djelatnosti za čitavo razdoblje kada se odlukama nadležnih tijela nije smjela obavljati djelatnost u poslovnom prostoru.

3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je 30 dana od dana ponovnog početka obavljanja djelatnosti.

Članak 4.

Iznos umanjenja zakupnine utvrđuje se na način da se mjesečni iznos zakupnine, za mjesec u kojemu su trajale posebne okolnosti, umanjuje srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u tom mjesecu i to prema sljedećoj formuli:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

1) O zahtjevima rješava Jedinstveni upravni odjel izdavanjem Odobrenja.

2) Za utvrđene iznose umanjenja, Odobrenjem iz stavka 1.ovog članka, smanjiti će iznos zakupnine za uplatu utvrđen Ugovorom o zakupu odnosno ispostavljenim računima za mjesec ili mjesece za koje se traži umanjenje.

3) Iznosi umanjenja utvrđeni Odobrenjem iskazati će se kao rashod Proračuna u okviru Programa „Gospodarstvo“ - Subvencije poduzetnicima.

4) Zahtjevi se podnose na adresu Općine Matulji, Trg. M. Tita 11, Matulji, osobno u pisarnicu Općine ili putem pošte.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na službenim mrežnim stranicama Općine Matulji, a stupa na snagu danom objave.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja zakupnine u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/20“) te Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na umanjenje zakupnine zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja zakupnine u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/20“).

3) Postupci za umanjenje plaćanja zakupnine pokrenuti po zahtjevu obveznika temeljem Odluka iz stavka 2. ovog članka dovršiti će se prema odredbama ove Odluke.

KLASA: 011-01/21-01/0004

URBROJ: 2156/04-03-03/6-21-0001

Matulji, 12. siječnja 2021.

OPĆINA MATULJI

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr