SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA MATULJI

4.

Na temelju članka 10.b stavak 2. i članka 13. stavka 6. Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 39/18, 26/19, 09/20 i 17/20) te članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik donosi sljedeću

Odluku

o uvjetima i načinu ostvarivanja prava
na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade
zbog nastupa posebnih okolnosti

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na oslobođenje od komunalne naknade kao potpore poduzetnicima kojima je rad zabranjen, odnosno onemogućen uslijed epidemije bolesti Covid 19.

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade radi nemogućnosti obavljanja djelatnosti

Članak 2.

1) Obveznici plaćanja komunalne naknade iz članka 13. stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade podnošenjem zahtjeva na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke (Obrazac 1. – „Zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade radi nemogućnosti obavljanja djelatnosti“).

2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka obveznici su dužni dostaviti isprave i druge dokumente kojima se dokazuje da u razdoblju posebnih okolnosti, odlukama nadležnih tijela nisu smjeli obavljati djelatnost i to:

  • Rješenje o minimalno tehničkim uvjetima za prostor u kojima se djelatnost obavlja ili
  • drugi akt iz kojeg je vidljivo da je namjena prostora obuhvaćena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani obavljanja djelatnosti

3) Dokumenti i isprave iz stavka 2. ovoga članka mogu se podnijeti u preslici.

Članak 3.

1) Zahtjev iz članka 2. ove Odluke može se podnijeti za svaki mjesec za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i to istekom mjeseca za koji se zahtjev podnosi.

2) Zahtjev iz članka 2. ove Odluke može se podnijeti i nakon prestanka posebnih okolnosti odnosno nakon ponovnog početka obavljanja djelatnosti za čitavo razdoblje kada se odlukama nadležnih tijela nije smjela obavljati djelatnost u poslovnom prostoru.

3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva iz stavka 2. ovog članka je 30 dana od dana ponovnog početka obavljanja djelatnosti.

Članak 4.

1) Iznos oslobođenja utvrđuje se na način da se godišnji iznos komunalne naknade, za godinu u kojoj su nastupile posebne okolnosti, umanji srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti obavljanja djelatnosti u toj godini i to prema sljedećoj formuli:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

1) Ova Odluka objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na službenim mrežnim stranicama Općine Matulji, a stupa na snagu danom objave.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja komunalne naknade u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/20“) i Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade zbog nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid 19 te produženju rokova plaćanja komunalne naknade u 2020. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/20“).

3) Postupci za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade pokrenuti po zahtjevu obveznika temeljem Odluka iz stavka 2. ovog članka dovršiti će se prema odredbama ove Odluke.

KLASA: 011-01/21-01/0003

URBROJ: 2156/04-03-03/6-21-0001

Matulji, 12. siječnja 2021.

OPĆINA MATULJI

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr