SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

104.

Na temelju članka 35. i 91. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 42. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst) i članka 11. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o razrješenju i izboru potpredsjednika
Gradskog vijeća Grada Krka

I.

DAVID MRAKOVČIĆ, mag. ing. agr. razrješuje se dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka (na vlastiti zahtjev – zbog podnošenja ostavke).

ANTO ČABRAJA izabire se za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Krka (na vrijeme do isteka mandata članova Gradskog vijeća).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/20-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr