SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

44.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 74., 75. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj dana 7. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

  • djelovanja sportskih klubova i udruga
  • stručnog rada u sportu
  • sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima
  • poticanje i promicanje sporta
  • sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana
  • materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta
  • izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 6.950.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2022. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 01. ožujka 2021. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-36

Lopar, 7. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2021. godinu

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr