SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 34. Utorak, 13. listopada 2020.
OPĆINA LOPAR

37.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 6. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te članka 6. stavka 1. i članak 19. Statuta Općine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 29. sjednici održanoj dana 12. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU

o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Lopar (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje pruža i osigurava Općina Lopar te uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarenje.

Članak 2.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Općinu Lopar čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima Općine, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo i društveni život Općine Lopar.

Članak 3.

Poslove u svezi sa ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Članak 4.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju se na teret Proračuna Općine Lopar, a ne mogu se ostvarivati na teret Općine Lopar ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi ostvaruju se u Općini Lopar iznad opsega propisanog zakonom o socijalnoj skrbi, te pružanjem pomoći koja je propisana ovom Odlukom.

U slučaju kada Općina Lopar osigurava pomoć u većem opsegu od pomoći koje osigurava Republika Hrvatska, Centar za socijalnu skrb Crikvenica, podružnica Rab, će međusobna prava, obveze i odgovornosti urediti ugovorom.

Općina Lopar može poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom povjeriti Centru za socijalnu skrb Crikvenica, podružnica Rab, a za koje poslove Općina sa Centrom sklapa ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Općina Lopar može određene poslove pružanja usluga korisnicima prava socijalne skrbi iz ove Odluke povjeriti ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanjem tih usluga.

Kada Općina Lopar daje punomoć pojedinim ustanovama, udrugama i drugim fizičkim i pravnim osobama za provedbu određenih programa socijalne skrbi u pravilu sa njima sklapa ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornostima.

Članak 6.

Svaki mještanin Općine Lopar dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svaki mještanin Općine dužan je svojim radom, prihodom i imovinom pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

II. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Članak 7.

Za potrebe primjene i provedbe ove Odluke, a temeljem odredbi Zakona kojim se uređuju pitanja socijalne skrbi, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

 • Samac je osoba koja živi sama.
 • Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo.
 • Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.
 • Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
 • Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
 • Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života.
 • Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.
 • Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života.
 • Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.
 • Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva.
 • Prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu
 • Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

III. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je samac ili član obitelji koji nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nije u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, te druge osobe određene člankom 21. stavkom 1. Zakonom o socijalnoj skrbi.

Korisnik socijalne skrbi iz ove Odluke mora biti državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Općine Lopar.

Članak 9.

Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba, osim korisnika koji ispunjavaju posebne uvjete propisane u članku 14. ove Odluke.

Članak 10.

Bez obzira na ispunjenje svih uvjeta predviđenih ovom Odlukom, korisnik socijalne skrbi ne može biti samac ili član obitelji koji:

  • može sam sebe uzdržavati,
  • ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,
  • ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,
  • ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika Centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti,
  • ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet

4. ostali uvjeti.

1. Socijalni uvjet

Članak 12.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ne temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

2. Uvjet Prihoda

Članak 13.

Uvjete prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.800,00 kn,

- dvočlana obitelj do 2.400,00 kn,

- tročlana obitelj do 2.700,00 kn,

- četveročlana obitelj do 3.600,00 kn,

- obitelj s više od 4 člana po 900,00 kn za svakog daljnjeg člana.

Prihodom iz prethodnog stavka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je zahtjev podnesen za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne spada:

  • novčana naknada za tjelesno oštećenje,
  • doplatak za pomoć i njegu,
  • ortopedski dodatak,
  • naknada za tjelesno oštećenje,
  • doplatak za djecu,
  • stipendije za školovanje,
  • iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđen ovom Odlukom,
  • sredstva za uzdržavanje djeteta ostvarena temeljem propisa o obiteljskim odnosima,
  • prigodna jednokratna donacija
  • osobna invalidnina

3. Posebni uvjet

Članak 14.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za ostvarivanje prava u potpunosti,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za djelomično ostvarivanje prava sukladno stupnju oštećenja organizma odnosno postotku invalidnosti,

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata sukladno stupnju oštećenja organizma odnosno postotku invalidnosti.

4. Ostali uvjeti

Članak 15.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- polaznici specijalnih škola (za troškove prijevoza u specijalne škole),

- korisnici prema programu rada gradske organizacije Crvenog križa Rab (za poklon pakete),

- djeca do 12 mjeseci života za koje potrebu utvrdi patronažna služba i pedijatar Doma zdravlja Rab (za prehranu
dojenčadi),

- roditelji s novorođenim djetetom,

V. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Ovom se odlukom utvrđuju sljedeća prava:

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole,

3. Pravo na dobivanje jednokratne pomoći,

4. Pravo na pomoć dodjelom poklon paketa,

5. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

6. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

7. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtićima,

8. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi,

9. Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka,

10. Pravo na pomoć za novorođeno dijete,

11. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju ili skrbniku u Domove socijalne skrbi.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 17.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, naknadu za električnu energiju, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Troškove stanovanja u smislu ove odluke smatraju se:

a) troškovi najamnine,

b) plaćanje komunalne naknade,

c) plaćanje utroška vode i kanalizacije,

d) plaćanje odvoza kućnog smeća,

e) podmirenje troškova ogrjeva.

ad a) Pravo na podmirenje troškova najamnine

Članak 18.

Pravo na pomoć na podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja može ostvariti:

a) korisnik stana koji plaća slobodno ugovorenu najamninu (čl. 9. Zakona o najmu stanova »Narodne novine« broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20).

b) korisnik stana koji plaća zaštićenu najamninu (podstanarinu)

Članak 19.

Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. poseban uvjet.

Najmoprimac nema pravo na podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine ako:

- stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu obiteljskog domaćinstva (osim supružnika kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetom da stanuje u tom stanu najmanje 10 godina neprekidno,

- stan ili dio stana daje u podnajam,

- najmoprimac ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene,

- ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora biti ovjeren od javnog bilježnika).

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine ima najmoprimac u visini od maksimalno 50% iznosa mjesečne najamnine.

Članak 20.

Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. poseban uvjet.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene najamnine daje se na način da se najmoprimcu nadoknađuje iznos najamnine utvrđene u ugovoru o najmu.

Pomoć iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se u pravilu do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 21.

Najmoprimac (podstanar) nema pravo na pomoć za troškove zaštićene najamnine (podstanarine):

- ako ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora biti ovjeren od javnog bilježnika),

- ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili se stan koristi za druge namjene (u cijelosti ili djelomice).

ad b) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 22.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor kao dijela troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

ad c) Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu.

Članak 23.

Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Pravo na uslugu korištenja vode i troškova kanalizacije bez naplate ima domaćinstvo u količini od 4 m3 vode po jednom članu domaćinstva mjesečno.

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

ad d) Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza smeća

Članak 24.

Pravo na oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća kao dijela troškova stanovanja ostvaruje samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet

2. uvjet prihoda

3. poseban uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća na izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

ad e) Pravo na podmirenje troškova ogrjeva

Članak 25.

Pravo za podmirenje troškova ogrjeva kao dijela troškova stanovanja, osigurava se samcu ili obitelji koja se grije na drva (Općina Lopar nabavlja i isporučuje drva u skladu s Odlukom Županijske skupštine PGŽ o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva) ukoliko zadovoljava sljedeći kriterij:

1. socijalni uvjet

Ovo pravo može se koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća na izdaju u najam ili turistima i da se ne koriste za obavljanje drugih gospodarskih djelatnosti.

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole

Članak 26.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole imaju polaznici specijalnih škola. Za ostvarivanje prava na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole, potrebno je redovito dostaviti potvrdu škole koju pohađa dijete o upisu u tekuću školsku godinu.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se u visini od 4 povratne karte mjesečno zbog redovitog kontakta obitelji s djetetom i to u mjesecima kada se nastava redovito odvija. Revizija korisnika vršit će se početkom svake školske godine.

3. Pravo na dobivanje jednokratne pomoći

Članak 27.

Pravo na dobivanje jednokratne pomoći ima korisnik koji udovoljava jedan od sljedećih kriterija:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet.

U jednoj proračunskoj godini jednokratna pomoć može se ostvariti najviše dva puta i to:

- prvi put u iznosu od 2.000,00 kuna

- drugi put do 1.000,00 kuna

O zahtjevu za dodjelu jednokratne pomoći odluku donosi Općinski načelnik.

U jednoj proračunskoj godini može se dodijeliti onoliko
jednokratnih pomoći koliko je za te namjene predviđeno sredstava u proračunu Općine Lopar.

4. Pravo na pomoć dodjelom poklon paketa

Članak 28.

Dodjelu poklon paketa korisnicima obavlja gradsko društvo Crvenog križa Rab temeljem svog programa rada potvrđenog od strane Općinskog vijeća.

Paketi se financiraju iz Proračuna Općine Lopar u visini koja se utvrđuje na kraju svake kalendarske godine za godinu koja slijedi.

5. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 29.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece može ostvariti dijete do navršenih 12 mjeseci života kada na tu potrebu ukaže patronažna služba Doma zdravlja Rab ili liječnik pedijatar.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece imaju djeca korisnika koji udovoljavaju sljedeće kriterije:

1. socijalni uvjet,

2. uvjet prihoda,

3. posebni uvjet,

4. ostali uvjeti.

Ovo se pravo ostvaruje putem specijalističke pedijatrijske ordinacije sa sjedištem u Rabu, a troškovi se temeljem ugovora podmiruju mjesečno iz Proračuna Općine Lopar.

6. Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu

Članak 30.

Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda i

c) poseban uvjet.

Troškovi financiranja marendi podmiruju se mjesečno osnovnoj školi putem ispostavljenih računa a iz Proračuna Općine Lopar.

7. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 31.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama ili dječjem vrtiću ima dijete čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Djeca čiji samohrani roditelj ili obitelj ispunjava poseban uvjet ostvaruje pravo sukladno članku 14. ove Odluke.

Pravo na popust od 50% ostvaruje samohrani roditelj ili obitelj za drugo ili ostalo po redu dijete koje istovremeno boravi u jaslicama ili dječjem vrtiću.

8. Pravo na smještaj u ustanove socijalne skrbi

Članak 32.

Općina može participirati plaćanje troškova smještaja, u dijelu ili cijelosti, u socijalno - zdravstvenu ustanovu ili u ustanovu socijalne skrbi za socijalno ugroženu osobu ukoliko ta osoba nema dovoljno prihoda za plaćanje troškova smještaja, ali uz uvjet da se Općina Lopar uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu ako korisnik raspolaže s istima.

9. Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka

Članak 33.

Pravo na pomoć za srednjoškolsko školovanje izvan mjesta boravka ima dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sukladno stavku 1. članka 14. ove Odluke.

Za ostvarenje prava iz ovog članka potrebno je redovito dostaviti potvrdu škole koju dijete pohađa o upisu u tekuću školsku godinu kao i potvrdu doma učenika u kojem je dijete smješteno.

Pravo na pomoć iz ovog članka ostvaruje se u visini mjesečne opskrbnine doma učenika na način da se ista mjesečno uplaćuje na žiro račun doma učenika.

10. Pravo na pomoć za novorođeno dijete

Članak 34.

Pravo na pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili dijete, kao i posvojitelji djece bilo koje dobi i to za:

- 1. dijete u iznosu od 5.000,00 kn

- 2. dijete u iznosu od 7.000,00 kn

- 3. dijete u iznosu od 15.000,00 kn

- 4. i svako sljedeće rođeno ili posvojeno dijete u iznosu od 30.000,00 kn.

Odobrena sredstva za pravo na pomoć za 4. i svako sljedeće rođeno ili posvojeno dijete bit će isplaćivana na račun podnositelja zahtjeva kroz razdoblje od 24 mjeseca od izdavanja rješenja.

11. Pravo na pomoć za troškove prijevoza roditelju ili skrbniku u Domove socijalne skrbi

Članak 35.

Pravo na pomoć za troškove prijevoza u Domove socijalne skrbi ima roditelj ili skrbnik za posjet djetetu ili štićeniku trajno smještenom u Domu socijalne skrbi temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć iz ovog članka može se ostvariti roditelj ili skrbnik jednom mjesečno u visini povratne karte javnim prijevozom, uz predočenje službene potvrde Doma socijalne skrbi o posjeti djetetu ili štićeniku.

Revizija korisnika vršit će se početkom svake godine.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 36.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Jedinstveni upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 37.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti s ostvarivanjem prava.

Ostvarivanje prava započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon proteka mjeseca u kojem je zaprimljen zahtjev.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 38.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 39.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Lopar svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 40.

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 41.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 42.

Protiv rješenja kojim se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko- goranske županije.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 43.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 16/08).

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ:2169/02-01-20-24

Lopar, 12. listopada 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2160&mjesto=51281&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr