SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

38.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj: 153/13,65/17, 114/18 , 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine" Primorsko-goranske županije“, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst i 09/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 27. sjednici od 24. srpnja 2020. godine donosi:

ODLUKU O IZRADI

II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MALI LOŠINJ (UPU 9 )

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9), objavljenog u Službenim novinama PGŽ br. 10/13, 25/15, 2/16-pročišćeni plan, u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi za izradu, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19– u daljnjem tekstu: Zakon, Prostornog plana

uređenja Grada Malog Lošinja („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu:

PPUG Mali Lošinj) i ostalih važećih propisa iz područja prostornog uređenja, kao i posebnih propisa.

Nositelj izrade Plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna plana su usklađenje sa Zakonom u pogledu obveze izrade detaljnih planova uređenja, prilagodba Plana novom državnom koordinatnom sustavu i katastarskom planu, unošenje planskih mjera iz novoizrađenih studija (konzervatorska podloga, procjene ugroženosti stanovništva) te otklanjanje određenih nedostataka u planskim rješenjima, odnosno reguliranje aktualnih potreba stanovnika i gospodarskih subjekata na području Grada, uočenih u periodu od zadnjih izmjena plana do danas.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana ne mijenja se u odnosu na važeći Plan i obuhvaća građevinsko područje naselja NA 4, NA 4.2, NA 4.3, NA 4.4, (naselje Mali Lošinj s izdvojenim dijelovima Kovčanje, Poljana i Tovar), područje namjene groblja G4, morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Mali Lošinj, morske luke posebne namjene: luke nautičkog turizma LN1, LN2 i brodogradilišna luka LB1, zatim područje ugostiteljsko-turističke namjene u naselju na Runjici (T13), sportsko-rekreacijske namjene u naselju (R1) i infrastrukturne namjene u naselju (IS16) na Bojčiću te poslovne namjene u naselju na Kovčanju K111.

Granica obuhvata Plana određena je PPUG-om Malog Lošinja i prikazana na kartografskom prikazu 3.2.B „Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju“, u mjerilu 1:25.000, te na kartografskom prikazu – 4.4. „Građevinsko područje Mali Lošinj“ u mjerilu 1:5000.

Za potrebe izrade Plana granica obuhvata transformirat će se na novi državni koordinatni sustav (HTRS96/TM) i prilagoditi važećem katastarskom planu s detaljnošću koja zadovoljava mjerilo kartografskih prikaza Plana (1:2000).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Urbanistički plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9), donesen je 2013. godine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 10/13), a izmijenjen i dopunjen je 2015. godine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/15).

Plan obuhvaća pretežito izgrađeno područje (izgrađenost naselja Mali Lošinj prema PPUG iz 2016. iznosi 75,84%), s neizgrađenim i neuređenim dijelovima na Jamini, Kalvariji, Bukovici, Bojčiću, Malinu, Poljani i Kovčanju.

Osim neizgrađenih i neuređenih područja navedenih u prethodnome stavku, značajnija transformacija u narednom razdoblju očekuje se za izgrađene i djelomično izgrađene dijelove naselja i lokacije poput Velopina (izgradnja marine), prostora Doma zdravlja (izmještanje Doma zdravlja i prenamjena lokacije), Dražice (rekonstrukcija poslovnog kompleksa ili prenamjena zone), škole i gradske dvorane (izgradnja nove gradske i školske sportske dvorane), bivše škole i vrtića u gradskoj jezgri (prenamjena), Kadina i Škvera (izgradnja ulaza u grad, autobusnog terminala), Runjice (izgradnja hotela), Tovara i Kovčanja (transformacija prostora bivšeg vojnog skladišta i izgradnja novog bazena luke), itd.

Za neke od lokacija navedenih u stavcima 2. i 3. ovoga članka (Jamina, Bukovica, Bojčić, Poljana, Tovar, Kovčanje) važećim je Planom određena obveza izrade detaljnih planova uređenja, koji se prema Zakonu više ne donose te je iste potrebno zamijeniti provedbenim odredbama u Planu.

Za niz lokacija navedenih u prethodnim stavcima neke su se provedbene odredbe u Planu pokazale neadekvatnima u programiranju i projektiranju budućih sadržaja, te ih je potrebno izmijeniti.

Jedan dio općih odredbi Plana pokazao se neadekvatnim postojećem stanju i problematičnim u provedbi.

Povećani zahtjevi za smještajem sezonskih radnika u turizmu te općenito za lokacijama za gradsku stanogradnju nameću potrebu za širenjem lokacija i redefiniranjem odredbi za izgradnju građevina mješovite pretežito stambene namjene pa i preispitivanje K-zona.

Novoizrađeni dokumenti (v. članak 8. ove Odluke), a posebice konzervatorska podloga, donijele su određeni broj planskih mjera koje je potrebno uvrstiti u odredbe za provedbu Plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Programska polazišta Plana odnose se na potrebu rješavanja širokog raspona problema i zahtjeva navedenih u prethodnome članku.

Opći cilj Plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora naselja Mali Lošinj, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPUG Malog Lošinja.

Specifični ciljevi su:

ukinuti obvezu izrade detaljnih planova uređenja te umjesto njih preispitati namjene i odrediti uvjete za provedbu zahvata u prostoru (za neposrednu provedbu Plana),

1. „Gospodarska zona Kovčanje u M. Lošinju“ (namjena K, oznaka 9.1);

„Stambeno naselje Poljana - sjever u M. Lošinju“ (namjena M1, oznaka 9.2;

2. „ŠRC Bojčić u M. Lošinju“ (namjena R1, R2, R2, ISup, oznake 9.3 i 6.10);

3. „Stambeno naselje Bukovica u M. Lošinju“ i „Stambeno naselje Jamina u M. Lošinju“ (namjena M1, oznake 9.4 i 9.5);

4. „Poslovno-stambena zona Tovar u M. Lošinju“ (namjena M2, oznake 9.6; uključiti i morski dio – luku),

redefinirati uvjete za provedbu zahvata u prostoru –grafički i tekstualno: namjena, uvjeti i način gradnje) za sljedeća područja ili lokacije:

1.marina Velopin, s kontaktnim pojasom park šume (namjene LN i Z1, oznake 5.2. i 8.1),

2.područje Premuda, oznake 7.12.i 8.1. 1.1.1.2.namjene M1, M2,Z1

3.bivša osnovna škola i odgojni dom u Zagrebačkoj ulici i bivši dječji vrtić pored Župe Rođenja B.D. Marije (namjena M2i M1, oznake, 7.11 i 7.0,1.1. s obuhvatom 7.4.) u poslovne građevine, ugostiteljsko-turističke građevine i građevine javnih i društvenih djelatnosti ili druge namjene),

4.Dom zdravlja (namjena D3, oznaka 6.5): prijedlog nove lokacije doma zdravlja i prenamjena dosadašnje lokacije u mješovitu namjenu s mogućnošću gradnje stanova ili druge namjene

5.ostale javne zgrade ili zgrade u vlasništvu Grada i zgrade od važnosti za Grad za prenamjenu: na k.č.907,199/1,123,1791 sve k.o. Mali Lošinj-grad ;definirati lokaciju i uvjete za dom i dnevni boravak umirovljenika,

6.građevina kombinirane poslovne i rekreacijske namjene (namjena R1-K2, oznaka 3.7),

7.gradska sportska i školska dvorana i škola (namjene R1 i D5, oznake 6.8 i 6.4 uključujući 8.1.Z1): planiranje nove gradske sportske dvorane i redefiniranje uvjeta za izgradnju i/ili rekonstrukciju školske dvorane,

8. područje Dražica (namjena K, oznaka 3.9),

9.zona Kalvarija – Križni put i Mletačka kula,

10.luka „Sveti Martin“: usklađenje granice luke s PPUG: smanjenje obuhvata prema Bojčiću i prenamjena obalnog pojasa u rekreacijsku namjenu (plaža), a na ostalim lokacijama po potrebi proširenje lučkog područja,

11.zeleni pojas između Bojčića i Sv. Martina (namjena Z1, oznaka 8.2): proširenje rekreacijske zone (usklađenje s PPUG),

12. Sveti Martin (namjeneD8, oznaka 6.1,namjene M2 1.1. namjene Z1.8.1),

13.nekoliko zona mješovite namjene (namjena M1, oznake 7.0,7.2, 7.4, 7.6 i 7.9),

14.zona marketa, boćališta i parkirališta na Zagazinjinama (namjena K2, R1 i ISp, oznaka 3.5, 6.7 i 6.9),

15.stambena zona na Malinu (namjena S, oznaka 7.1),

16.bivša kožara na Privlaci: prenamjena M2 u M1,

17.kompleks bivše ledare na Poljani (namjena K2 ,oznaka 3.1): prenamjena u M1 ili M2,

18.zona Kadin-Škver: promjena namjene višefunkcionalnog prostora

19.zona ugostiteljsko-turističke namjene na Runjici (namjena T1, oznaka 4.1),

20.zona kampa na Poljani (namjena K, oznaka 3.4): usklađenje namjene sa stvarnim stanjem u prostoru,

u općim uvjetima:

1.dopuniti dio koji se odnosi na gradnju podzemnih etaža i njihov utjecaj na opće uvjete gradnje,

2.revidirati uvjete u zonama s oznakom 1.1. i 1.2. (mješovite namjene u većem dijelu obuhvata Plana),

po potrebi korigirati granice namjene površina u skladu sa stvarnim stanjem, npr. sjeverni ulaz u naselje Poljana – potez namjene Z1 u naravi su ulazi u postojeće objekte itd., te uskladiti grafiku naprijed navedenih točaka.

po potrebi tekstualno i grafički redefinirati elemente komunalnih i infrastrukturnih sustava (prometnice, luke, javni parkinzi/garaže itd.),

unijeti odgovarajuće odredbe iz konzervatorske podloge te iz dokumenata civilne zaštite i zaštite od požara.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Od donošenja zadnjih izmjena i dopuna Plana, Grad Mali Lošinj usvojio je sljedeće dokumente od važnosti za izradu Plana:

Plan ukupnog razvoja Grada Malog Lošinja

Procjena rizika od velikih nesreća

Plan djelovanja civilne zaštite

i ostali strateški dokumenti Grada Malog Lošinja

Za potrebe izrade Plana izrađena je konzervatorska podloga za kulturno-povijesnu urbanističku cjelinu grada Maloga Lošinja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe u zahtjevima za izradu Plana.

Prije izrade Plana, kartografski prikazi sa svim elementima transformirat će se na novi državni koordinatni sustav (HTRS96/TM) i prilagoditi važećem katastarskom planu u detaljnošću koja zadovoljava mjerilo kartografskih prikaza Plana (1:2000).

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

Ministarstvo unutarnjih poslova,Policijska uprava PGŽ, Sektor zaštite od požara, , Žrtava Fašizma 3, 51000 Rijeka

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

Hrvatske ceste Ispostava Rijeka, Nikole tesle 9/IX,51000 Rijeka

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Kvarnersko primorje i otoci" sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj

Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, Priko 64, 51550 Mali Lošinj

Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19 , 51550 Mali Lošinj

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

JU Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana dobivanja prethodnih zahtjeva,

Utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnice: 8 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,

Početak javne rasprave: 8 dana od dovršetka Prijedloga Plana,

Javna rasprava (javni uvid sa uključenim javnim izlaganjem): 30 dana,

Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja svih primjedbi pristiglih na javnoj raspravi,

Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga i izvješća o javnoj raspravi,

Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Ukoliko, iz objektivnih razloga, dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Temeljem članka 85. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 , 39/19 i 98/19), troškovi potrebni za izradu Plana osigurani su u Proračunu Grada Malog Lošinja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Odluka će se objaviti u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenje Mali Lošinj (UPU 9) objavljenja u Službenim novinama PGŽ br. 37/13,37/15,28/16,3/18,38/18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije“

Klasa: 350-01/20-01/09

Urbroj: 2213/01-01-20-23

Mali Lošinj, 24. srpnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10005&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr