SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

34.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 27. sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Lopar za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19.), (u daljnjem tekstu. Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

.=514.874,55 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- sanacija nerazvrstane ceste i pristupnog

puta plaži Stolac-Andreškići=10.000,00 kn

- sanacija nerazvrstane ceste

Bravinac-Franulić =10.000,00 kn

- sanacija pristupnog puta plaži Saramić

/Sahara iz pravca Kamik =10.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta =274.874,55 kn

- prometna signalizacija =10.000,00 kn

- asfaltiranje nerazvrstanijh cesta =200.000,00 kn

2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA=44.025,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda =44.025,00 kn 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA =1,073.439,90 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

 

- čišćenje plaža =415.220,18 kn

- košnja trave =198.824,28 kn

- hortikultura - cvjetnice,zelene površine =149.935,44 kn

- popravak i farbanje klupa i igrala =12.500,00 kn

- uređenje kamenih vaza =30.000,00 kn

- postavljanje i skidanje zastavica =6.250,00 kn

- postavljanje i skidanje psihološke brane =6.250,00 kn

- održavanje javnih površina prema

nalozima kom.red. i JUO-a =10.000,00 kn

- održavanje javnih površina

(manji građevinski radovi) =30.000,00 kn

- održavanje i uređenje platoa

oko crkve BDM =10.000,00 kn

- komunalne usluge (potrošnja vode

za javne površine) =15.000,00 kn

- usluge dezinsekcije i deratizacije =30.000,00 kn

- nadzor nad DDD mjerama =9.460,00 kn

- prihranjivanje plaža =150.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

=64.500,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- održavanje i uređenje prilaza i zidova

groblja =62.500,00 kn

- komunalne usluge (potrošnja vode

za groblje) =2.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE =285.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta) =150.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete =125.000,00 kn

- priključci i otkup snage =10.000,00 kn“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =1,981.839,45 kn osiguravaju se u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada =1,581.839,45 kn

- turistička pristojba =400.000,00 kn

Provođenje ovih I. Izmjena Programa u nadležnosti je
Općinkog vijeća općine Lopar.“

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-14

Lopar, 10. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr