SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

16.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/ 90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 08/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 14. listopada 2019.godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi

- financiranje manifestacija u kulturi

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu

- knjižnična djelatnost

- obrazovanje odraslih

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Općine Lopar

- otkup muzejske građe

- aktivnost radija

- izradu suvenira

- posebne programe u području kulture

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.920.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2021. godine.

Članak 5.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 01. ožujka 2020. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-50

Lopar, 14. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Lopar

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51281&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr