SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

10.

Na temelju čl. 25. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) i čl. 19. st. 1. toč. 26. Statuta Općine Lopar (»Službeno glasilo Primorsko-goranske županije«, broj 08/18, 35/18), dana 17. lipnja 2020. Općinsko vijeće Općine Lopar, donosi sljedeću

ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE LOPAR
ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2030. GODINE

I.

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje 2020.-2030. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja).

II.

Strategija razvoja je dugoročni akt koji će definirati sve potrebne parametre za izradu srednjoročnog akta Strateškog plana a kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja Primorsko-goranske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

III.

Nositelj izrade Strategije razvoja je Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

IV.

O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na službenima stranicama Općine Lopar.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i biti dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-05

Lopar, 17. lipnja 2020.

OPĆINA LOPAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik općinskog Vijeća

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51281&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr