SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

1.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Kkrka na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je

IZMJENE
STATUTA GRADA KRKA

Članak 1.

U Statutu Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), u članku 19. riječi: »državnih tijela« zamjenjuju se rijećima »tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 2. riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju e riječima: »tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 3.

U članku 52. stavku 1. podstavak 21. mijenja se i glasi:

»- odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,«

Članak 4.

U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o ubustavi općeg akta.«

Stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Stavak 7. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela Grada Krka (u daljnjem tekstu: upravna tijela).«

Članak 6.

Članak 98. mijenja se i glasi:

»Vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Krku utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.«

Članak 7.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela Grada Krka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom koji se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.«

Članak 8.

U cijelom tekstu Statuta Grada Krka riječi:»središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 9.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/20-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr