SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 - proč.tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 05. veljače 2020. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2019. GODINU

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18), člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja, za razdoblje 2016. - 2019. godine, usvojene su na Gradskom vijeću dana 15. prosinca 2015.godine i objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 37/15.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2018. godinu usvojena je na Gradskom vijeću dana 20.prosinca 2018. godine te je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 44/18.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godine usvojen je na Gradskom vijeću dana 20. prosinca 2018. godine, te je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 44/18.

Proračunom Grada Malog Lošinja za 2019. godinu, ujedno i Planom nabave za 2019.godinu, za djelovanje civilne zaštite osigurana su financijska sredstva u iznosu od 44.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za osobnu opremu pripadnika postrojbe civilne zaštite, njihovu edukaciju te ostalo, sukladno zakonskim propisima.

Na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja na temu »Priprema požarne sezone u 2019. godini« doneseni su sljedeći akti:

1. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2019. godinu,

2. Financijski plan za požarnu sezonu u 2019. godini,

3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2019. godinu.

Uz navedeno, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, doneseni su sljedeći akti:

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 13/18 i 17/19);

2. Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, od dana 11.srpnja 2019.godine;

3. Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 13/18 i 17/19);

4. Plan pozivanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/19);

5. Analiza stanja razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 44/18);

6. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje Grada u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 44/18);

7. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 12/19);

8. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2019. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/19);

9. Financijski plan za požarnu sezonu u 2019.godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/19);

10. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malu Lošinj, za 2019. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/19);

11. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2019. godinu, na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/19);

12. Plan vježbi civilne zaštite u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/19);

13. Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/19);

14. Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Mali Lošinj (Zaključak o prihvaćanju objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 5/19).

Svi akti su objavljeni i upućeni na državne institucije sukladno zakonskim propisima, kao što su ažurirane i evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.

2. CIVILNA ZAŠTITA

2.1 Stožer civilne zaštite Grada Mali Lošinj

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 13/18), od dana 27. travnja 2018.godine imenovan je načelnik Stožera, zamjenik Stožera i 10 članova Stožera. Dana 21. lipnja 2019.godine Gradonačelnica je donijela izmjene i dopune Odluke koje su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19. Uz Odluku i njezinu izmjenu donesen je i Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, dana 11. srpnja 2019.godine.

Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.

Na održanim sjednicama Stožera razmatrana su stanja organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2019.godinu. Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova Stožera.

2.2 Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Mali Lošinj

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovite djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Prema Odluci o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»»Službene novine« Primorsko- goranske županije« broj 26/12), od dana 02. srpnja 2012. godine, ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja koju čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.

2.3 Povjerenici civilne zaštite Grada Mali Lošinj

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je dana 27. travnja 2018. godine Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 13/18. Izmjene Odluke donesene su 21.lipnja 2019.godine, te su objavljene u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/ 19. Vezano uz predmetne Odluke donesen je i Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, dana 06.rujna 2019. godine, te je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 17/19.

3. VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

3.1 Javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja.

3.2 Dobrovoljna vatrogasna društva

DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva.

DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.

Temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2019. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/19), dobrovoljna vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu. Također, redovito su se izvršavale preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost od nastanka požara. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2019. godinu, na području Grada Mali Lošinj objavljen je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 12/19.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga potrebno je uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvo u organizaciji i sl.

Udruge građana:

- Radio Jadranka, Mali Lošinj,

- Lovačko društvo »Kamenjarka«,

- Planinarski klub »Osorščica«,

- Institut Plavi svijet.

5. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOGA LOŠINJA

5.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

1. Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja

3. Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

4. DVD »Lošinj«

5. DVD »Susak«

6. Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene

7. Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

8. Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

9. Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

5.2 Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite:

1. Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

3. Elektro - voda d.o.o. Cres

4. Lječilište Veli Lošinj

5. Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.

6. Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

7. Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8. Jadranka trgovina d.o.o.

ZAKLJUČAK

Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je obuka dijela postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera zaštite i spašavanja.

Kod manjih nesreća, snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima. Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/20-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 5. veljače 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr