SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 36. Utorak, 31. prosinca 2019.
GRAD KRK

71.

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 ), Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Krka, na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća u Krku, 9. srpnja 2019. godine, donosi

STATUT
Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Krka

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Krka (u daljem tekstu: Vijeće) je tijelo nacionalne manjine Srba na području Grada Krka, radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u jedinicama područne (regionalne) samouprave.

2) Temelj osnivanja Vijeća su:

a) članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske, u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili drugog porijekla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve,

b) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Ustavni zakon), kojima se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog učestvovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava,

c) međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Dokumenti KESS /OESS/: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška povelja za Novu Europu i drugi dokumenti KESS / OESS/ koji se odnose na prava čovjeka, naročito Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda, te protokoli uz tu Konvenciju; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja članica Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i koji po članku 134. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

3) Vijeće je historijski utemeljeno na dokumentima koji su kroz nekoliko stoljeća potvrđivali pravo Srba s područja današnje Republike Hrvatske na personalnu autonomiju, uključujući i pravo na održavanje narodnih i crkvenih sabora, i drugih vidova narodnog predstavništva, a posebno:

a) dokumenti vladara iz 1690., 1691 1695., 1706., 1713., 1715., 1732., 1743., te dokument (Rescriptum Declaratorium) iz 1779. godine,

b) zakonski članci iz 1790., 1848. i 1868. godine,

c) carski Reskript (Ukaz) od 10. kolovoza 1868.godine,

d) zakon od 14. svibnja 1887. godine i drugi akti Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donijeti u periodu djelovanja tog Sabora (od 1848. do 1918. godine), a koji se odnose na prava Srba u Trojednoj Kraljevini,

e) dokumenti Nacionalnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba iz 1918. godine,

f) dokumenti Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) koji potvrđuju Srbe iz Hrvatske, zajedno sa Hrvatima, kao konstituente u formiranju ZAVNOH-a i u donošenju svih njegovih dokumenata kojima je tokom antifašističkog i narodnooslobodilačkog rata (1941.-1945. godine) uspostavljena Republika Hrvatska (uz formiranje i djelovanje Srpskog kluba vijećnika u okviru ZAVNOH-a) i koji čine temelj ustavno-pravnog sistema Republike (NR/SR) Hrvatske, u vremenu nakon drugog svjetskog rata.

4) Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Srba u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih ljudskih i građanskih prava,

a) u skladu s ustavno-pravnim sistemom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima,

b) uz uvažavanje višestoljetnih tradicija personalne autonomije Srba u Hrvatskoj,

c) polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava, a uz puno uvažavanje neovisnosti, jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavno-pravnog uređenja Republike Hrvatske.

Članak 2.

1) Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Krka, a skraćeni naziv je VSNMK.

2) Puni naziv Vijeća na srpskom jeziku ćiriličnom pismu glasi:

a skraćeni naziv je BCHMK.

3) Vijeće može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: City Council of Serb National Minority of Krk, a skraćeni naziv je CCSNM of Krk.

Članak 3.

1) Sjedište Vijeća je u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

2) Adresa sjedišta Vijeća je Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2.

3) Vijeće djeluje na području Grada Krka.

Članak 4.

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.

2) Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

1) Vijeće ima pečat.

2) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.

3) Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Članak 6.

1) Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

2) Znamenja i simbole te praznike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj utvrđuje koordinaciono tijelo vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno odredbama članka 33. Stavka 5. Ustavnog zakona, posebnom odlukom.

3) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje način korištenja znamenja i simbola, odnosno obilježavanja praznika srpske nacionalne manjine na području svog djelovanja.

Članak 7.

1) Vijeće ima Dan Vijeća.

2) Vijeće posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Vijeća.

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

Članak 8.

1) Ciljevi Vijeća su:

a) Afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba,

b) Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba,

c) Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području djelovanja Vijeća,

d) Razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje srpskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj,

e) Suradnja i razvijanje odnosa sa Srbima izvan Republike Hrvatske, posebno razvijanje suradnje sa Srbima u dijaspori porijeklom s prostora Republike Hrvatske, radi zaštite njihovih građanskih i političkih prava i unapređenja njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, odnosno onih njegovih vrijednosti koje su zajedničke Srbima porijeklom s područja Republike Hrvatske.

Članak 9.

1) U ostvarivanju svojih ciljeva, Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima lokalne upravi i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi slijedeće djelatnosti:

a) Predlaže tijelima Grada Krka mjere za unapređenje položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu,

b) Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima gradske samouprave,

c) Biva obaviješteno o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Skupštine Grada Krka a tiče se položaja srpske nacionalne manjine,

d) Daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

e) Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih propisa u toku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sistem, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za srpsku etničku zajednicu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Srba iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske Vlasti Republike Hrvatske,

f) Prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba i podnosi gradskim vlastima na području svog djelovanja, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi,

g) Daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima gradske samouprave i uprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće učešće i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

h) Surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske Unije, OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama.

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

Članak 10.

1) Članove Vijeća (u daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasanjem pripadnici srpske nacionalne manjine koji žive na području djelovanja Vijeća.

2) Mandat vijećnika traje 4 godine.

3) Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge srpske nacionalne manjine ili najmanje 30 pripadnika srpske nacionalne manjine s područja djelovanja Vijeća.

Članak 11.

l) Vijećnik ima prava i dužnosti:

a) sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

b) sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti,

c) sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti i glasati,

d) biti obaviješteni o radu i materijalno-financijskom poslovanju Vijeća,

e) davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela,

f) pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća,

g) čuvati podatke koje saznaju u obavljanju vijećničke dužnosti a koji nose oznaku tajnosti,

h) čuvati i podizati ugled Vijeća.

2)Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima Vijeća.

Članak 12.

1) Članu vijeća i predstavniku nacionalne manjine mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1. ako u istoj jedinici bude izabran za općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana ili njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, danom stupanja na izabranu dužnost

2. ako podnese ostavku danom dostave pismene ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim zakonom kojim se ureduje opći upravni postupak

3. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćne sudske odluke

4. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude

5. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta

6. ako se kao pripadnik nacionalne manjine briše iz evidencije popisa birača na području za koje je izabran sukladno odredbama posebnog zakona

7. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo

8. smrću.

2) Pisana ostavka člana vijeća nacionalne manjine iz st. l. točke 2. ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere podnesena predsjedniku vijeća nacionalne manjine i bez odgode nadležnoj službi u jedinici u kojoj je vijeće izabrano.

3) Pisana ostavka predstavnika nacionalne manjine iz st. l. točke 2. Ovoga članka treba biti ovjerena kod javnog bilježnika te u roku od osam dana od ovjere dostavljena nadležnoj službi u jedinici u kojoj je vijeće izabrano.

4) Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točke 2. i stavcima 2. i 3 ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 13.

1) Vijeće u pravilu čini 15 vijećnika, ali broj ne može biti manji od 8.

2) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

3) Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi Statut, Poslovnik, Program rada, Financijski plan, Završni račun; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika Vijeća, o pristupanju odnosno istupanju iz koordinacionog tijela srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika Vijeća u koordinaciono tijelo srpske nacionalne manjine, o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom.

Članak 14.

1) Sjednicu Vijeća saziva predsjednik, sukladno programu rada, najmanje tri puta godišnje.

2) Sjednica se saziva, pismenim putem, najmanje 7 dana prije planiranog održavanja.

3) Izuzetno, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku telefonskim putem i putem elektroničke pošte uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 15.

1) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži 1/3 vijećnika.

2) Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

3) Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Članak 16.

1) Vijeće ima prava i dužnosti:

a) donosi i tumači Statut,

b) donosi i tumači Poslovnik,

c) donosi Program rada,

d) donosi Financijski plan,

e) donosi Završni račun,

f) donosi odluke o načinu obavljanja i naknadi za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,

g) donosi odluke o nagradama i naknadama za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća,

h) donosi odluku o adresi sjedišta Vijeća,

i) donosi odluku o pristupanju i istupanju iz koordinacionog tijela srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske,

j) donosi odluku o suradnji s vijećima i predstavnicima srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

k) donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu,

l) donosi odluku o prenošenju dijela svojih ovlasti na Predsjedništvo,

m) bira i razrješuje predsjednika,

n) bira i razrješuje zamjenika predsjednika,

o) bira i razrješuje te utvrđuje broj i dužnosti potpredsjednika,

p) bira i razrješuje stalne predstavnike i njihove zamjenike u koordinacionom tijelu srpske nacionalne manjine,

q) imenuje i razrješuje, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela,

r) imenuje i razrješuje, na prijedlog predsjednika, izvršnog tajnika Vijeća,

s) predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina,

t) razmatra i usvaja izvještaje tijela koje bira i imenuje,

u) odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

v) odlučuje o priznanjima i nagradama,

z) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.

2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

Članak 17.

1) Vijećnici mogu imati, do iznosa sukladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

Članak 18.

1) Tijela Vijeća su:

a) Predsjednik,

b) zamjenik predsjednika.

2) Stalna radna tijela Vijeća mogu biti:

a) Odbor za izbor i imenovanja i organizaciju,

b) Odbor za ljudska prava i ustavno-pravni položaj Srba,

c) Odbor za kulturu, vjeru i historiju,

d) Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu,

e) Odbor za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba,

f) Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,

g) Odbor za suradnju sa Srbima u drugim zemljama.

3) Na prijedlog predsjednika, Vijeće može osnivati pododbore te druga stalna radna tijela, i davati im odlukom o osnivanju nadležnosti u dijelu područja nadležnosti Vijeća.

4) Za obavljanje određenih poslova i zadataka Vijeće može osnovati privremena radna tijela, čija se nadležnost, sastav i organizacija rada uređuju aktom o osnivanju.

5) Odbori, pododbori i druga stalna i privremena radna tijela za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Vijeću.

6) Organizacija i način rada Vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom.

Članak 19.

1) Vijeće ima predsjednika.

2) Vijeće predsjednika bira, iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.

3) Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

4) Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika.

5) Mandat predsjednika traje 4 godine.

6) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

7) Predsjednik ima, do iznosa sukladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.

8) Predsjednik Vijeća ima prava i dužnosti:

a) predstavlja i zastupa Vijeće,

b) saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća,

c) brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata,

d) usklađuje suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća,

e) usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacionom tijelu vijeća srpske nacionalne manjine,

f) imenuje i razrješuje, na prijedlog predsjednika odbora i drugih radnih tijela, članove odbora i drugih radnih tijela,

g) imenuje i razrješuje privremena radna tijela, dajući im aktom o osnivanju dio ovlasti iz svog djelokruga,

h) potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,

i) potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća,

j) odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, službena putovanja u zemlji i inozemstvu,

k) podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,

l) brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,

m) brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima,

n) predstojnik je Stručne službe Vijeća,

o) predlaže imenovanje i razrješenje izvršnog tajnika Vijeća,

p) brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,

q) brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća.

r) Predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.

Članak 20.

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika.

2) Vijeće zamjenika predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.

3) Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

4) Kada to zatraži pisanim putem predsjednik ili 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika predsjednika.

5) Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.

6) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.

7) Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

8) Uvjeti i postupak u kojima zamjenik predsjednika preuzima obavljanje dužnosti predsjednika ureduju se Poslovnikom.

9) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.

Članak 21.

1) Za izbor ili razrješenje potpredsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

2) Kada to zatraži pisanim putem predsjednik ili 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju potpredsjednika.

3) Mandat potpredsjednika traje 4 godine.

4) Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Vijeću.

5) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

6) Broj i dužnosti potpredsjednika Vijeće utvrđuje odlukom o izboru potpredsjednika.

7) Pri izboru potpredsjednika Vijeće osigurava spolnu, dobnu i područnu raznolikost potpredsjednika.

V. IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

Članak 22.

1) Vijeće kao dobar domaćin raspolaže svojom imovinom.

2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.

4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama skladno s važećim propisima za to područje.

5) U slučaju prestanka rada Vijeća, imovina Vijeća daje se na upravu i čuvanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

6) Imovinu predanu na upotrebu i čuvanje, Srpska pravoslavna crkva će vratiti Vijeću odmah po obnovi njegovog djelovanja.

Članak 23.

1) Grad Krk, u skladu s Ustavnim zakonom, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz sljedećih izvora:

a) dotacija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske,

b) sredstava dobivenih Od međunarodnih organizacija i institucija,

c) donacija,

d) poklona,

e) nasljedstva,

f) vlastitih prihoda,

g) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

3) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

4) Vijeće ima žiro račun a može imati i devizni račun.

5) Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa ako ovim statutom ili drugim aktom nije drugačije određeno.

6) Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

7) Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća.

8) Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na slijedeću godinu i koristi za financiranje rada Vijeća.

Članak 24.

1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno- financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.

2) Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka.

3) Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

4) Vijeće može, posebnim ugovorom, Stručnu službu organizirati u suradnji s drugim vijećima, nacionalnim organizacijama i institucijama Srba, tijelima lokalne odnosno područne samouprave ili na drugi način.

5) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

Vl. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Članak 25.

1) Rad Vijeća je javan.

2) Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava javnog informiranja da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati saopćenja.

3) Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik i Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju.

4) Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili osnovati stalna sredstva informiranja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

1) Jedinstveni tekst ovog statuta donosi se i primjenjuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kao i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

2) U slučaju različitog tumačenja u pravnom prometu odredbi na hrvatskom odnosno srpskom jeziku, primijeniti će se odredba napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 27.

1) Statut i njegove izmjene i dopune objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

2) Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Krka

Predsjednik

Mile Vlaisavljević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2126&mjesto=51500&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr