SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18 i 115/18), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije» broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/ 18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja
i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Krka u 2019. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava ostvarenih u 2019. godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom.

Članak 2.

(1) Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem planiran je u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 162.000,00 kn i to na sljedeći način:

1. Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 12.000,00 kn

2. Naknada za prenamjenu poljop. zemljišta u građevinsko 30.000,00 kn

3. Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH 120.000,00 kn

(2) Prihod iz članka 2. stavka 1. ovog programa utrošit će se za podmirenje troškova u vezi sa provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu i to za dio troškova održavanja poljoprivrednih puteva, koji su planirani u posebnom dijelu proračuna u Programu 1004 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture, aktivnost A100409 Ostale komunalne aktivnosti, pozicija 3116 - Održavanje poljoprivrednih puteva, u iznosu od 162.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 400-09/19-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 13. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr