SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

48.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne Novine« broj 68/18. i 110/18.) i članka 48 Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 23. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21. studenog 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA
objekata komunalne infrastrukture na području
Vinodolske općine za 2019. godinu

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine u 2019. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti: - odvodnja atmosferskih voda,

- čišćenja javnih površina,

- održavanja javnih površina,

- održavanja nerazvrstanih cesta,

- održavanja groblja,

- održavanja javne rasvjete.

1.2. Ovim se programom određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, vrijednosti planiranih radova i nositelja provedbe programa.

1.3. Program je izrađen u skladu s planiranim prihodima i primicima te utvrđenim rashodima i izdacima u Proračunu Vinodolske općine za 2019. za koje se sredstva osiguravaju u ovom programu.

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

2.1. Sredstva za financiranje radova iz Programa osigurat će se rasporedom proračunskih prihoda od:

Program I. Izmjene i dopune

- komunalne naknade 2.508.660,00 kuna 2.840.000,00 kuna

2.2. Planirana sredstva za financiranje Programa u iznosu od ukupno 2.840.000,00 kuna rasporedit će se za obavljanje komunalnih djelatnosti:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje programa u točki 2.1. i njihova rasporeda za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno točki 2.2. ovog programa, u nastavku se navode radovi održavanja komunalne infrastrukture u 2019., prema vrsti objekata i uređaja, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje poslova i radova u planiranom opsegu, odnosno standardu održavanja.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i

prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka) te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje javnih površina, zelenih površina i parkova povjeravaju se putem ugovora. Za održavanje javnih površina, parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 200.000,00 kuna.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine za 2019. godinu planirano je 1.200.000,00 kuna:

Radove na investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta Vinodolske općine izvesti će se putem ugovora prema izrađenim troškovnicima, a sukladno prioritetima mjesnih odbora.

Pod radovima na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potporrih zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje na narazvrstanim cestama.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

3.1. Vinodolska općina izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sukladno ostvarenim prihodima za financiranje održavanja komunalne infrastrukture.

3.2. Sredstva za provedbu ovog programa osiguravat će se Proračunom Vinodolske općine i ovim programom, a prema načelima štednje i racionalnog korištenja sredstava.

3.3. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/11

Ur. broj: 2107-03/19-01-11-219

Bribir, 21. studenoga 2019.

Predsjednik vijeća

Vinodolske općine

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=91253&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr