SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

78.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16-ispravak i 98/19) i članaka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi i aktivnosti u sportu od značenja za Grad Rab.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim aktivnostima:

- djelovanje sportskih klubova i društava sportske rekreacije

- stručni rad u sportu

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim manifestacijama i natjecanjima

- poticanje i promicanje sporta

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži

- provođenju sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom

- poticanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana

- održavanja i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurana su sredstva u Konsolidiranom proračuna Grada Raba za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.893.500,00 kn i to za:

1.Sportske klubove, društva sportske rekreacije,
sportske manifestacije i donacije trenerima
klubova u iznosu od 1.083.500,00 kn

2.Održavanje i opremanje sportskih
objekata u iznosu od 540.000,00 kn

3.Uređenje i održavanje sportskih
objekata u iznosu od 270.000,00 kn.

Članak 3.

Svrha Programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba. Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka klubova i društva koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenja programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih manifestacija i rekreativnih programa i opremanja sportskih objekata i igrališta.

Članak 4.

Raspored sredstava iz Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Sa korisnicima iz članka 2., točka 1., sportskim klubovima i društvima sportske rekreacije sklopit će se Ugovori o financiranju programa iz Proračuna za 2020. godinu i to sa svakim korisnikom zasebno.

Članak 5.

O izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, sportski klubovi i društva sportske rekreacije podnose Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2020. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.

Članak 6.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. točke 1. ovog Programa i podnosi izvješće o ostavrivanju programa gradonačelniku Grada Raba.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-12

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr