SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

65.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13, 20/17 i 39/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09/, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Raba od 11. studenoga 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2020. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova odnosno određuju vrste radova, vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te provođenje nadzora.

II. VRSTE RADOVA KOJI SE PRIVREMENO ZABRANJUJU I GRAĐEVINE NA KOJE SE ZABRANA ODNOSI

Članak 2.

Građevinski radovi koji se u smislu ove Odluke zabranjuju smatraju se zemljani radovi (iskopi, odvoz materijala s gradilišta i dr.) i radovi na izgradnji konstrukcije građevine (zidanje nosivih zidova, zidanje pregradnih zidova, betoniranje, izrada krovne konstrukcije i slično).

III. PODRUČJA ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 3.

Područja privremene zabrane izvođenja građevinskih radova obuhvaćaju sva naselja Grada Raba: Barbat, Banjol, Palit, Kampor, Mundanije, Supetarska Draga i Rab.

IV. KALENDARSKO RAZDOBLJE I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE

Članak 4.

Razdoblje kalendarske godine na koje se primjenjuje zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke je od 1. lipnja 2020. godine do 1. listopada 2020. godine u vremenu od 00:00 do 24:00 sata.

V. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Članak 5.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu,

4. hitne radove na popravcima objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnine,

5. nužne radove na popravcima građevina kad zbog nenadano nastalih oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi te u svrhu sprječavanja daljnje štete na istima, odnosno nužne radove zbog čijih bi neizvršenja za investitora mogla nastupiti znatnija šteta,

6. građenje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova te izvođenje radova po projektima od posebnog značaja za Grad Rab.

Odluku kojom se odobrava izvođenje radova iz stavka 1. točke 5. i točke 6. ovog članka na prethodni zahtjev investitora donosi Upravno tijelo gradske uprave nadležno za komunalni sustav.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. točke 5. i točke 6. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 15 dana prije dana na koji se predmetni zahtjev odnosi.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 6.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Raba. U obavljanju nadzora komunalni redari postupaju sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj: 153/13) i Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (»Narodne novine« broj: 23/18).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenima novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-20

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr