SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

58.

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/ 17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA RABA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/17 i 37/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Rabu kao vlastiti prihodi Grada, stope i visine, način obračuna i plaćanja poreza.«.

Članak 2.

U članku 4. stavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 1., 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3., riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 3.

Članak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 8. stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 10. stavak 4. briše se.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-18

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr