SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD RAB

55.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/ 18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 29. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba
u 2019. godini

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), iznos sredstava koji pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, rokovi isplata, način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava te odricanje od prava na redovito godišnje financiranje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednak godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

(2) Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje u iznosu od 2.000,00 kuna.

(3) Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu na način utvrđen u članku 2. Odluke u godišnjim iznosima, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ (4 člana i 1 članica) - 10.200,00 kuna

2. Rapski pučki sabor - RPS (2 člana) - 4.000,00 kuna

3. Hrvatska seljačka stranka - HSS (1 članica) - 2.200,00 kuna

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (4 člana) - 8.000,00 kuna

5. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS (1 članica) - 2.200,00 kuna

6. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Luka Grgurić (1 član i 1 članica)

- Nezavisni vijećnik Luka Grgurić - 2.000,00 kuna

- Nezavisna vijećnica Melita Vlahek - 2.200,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana u tromjesečju za koje se naknada isplaćuje, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ (4 člana i 1 članica) - 2.550,00 kuna

2. Rapski pučki sabor - RPS (2 člana) - 1.000,00 kuna

3. Hrvatska seljačka stranka - HSS (1 članica) - 550,00 kuna

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (4 člana) - 2.000,00 kuna

5. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS (1 članica) - 550,00 kuna

6. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Luka Grgurić (1 član i 1 članica)

- Nezavisni vijećnik Luka Grgurić - 500,00 kuna

- Nezavisna vijećnica Melita Vlahek - 550,00 kuna.

Članak 5.

Iznosi naknada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima isplaćeni u 2019. godini prema Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/17) za prvo, drugo i treće tromjesečje uračunavaju se na način da se za isplaćeni iznos svakoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima umanjuje ukupan iznos naknade za prvo, drugo i treće tromjesečje prema ovoj Odluci.

Članak 6.

(1) Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu pisanom izjavom koja se dostavlja Gradskom vijeću.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu do isteka proračunske godine i za tu proračunsku godinu ne može izjavu povući, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2019. godinu.

Članak 7.

Nakon završetka tekuće poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka 2020. godine na mrežnim stranicama Grada Raba objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću i svakog nezavisnog vijećnika.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijske liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/17).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/06

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-15

Rab, 29. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=51280&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr