SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

79.

Temeljem članka 6. stavak 1. točka 2. i članka 24. stavak. 2. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/19), te članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinski načelnik Općine Baška, dana 27. studenoga 2019. godine, donio je

ODLUKU
o visini naknade za korištenje površine javne namjene,
te načinu i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se iznosi naknade, te način i rokovi plaćanja iste, za korištenje površine javne namjene u svrhu postavljanja različitih, lako uklonjivih naprava i privremenih objekata (štandova, stolića, kioska, montažnih objekata, luna parka, hladnjaka i izložbenih vitrina, stolova i stolica, klupa, suncobrana, vaza sa cvijećem, reklama i reklamnih panoa, stalaka i sl.) u svrhu obavljanja djelatnosti - trgovina, ugostiteljstvo, usluge, sport i rekreacija i dr.

Članak 2.

(1) Iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje štandova i sličnih naprava, u svrhu prodaje i izlaganja roba i usluga, u mjestu Baška određuje se u iznosu:

2.1. štandovi

1.prodaja vlastitih domaćih proizvoda
(obiteljska poljoprivredna gospodarstva);
izvorni proizvodi otoka Krka u suvenirskoj,
rukom oslikanoj ambalaži
- vlastiti proizvodi 13.000,00 kn

2.suveniri, bižuterija, poludrago kamenje,
nakit, metalna i kožna galanterija 13.000,00 kn

3. voće i povrće 25.000,00 kn

4. ostalo, nenavedeno u prethodnim točkama 18.000,00 kn

2.2. ostalo

1.luna park 500.000,00 kn

2.bankomat 120.000,00 kn

3.slike, izrada portreta, tatoo i dr. 35.000,00 kn

4.rashladne vitrine, hladionici,
šankomati i sl. 15.000,00 kn

5.zelena tržnica; domaći proizvodi - dnevno 40,00 kn

6.prodaja ribe - dnevno 50,00 kn

7.dnevna prodaja raznih proizvoda i usluga
(osim 5. i 6.) - dnevno 100,00 kn

(2) Naknade iz točke 2.1. i točke 2.2. podtočke 1., 2., 3. i 4. iz stavka 1. ovoga članka predstavljaju iznos naknade na godišnjoj razini, a u istom iznosu se naplaćuju i ako je razdoblje korištenja štanda ili drugog privremenog objekta za obavljanje djelatnosti kraće od jedne godine.

(3) Naknada iz točke 2.2. podtočka 7. iz stavka 1. primjenjuje se i prigodom promidžbenih akcija, ili prigodnih prodaja, koje uključuje i prodaju zimnice, u trajanju do trideset dana u razdoblju izvan turističke sezone (listopad - svibanj). Naknada iz ovoga stavka udvostručuje se, ako se odnosi na razdoblje turističke sezone (lipanj - rujan).

(4) Naknade iz ovoga članka predstavljaju i iznos početne cijene zakupa pri provedbi javnog natječaja.

(5) Iznimno, Općinski načelnik može, posebnom odlukom, pri utvrđivanju natječaja, odrediti i naknade u drugačijem iznosu od onih utvrđenih u ovom članku.

(6) Naknade iz ovoga članka plaćaju se unaprijed, nakon ishođenog odobrenja za obavljanje djelatnosti na površini javne namjene, prije zaključenja ugovora o zakupu, ako se radi o zakupu na rok do jedne godine.

(7) Iznimno, Općinski načelnik može, posebnom odlukom pri utvrđivanju uvjeta natječaja, odrediti i drugačiji, obročni način plaćanja, prvenstveno, ako se radi o roku zakupa dužem od jedne godine.

(8) Za dnevnu prodaju domaćih poljoprivrednih proizvoda na zelenoj tržnici od strane proizvođača istih proizvoda, koji su stanovnici Općine Baška, naknada se ne naplaćuje.

Članak 3.

(1) Pod površinom za postavljanje štanda podrazumijeva se površina do 10 m2 za štand za prodaju voća i povrća, odnosno do 2 m2 za sve ostale štandove.

(2) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja javne površine, nakon ishođenja odobrenja, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 4.

(1) Iznimno, ako se isto odobri temeljem posebne odluke općinskog načelnika, naknada za korištenje površine javne namjene ispred trgovačkih radnji, ili kioska/montažnih objekata u svrhu izlaganja i prodaje proizvoda i roba iz asortimana trgovine, ovisno o ponudi, određuje se u iznosu od 5% iznosa naknade iz članka 2. stavak 1. točka 2.1. po m2 zauzete površine.

(2) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja površine javne namjene, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 5.

(1) Naknade za postavljanje reklama na površini javne namjene određuje se ovisno o površini reklame i to kako slijedi:

-za reklamu do 1 m2 površine 500,00 kn godišnje,

-za reklamu od 1 do 2 m2
površine 3.000,00 kn godišnje,

-za reklamu preko 2 m2
(najviše 3 m
2 površine) 6.000,00 kn godišnje.

(2) Reklamom, u smislu ovog članka, smatra natpis, poruka, putokaz, promidžbeni slogan, cjenik i sl. u kome se pojavljuje ime ili naziv fizičke ili pravne osobe, naziv i vrsta robe, proizvoda ili usluge, a sve u svrhu poticanja na potrošnju robe, proizvoda i korištenje usluga.

(3) Kod samostojećih reklama, odnosno reklamnih panoa, koji se sastoje od dva ili više dijelova, naknada se obračunava za svaki dio posebno.

(4) Ukoliko se reklama postavlja izravno na površinu javne namjene, odnosno ako ista nije izdignuta na stupovima ili sl., naknada iz stavka 1. se uvećava za naknadu po m2 zauzete površine, na način i u iznosu koji su određeni kod određivanja naknada za postavljanje ugostiteljskih terasa.

(5) Naknada iz ovoga članka, određena u godišnjem iznosu, naplaćuje se u punom iznosu i ako je razdoblje korištenja kraće od jedne godine.

(6) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja površine javne namjene, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 6.

(1) Ako se stvore uvjeti da se površina javne namjene, tijekom turističke sezone, u razdoblju lipanj - rujan, može dati u zakup neposrednom pogodbom (površina nepopunjena natječajem prema odluci Općinskog načelnika Općine Baška, npr.), a za razdoblje kraće od onog istaknutog u natječaju, određuje se naknada u iznosu od 150,00 kn dnevno.

(2) Ukoliko se površina javne namjene daje u zakup samo za vrijeme trajanja pučkih fešti - Dan Općine, Ribarski dan i sl., prilikom blagdana, te održavanja prigodnih i javnih manifestacija blagdana - osim za štandove na kojima se obavlja prodaja jela i pića, što će se urediti posebnom odlukom Općinskog načelnika, određuje se naknada u iznosu od 500,00 kn dnevno.

(3) Naknada se plaća unaprijed, prije početka korištenja površine javne namjene, nakon ishođenja odobrenja Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti, a prije zaključenja ugovora o zakupu.

Članak 7.

(1) Iznos naknade za postavljanje kioska i montažnih objekata na površinu javne namjene, te za korištenje ostalih površina u vlasništvu Općine Baška (najniži, početni iznos kod raspisivanja Natječaja), određuje se ovisno o ponudi i lokaciji objekata, odnosno namjeni površine, kako slijedi:

7.1. kiosci, montažni objekti

A/ mjesto Baška

1.plažni rekviziti, bižuterija, koža, dječje igračke
- Ulica E. Geistlicha (2 kioska) 50.000,00 kn

2. zlatar, filigran - Ulica E. Geistlicha 25.000,00 kn

3. ugostiteljska radnja - Zarok 31.250,00 kn

4.tisak, cigarete i sl.
- Ulica kralja Zvonimira 31.250,00 kn

5.tisak, cigarete i sl.
- Ulica Emila Geistlicha 31.250,00 kn

6. pekarski proizvodi - Ulica E. Geistlicha 37.500,00 kn

7.ugost. radnja-slastičarnica
- Ulica E. Geistlicha 25.000,00 kn

8.ugost. radnja-slastičarnica (sladoled
i slast. proizvodi - Ulica E. Geistlicha,
preko puta »Atrium residence«
(ex »Strand«) 37.500,00 kn

9.ugostiteljska radnja (tradicional. slast.
od tijesta) - Ulica E. Geistlicha 15.000,00 kn

10.ugost. radnja-slastičarnica
- Ulica kralja Zvonimira 37.500,00 kn

B/ mjesta Jurandvor i Batomalj

-grupa djelatnosti: jednostavne ugostiteljske
usluge, slastičarne, igre na sreću, filigrani,
bižuterija, butici, suveniri, voće i povrće,
pekarski proizvodi

-jednostruki kiosk 2.000,00 kn

-dvostruki kiosk 3.000,00 kn

-grupa djelatnosti: turističko posredovanje
i putničke agencije, predstavništva, prodaja
novina i cigareta, ostalo nenavedeno

- jednostruki kiosk 1.000,00 kn

- dvostruki kiosk 1.500,00 kn

C/ mjesto Draga Bašćanska

-grupa djelatnosti: jednostavne ugostiteljske
usluge, slastičarne, igre na sreću, filigrani,
bižuterija, butici, suveniri, voće i povrće

- jednostruki kiosk 2.000,00 kn

- dvostruki kiosk 3.000,00 kn

-grupa djelatnosti: turističko posredovanje
i putničke agencije, predstavništva, prodaja
novina i cigareta, ostalo nenavedeno

- jednostruki kiosk 1.000,00 kn

- dvostruki kiosk 1.500,00 kn

7.2. ostalo

1. vlakić 50.000,00 kn

(2) Rok zakupa za korištenje površine javne namjene opisano u ovoj točki je najduže 5 godina.

(3) Naknade iz ovog članka iskazane su na godišnjoj razini i plaćaju se u dva jednaka obroka - do 31. svibnja i do 31. kolovoza, a prvi obrok za prvu godinu zakupa uplaćuje se prije zaključenja ugovora o zakupu.

(4) Općinski načelnik, iznimno, može posebnom odlukom odrediti i kraći rok zakupa, od onoga u stavku 2. ovoga članka, te sukladno istome i drugačiji način plaćanja naknade od onoga utvrđenog u stavku 3. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Visina naknade određena u članku7. stavak 1. točka 7.1. odnosi se isključivo na korištenje površine javne namjene, koju zauzima kiosk, odnosno montažni objekt.

(2) Naknada za korištenje površine javne namjene uz kiosk ili montažni objekt za postavljanje i montiranje različitih naprava (polica, ormara i sl.), odnosno izlaganja proizvoda, robe i drugog, određuje se u visini od 5% iznosa početne naknade za kiosk po m2 zauzete površine, a po posebnom odobrenju Općinskog načelnika ili tijela koje on za isto ovlasti.

(3) Naknada za postavljanje štandova različitih namjena i ponuda u mjestima iz članka 7. stavak 1. točke B/ i C/, za razdoblje svibanj - listopad, utvrđuje se u iznosu od 75% iznosa od početne naknade određene za postavljanje kioska i montažnih objekata za takvu vrstu ponude u navedenim mjestima.

(4) Za ostale privremene objekte koji se postavljaju na površinama javne namjene, odnosno usluge koje se pružaju na površini javne namjene u mjestima iz članka 7. stavak 1. točke B/ i C/ (osim onih iz članka 9.), za razdoblje svibanj - listopad, određuje se naknada u iznosu od 50% od iznosa početne naknade određene za postavljanje kioska i montažnih objekata za takvu vrstu ponude u navedenim mjestima.

Članak 9.

(1) Naknada za postavljanje opreme ugostiteljske terase - stolovi i stolice, klupe, suncobrani, tende, vaze, ograde, na površinama javne namjene ispred ugostiteljskog objekta za formiranja ugostiteljske terase, u svrhu obavljanja djelatnosti, određuje se kako slijedi:

I. zona - mjesto Baška;
Ulica Emila Geistlicha kn 690,00/m
2

II. zona - mjesto Baška; ulice: Palada,
kralja Zvonimira, Ribarska k n 500,00/m
2

III. zona - mjesto Baška;
ostale ulice i površine,
osim onih u zonama I. i II. kn 350,00/m
2

IV. zona - mjesto Batomalj i Jurandvor kn 100,00/m2

V. zona - mjesto Draga Bašćanska kn 50,00/m2

(2) Naknada za postavljanje drugih naprava - rashladnih vitrina, hladionika, šankomata i sl. na ugostiteljskim terasama i uz iste (u zonama I., II. i III. stavka 1.), određuje se sukladno članku 2. stavak 1. točka 2.2. 3. ove Odluke.

(3) Naknada (zakupnina) za površinu javne namjene koja se koristi kao ugostiteljska terasa iz stavka 1. ovoga članka, ako se tijekom trajanja zakupa ista ne koristi stalno za obavljanje djelatnosti, odnosno, ako objekt ne posluje, a površina nije vraćena na raspolaganje Općini Baška, uvećava se za 10%.

(4) Naknada (zakupnina) za površinu javne namjene iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za 60 % , kada se radi o ugostiteljskoj terasi restauranta, odnosno za 50 % kada se radi o ugostiteljskoj terasi caffe-bara, ugostiteljima koji posluju, odnosno koji su otvoreni, najmanje 9 mjeseci u godini.

(5) Pravo na umanjenje naknade ostvaruje ugostitelj u tekućoj godini na temelju rada u prethodnoj godini, na pisani zahtjev, kojemu mora priložiti potvrdu o istome ishođenu od Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

(6) Da bi ostvario pravo na potvrdu iz prethodnog stavka, korisnik površine javne namjene za formiranje ugostiteljske terase obvezan je, u pisanom obliku, obavijestiti Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, o početku, odnosno završetku pružanja ugostiteljskih usluga u objektu, odnosno na terasi.

(7) Naknada iz ovoga članka određena je na godišnjoj razini, a primjenjuje se i na kraća razdoblja korištenja, odnosno naknada, utvrđena na godišnjoj razini, u istom iznosu se naplaćuje neovisno o trajanju ugovora o zakupu unutar iste kalendarske godine.

Članak 10.

Korištenje površine javne namjene u skladu s ovom Odlukom uređuje se Ugovorom između korisnika površine javne namjene i Općine Baška.

Članak 11.

Sve ono što ovom Odlukom moguće nije obuhvaćeno, uredit će posebnom odlukom Općinski načelnik.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje javne površine, te načinu i rokovima plaćanja iste (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/18, 14/19).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-05/35

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-1

Baška, 27. studenoga 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10007&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr