SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

71.

Na temelju odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17 - pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu
na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu
gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 07/12, 12/12, 28/12, 5/14, 8/15, 32/15, 7/16, 13/18) naslov Odluke mijenja se i glasi: »Odluka o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. brišu se riječi »i neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. brišu se riječi »i neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

Članak 4.

U članku 3. točki 3. broj »12« zamjenjuje se brojem »15«.

U članku 3. točki 9. iza riječi riječi »šankovi« dodaju se riječi »-točionici«.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. riječ »odobrenja« zamjenjuje se riječju »suglasnosti« i riječ »odobrenje« riječju »suglasnost«.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. brišu se riječi »i neizgrađenog građevinskog zemljišta« i riječ »poduzećem« zamjenjuje se riječju »društvom«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. brišu se riječi »i neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

Članak 8.

U članku 8. briše se stavak 2.

Članak 9.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Suglasnost za korištenje javne površine bez plaćanja poreza daje gradonačelnik«.

Članak 10.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pravni osnov korištenja javne površine je ugovor o korištenju javnih površina, odobrenje, suglasnost i rješenje.«.

U članku 11. stavku 2. riječi »Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

U članku 11. briše se stavak 3.

Članak 11.

U članku 12. stavku 2. brišu se riječi »poreza na korištenje javnih površina«.

Članak 12.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na temelju odobrenja o korištenju javnih površina kojeg izdaje gradonačelnik rješenje o utvrđenju poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel.«.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđenju toga poreza.«

Članak 13.

U članku 14. stavku 1. brišu se riječi »i neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

Članak 14.

U članku 15. stavku 1. brišu se riječi »i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

Članak 15.

U članku 17. stavku 1. točki 5. iza zareza dodaju se riječi »osim uz suglasnost gradonačelnika«.

Članak 16.

Iznad članka 18. u podnaslovu »POSTUPAK DAVANJA JAVNIH POVRŠINA« iza riječi »POVRŠINA« dodaju se riječi »NA KORIŠTENJE«.

Članak 17.

U članku 18. stavku 1. brišu se riječi »i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta«.

U članku 18. stavku 2. riječi »odobrenja Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva« zamjenjuju se riječima »odobrenja gradonačelnika«.

U članku 18. stavku 4. riječi » odobrenja Upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva« zamjenjuju se riječima »odobrenja gradonačelnika«.

Članak 18.

U članku 19. stavku 1. riječi »Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 19.

U članku 20. stavku 1. točki 3. riječ »natječajem« zamjenjuje se riječima »godišnjim planom«.

Članak 20.

U članku 21. stavku 1. iza riječi »tisku« dodaju se riječi »i lokalnom radiju«.

Članak 21.

U članku 33. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»ne plati naknadu za korištenje javne površine na način utvrđen ugovorom,«.

U članku 33. stavku 4. broj »15« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 22.

U članku 34. stavku 1. broj »22« zamjenjuje se brojem »33«.

Članak 23.

U članku 36. stavku 1. riječi »Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 24.

U članku 39. stavku 1. riječ »poreza« zamjenjuje se riječju »naknade«.

U članku 39. stavku 1. točki 1. mijenja se tablica i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U članku 39. stavku 1. točki 2. riječ »poreza« zamjenjuje se riječju »naknade«.

U članku 39. stavku 1. točki 3. riječ »porez« zamjenjuje se riječju »naknada«.

Članak 25.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Početna visina naknade za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Početna visina naknade za korištenje javnih površina za postavljanje kioska utvrđuje se za javnu površinu do 15,00 m2.«.

U članku 41. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 15,00 m2 utvrđena godišnja naknada uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 15,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 (jednedvanaestine) godišnje naknade.«.

U članku 41. stavku 6. riječ »porez« zamjenjuje se riječju »naknada« i riječ »poreza« riječju »naknade«.

Članak 26.

U članku 42. stavku 1. u tablici se dodaje točka 9. koja glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U članku 42. briše se stavak 2.

Članak 27.

U članku 45. stavku 1. u tablici se točka 6. mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U članku 45. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 13. ovog članka oslobađaju se sljedeće kategorije:

- studentski film,

- filmovi, serije, emisije, tv reklame i spotovi u kojima se Grad Mali Lošinj promovira kao destinacija isključivo prema preporuci Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.«

Članak 28.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik može korisnicima javne površine odobriti popust:

- za korisnike koji javnu površinu koriste za postavljanje ugostiteljske terase - do 10% obračunatog poreza za tekuću godinu na ime ispoštovanih uvjeta plaćanja, poštivanja odobrenog radnog vremena, otvorenosti objekta tijekom godine, poštivanja naputaka i preporuka glede uređenja terase i urbane opreme i dr. u protekloj godini;

- za korisnike koji javnu površinu koriste za postavljanje ugostiteljske terase - do 10% na ime jednokratne uplate obračunatog poreza za tekuću godinu s danom potpisa ugovora,

- za sve korisnike javnih površina - do 20% obračunatog poreza za tekuću godinu na ime nepovoljnih uvjeta poslovanja (kao što je neuređen okoliš, neravne podloge, izvođenje radova u neposrednoj blizini i sl.).«

Članak 29.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 944-01/19-01/129

Ur. broj: 2213/01-01-19-9

Mali Lošinj, 29. studenog 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10005&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr