SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 30. Utorak, 3. prosinca 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

68.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2019. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 20/19) u članku 2. stavak 1. briše se točka 4. i točka 6.

Članak 2.

U članku 12. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Antene, nosači, klime i ostali predmeti koji su postavljeni na fasadi ne smiju biti koridirani i opasni za prolaznike.«

Članak 3.

U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Zabranjuje se postavljanje ograde od bodljikave žice te postavljanje lomljenog stakla na zidove.

Članak 4.

Članak 21. stavak 3. mijenja se te glasi:

Izlozi i izložbeni ormarići se moraju redovito uređivati, čistiti i prati. Ukoliko je poslovni prostor zatvoren na određeno/neodređeno vrijeme, korisnik/vlasnik prostora isti je dužan prekriti neprozirnim materijalom ili roletom.

Članak 5.

Dodaje se novi članak 47. koji glasi:

»Na području Grada javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje komunalnim otpadom, općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Malog Lošinja te općem aktu Grada o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 6.

Članak 47. postaje članak 48., članak 48. postaje članak 49., i tako sve do članka 76. koji postaje članak 77.

Članak 7.

Članak 53. koji sada postaje članak 54. mijenja se i sada glasi:

U cilju ukrašavanja naselja, na javnim površinama ispred ulaza u poslovne prostore, vlasnici odnosno njihovi posjednici mogu postaviti prikladne posude s ukrasnim biljem ili druge prikladne predmete koji ukazuju na sadržaj djelatnosti ili ponude u tim prostorima.

Članak 8.

U novom članku 68., 69., i 70 u stavcima 1, članak 66. postaje članak 67.

Članak 9.

Članak 76. koji postaje članak 77. se mijenja i sada glasi:

Otpadne vode se ne smiju priključivati u oborinske.

Oborinske vode sa krovova ne smiju ugrožavati javnu površinu i kretanje pješaka.

Članak 10.

Članak 77. se briše.

Članak 11.

Točka IX: SKUPLJANJE ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM koja uključuje članke 81. - 96. se briše.

Članak 97. postaje članak 81. ..... i tako sve do članka 106. koji postaje članak 90.

Članak 12.

Članak 104. koji sada postaje članak 88. mijenja se i sada glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ukoliko zgrada zbog urušavanja njenih pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, a vlasnik ili njen korisnik nije pristupio sanaciji, u smislu uklanjanja javne opasnosti (članak 11., stavak 5 i 6 Odluke)

2. postupa protivno članku 21. stavak 3.

3. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela izlaže robu ispred poslovnih prostora, na vratima i prozorima poslovnih prostora (radnji), okvirima tendi i izloga, na pročeljima zgrada, na stalcima, policama, mrežama i slično na površinama javne namjene (ulicama) ispred poslovnih prostora (članak 21.stavak 4 Odluke)

4. drži domaće životinje unutar građevinskog područja naselja (članak 37. stavak 3.,4.,9)

5. postupa suprotno odredbama članka 40.

6. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela odlaže građevinski materijal te građevinski i drugi krupni otpad (članak 41. stavak 1. točka 1.)

7. izlijeva otpadne tekućine bilo koje vrste (članak 41. stavak 1. točka 6., stavak 2. točka 3.)

8. obavlja obrtničke radove bilo koje vrste (članak 41. stavak 1. točka 8.)

9. obavlja bilo kakve radnje kojima se onečišćuje ili oštećuje površina javne namjene (članak 41. stavak 1. točka 13., stavak 2., točka 6.)

10. bez odobrenja nadležnog tijela postavlja prepreke, pregrađuje javne prolaze i javne puteve, zida zidove kojima se sužavaju javni putevi (članak 41. stavak 1. točka 14., stavak 2., točka 7.)

11. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela izlaže i prodaje trgovačku robu i ostale proizvode i predmete (članak 41. stavak 2., točka 1.)

12. na javno - prometnu površinu nije dozvoljeno iz vozila prosipati rasuti teret (članak 41. stavak 3. Odluke)

13. na površinama javne namjene i onim površinama koje graniče s njima, nije dopušteno kampiranje u vozilima, šatorima, kontejnerima, prijenosnim kućicama I drugim sličnim sredstvima (članak 43.)

14. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na površinu javne namjene uz prometnicu i javno - prometnu površinu nije dozvoljeno postavljati fizičke prepreke i to stupiće, lance, stolice, vaze, reklamne table i druge predmete (članak 44., stavak 3.)

15. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini odlaže građevinski materijal i građevinski otpad (Članak 51. stavak 1., točka 5.)

16. postupa protivno članku 61.,62., 63. i 64. Odluke

17. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela vrši prekop javne površine za polaganje kablova i cijevi (članak 66. stavak 1.)

18. postupa protivno članku 77.

19. se ne pridržava odredbi članka 79. Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 13.

Članak 105. koji sada postaje članak 89. mijenja se i sada glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. postupa protivno članku 14.

2. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela postavlja reklame, natpise, bankomate, urbanu opremu, signalizaciju i sl. Na javnim zelenim površinama, površinama koje graniče s javnim zelenim površinama, cestovnom zemljištu, stupovima javne rasvjete, zgradama i dr. objektima (članak 16. stavak 1. Odluke)

3. bez odobrenja nadležnog tijela postavlja zaštitne »naprave na izlozima koje prelaze na javnu površinu (članak 17. stavak 1.)

4. bez odobrenja nadležnog tijela izvodi živu glazbu ili pušta reproduciranu glazbu, zvučne poruke i slično (članak 23. stavak 1.)

5. postupa protivno članku 29.

6. bez odobrenja Gradskog vijeća postavlja i uklanja spomenike (Članak 33.)

7. nagrđuje izgled spomenika (članak 35.)

8. ostavlja oštećena, dotrajala, napuštena, neregistrirana motorna i druga vozila u nevoznom stanju, te motocikle i priključna vozila, duže od 7 dana (članak 41. stavak 1. točka 11., stavak 2., točka 4.)

9. ostavlja plovila te razne uređaje i njihove dijelove, duže od 7 dana (članak 41. stavak 1. točka 12.)

10. postupi protivno članku 45. i 46. i 48. Odluke

11. postupi protivno članku 49. i 50. Odluke

12. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini vrši prekope (članak 51. stavak 1. točka 2.)

13. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini rekonstruira postojeće i gradi nove zelene površine (članak 51. stavak 1. točka 3.)

14. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini postavlja objekte, uređaje, naprave, reklamne panoe,jarbole i sl. (članak 51. stavak 1. točka 4.)

15. postupa protivno članku 52. stavak 1., točka 5.,6.,7.,8. Odluke

16. postupa protivno članku 58., 59. i 60. Odluke

17. postupa protivno članku 67. i 71.

18. postupa protivno članku 76.

19. postupa protivno članku 78.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kn kazniti će se fizička osoba obrtnik I osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kn kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Članak 106. koji sada postaje članak 90. mijenja se i sada glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. oštećuje i uništava, te neovlašteno skida, mijenja i samoinicijativno postavlja ploče iz članka 8. ove Odluke (članak 10. stavak 1. ove Odluke)

2. uništava pročelja zgrada (građevina), te po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara ili ih na neki drugi način prlja ili nagrđuje (članak 11. stavak 2.)

3. postupa protivnu članku 12. i 13. Odluke

4. ističe plakate, oglase i dr. objave na stablima, potpornim zidovima I stupovima, telefonskim govornicima, na olucima, na ormarićima javne rasvjete I dr. komunalnih objekata i uređaja, na čekaonicama - stajalištima javnog prometa, prometnim znakovima i znakovima turističke signalizacije, semaforima, posudama za odlaganje otpada, pročeljima zgrada i dr prostorima (članak 18. stavak 3)

5. izlaže oglase, reklame ili plakate čiji je sadržaj suprotan zakonu i javnom moralu (članak 19. )

6. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela ili ugovora postavlja predmete na stupove javne rasvjete (članak 27.)

7. postupa protivno članaku 41. stavak 1. točka 2.)

8. bez odobrenja nadležnog tijela postavlja predmete, naprave ili strojeve, postavlja glazbene uređaje, uređaje za reprodukciju zvuka te razglasne uređaje (članak 41. stavak 1. točka 3.)

9. popravlja, servisira i pere vozila i dr predmete (članak 41. stavak 1. točka 5., stavak 2. točka 2.)

10. bacati reklamne letke bez odobrenja nadležnog upravnog tijela (članak 41. stavak 1. točka 7.)

11. pali otpad (članak 41. stavak 1. točka 10.)

12. ispušta vodu iz klima uređaja na površine javne namjene ili površinu koja ima pristup s površine javne namjene ili po fasadi zgrade (članak 41. stavak 1. točka 15.)

13. na javno - prometnu površinu nije dozvoljeno s »gradilišta izlaziti vozilom s blatnim gumama (članak 41. »stavak 4.)

14. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini reže i kida grane i vrhove stabala, ruši i uklanja drveće te vadi panjeve (članak 51. stavak 1. točka 1.)

15. postupa protivno članku 52. stavak 1., točki 1.,2.,3.,4 i 10 . Odluke

16. postupa protivno članku 54.

Novčanom kaznom u iznosu od 750,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kazniti će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn kazniti će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Članak 107. koji postaje članak 91. mijenja se i glasi:

Novčanom kaznom u iznosu od 750,00 kn kazniti će se fizička osoba ako:

1. koristi se dječjim igralištem i spravama za igru protivno njihovoj namjeni (članak 41. stavak 1. točka 4.)

2. pljuje i obavlja nuždu (članak 41. stavak 1. točka 9., stavak 2., točka 5.)

3. postupa suprotno odredbama članka 44. stavak 1. i 2. Odluke

4. bez odobrenja nadležnog upravnog tijela na javno - zelenoj površini bere plodove s drveća i grmlja, kida i bere cvijeće, vadi cvjetno busenje te kida grmove i grane sa drveća (članak 51. stavak 1., točka 6.)

5. postupa protivno članku 52. stavak 1., točki 5.,9.,11. i 12

6. dovodi pse na javnu plažu ili kupalište na kojima to nije dopušteno (članak 55. stavak 6. i 7.)

Članak 16.

Članak 108. se briše.

Članak 17.

Članak 109. postaje članak 92., članak 110. postaje 93., i tako do zadnjeg članka Odluke, odnosno članka 112. koji postaje članak 95.

Članak 18.

Članak 109., koji sada postaje članak 92. mijenja se i glasi:

Roditelji ili staratelji malodobnog djeteta koje je počinilo prekršaj iz članka 88., 89.,90. i 91 ove Odluke, kazniti će se novčanom kaznom predviđenom u navedenom članku, ako su propustili dužnost staranja o malodobnom djetetu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-01/43

Ur. broj: 2213/01-01-19-7

Mali Lošinj, 29. studenog 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2120&mjesto=10005&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr