SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 29. Petak, 22. studenog 2019.
GRAD OPATIJA

88.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13, 73/ 17 i 14/19) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17 i 84/19), Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 12. studenoga 2019. godine sljedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
i usluge povezane s tom javnom uslugom

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj ove Odluke je zaštita okoliša i zdravlja ljudi, uspostava javnog, kvalitetnog, odgovornog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Grada Opatije, a u svezi s tim i odvajanja i način odlaganja ostalih vrsta otpada (povezana usluga), u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 2.

Ovom Odlukom se propisuje sljedeće:

1. kriterij obračuna količine otpada,

2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada,

6. opće uvjete ugovora s korisnicima usluge,

7. popis adresa reciklažnih dvorišta odnosno mobilnih reciklažnih jedinica s nazivom naselja na području Grada Opatije za koja su uspostavljena,

8. odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

9. odredbe o provedbi ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

10. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

11. odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

12. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

13. odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

14. način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici javne usluge koriste zajednički spremnik,

15. odredbe o ugovornoj kazni i prekršajnoj odgovornosti,

16. kriterij za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu,

17. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

18. odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru usluge i

19. način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

II. DAVATELJ JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 3.

Davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i Davatelj usluga koje su povezane s tom javnom uslugom, na području Grada Opatije je komunalno društvo KOMUNALAC d.o.o., sa sjedištem u 51213 Jurdani, Jurdani 50b, OIB 30295003016, (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

III. KORISNIK JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 4.

(1) Korisnik javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i usluga koje su povezane s tom javnom uslugom, na području Grada Opatije je vlasnik cijele nekretnine (stambene ili poslovne zgrade) ili njezinog posebnog dijela (stana ili poslovnog prostora), uz čije korištenje nastaje potreba prikupljanja biorazgradivog i miješanog otpada (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

(2) Korisnik usluge, na području njezinog davanja, može biti korisnik (posjednik) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na korisnika (posjednika) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja javne usluge i o tome obavijestio Davatelja usluge.

(3) Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada razvrstavaju se u kategoriju korisnika kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo.

(4) Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).

(5) Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti sukladno Popisu kategorija korisnika koji nisu kućanstva prema djelatnostima (Prilog Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17 i 84/19).

IV. DEFINICIJE

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača,

2. animalni otpad je otpad pod kojim se podrazumijevaju životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, sporedni nejestivi nusproizvodi klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i sl.,

3. biorazgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim i anaerobnim postupkom i u koji osobito spadaju kore i ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, kruh, talog kave i čaja, vrećice čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje, lišće i sl., s time da u taj otpad ne spada posebice otpad životinjskog porijekla (meso i kosti), riba, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti,

4. cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja se određuje prema volumenu,

5. električni i elektronički otpad (u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente, oprema za razonodu, sportska oprema i medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente,

6. evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj usluge i sadržava podatke o korisniku i pruženoj javnoj usluzi prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, o korisniku i pruženoj usluzi prikupljanja reciklabilnog korisnog otpada, o osobama i predanom otpadu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište i o korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada,

7. građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao,

8. građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost uporabe otpada,

9. javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

10. javna površina je površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima (opća uporaba) kao što su: nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putevi, trgovi, prolazi, parkirališta, javne zelene površine i sl.,

11. komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

12. krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase (kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i ostalo) neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glo

maznim) komunalnim otpadom definiran je Dodatkom Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/15),

13. korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju usluge,

14. medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja,

15. miješani komunalni otpad - ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.),

16. mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

17. otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa,

18. odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada,

19. obračunsko mjesto je adresa nekretnine,

20. obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge,

21. obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge,

22. problematični otpad je opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu,

23. primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja usluge,

24. reciklabilni korisni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i staklena ambalaža, papir i kartonska ambalaža, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.),

25. reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

26. ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja usluge i korisnika usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

27. ugovorna kazna je novčani iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno ugovoru,

28. usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i kod korisnika usluge, te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i ostalih kategorija otpada,

29. zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

V. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

V/1. NAČIN ODLAGANJA I PRIKUPLJANJA

Standard obavljanja javne usluge

Članak 6.

(1) Davatelj usluge je dužan pružati, a korisnik usluge je dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardom: korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost primopredaje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, putem jednog ili više spremnika sa zajednički odloženim biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom, na mjestu primopredaje otpada uz njegovo obračunsko mjesto.

(2) Korisnik usluge kućanstvo može svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad neposredno obraditi biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad djelomično ili u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka pod uvjetima propisanim ovom Odlukom korisnik usluge može koristiti vrećice za predaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

Članak 7.

(1) Davatelj usluge korisnicima usluge dostavlja na njihov zahtjev na korištenje spremnik za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada. Vrećice, kao zamjenu za spremnik, Davatelj usluge dostavlja korisniku usluge u količini dostatnoj minimalno za jedno mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Korisnik usluge može zatražiti od Davatelja usluge da mu se naplatno dodijeli dodatni spremnik(e) ukoliko mu dostavljeni nije dostatan.

(3) Korisnik usluge ovlašten je, bez naknade, jednom godišnje zatražiti zamjenu svog spremnika za spremnik manjeg ili većeg volumena.

(4) Davatelj usluge je dužan korisniku spremnik(e) dostaviti u roku od 8 dana od dana postavljenog zahtjeva.

Zajednički spremnik

Članak 8.

(1) U višestambenim zgradama u kojima ima dva i više vlasnika posebnih dijelova nekretnine kao korisnika usluge, korisnici usluge mogu koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog korisnika u korištenju spremnika korisnici usluge odlučuju sporazumno.

(2) U slučaju da korisnici usluge iz stavka 1. nisu postigli sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog korisnika usluge u zajedničkom spremniku može odrediti i Davatelj usluge i to prema broju članova obiteljskog domaćinstva korisnika usluge kućanstvo koji koriste spremnik ili prema ukupnom broju ležajeva za iznajmljivanje ako korisnik usluge koji nije kućanstvo iznajmljuje svoju nekretninu turistima ili trećim osobama, pri čemu je svaki ležaj izjednačen sa članom obiteljskog domaćinstva. Davatelj usluge neće odrediti udio svakog korisnika usluge u zajedničkom spremniku u slučajevima kada se korisnici usluge tome protive i kada zaduže vlastite

pojedinačne spremnike ili vrećice kada su za to ispunjene pretpostavke iz ove Odluke.

(3) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika, o čemu po prijedlogu korisnika odlučuje Davatelj usluge.

(4) Zbroj udjela svih korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora uvijek iznositi jedan.

(5) Više korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u tom spremniku.

(6) Korisnici usluge koji povremeno samo u određenom razdoblju kalendarske godine koriste svoju nekretninu mogu koristiti zajednički spremnik s drugim korisnicima ako postoji sporazum, ali Davatelj usluge im mora na njihov zahtjev omogućiti i da koriste zaseban samostalni spremnik za odlaganje otpada ili vrećice kada su za to ispunjene pretpostavke iz ove Odluke.

Mjesto za primopredaju otpada

Članak 9.

(1) Preuzimanje spremnika s otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put kako bi Davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za otpremu otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika može se nalaziti na javnoj površini, a može se nalaziti i u okućnici nekretnine korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem Davatelj usluge preuzima otpad.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika na javnoj površini može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta korisnika usluge.

(4) Mjesto za primopredaju spremnika s otpadom može biti određeno adresom nekretnine korisnika usluge ako se ono nalazi na dijelu okućnice zgrade korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem se vrši skupljanje otpada, ili određeno opisnom oznakom dijela javne površine predviđenog kao mjesta za primopredaju otpada.

(5) Ukoliko se biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikuplja vrećicama, mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

Sakupljanje otpada spremnicima i vrećicama

Članak 10.

(1) Korisnici usluge dužni su popunjene spremnike/vrećice s biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom iznijeti:

a) na području naselja Opatija, Ičići i Ika - u vremenu od 21,00 sat prethodnog dana do 5,00 sati ujutro u danu koji je na tom području predviđen za odvoz otpada,

b) na području naselja Dobreć, Oprić, Pobri, Poljane, Veprinac, Vela i Mala Učka - najkasnije do 7,00 sati ujutro u danu koji je na tom području predviđen za odvoz otpada.

(2) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku. Davatelj usluge dužan je pokupiti komunalni otpad koji je odložen neposredno uz spremnik korisnika ukoliko okolnosti slučaja ukazuju da se radi o iznimnom slučaju da je treća osoba bez volje korisnika odložila komunalni otpad pokraj spremnika pojedinog korisnika ili se radi o iznimnom slučaju da je korisnik usluge odložio dodatnu količinu otpada koju iznimno nije mogao predvidjeti i zbrinuti do zapremnine od 40 litara. Ukoliko Korisnik usluge zlorabi odredbe ove Odluke te opetovano pored spremnika odlaže dodatni komunalni otpad (koji nije u vrećici namijenjenoj za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada sukladno stavku 4. članku 12. ove Odluke) što ukazuje na okolnost da je korisnik zadužio spremnik nedostatnog volumena za svoje potrebe, Davatelj usluge će korisnika usluge pisanim putem obavijestiti o potrebi zaduživanja spremnika većeg volumena ili o potrebi premještanja spremnika kako treće osobe bez volje korisnika usluge ne bi odlagale komunalni otpad pored spremnika te će pisanim putem obavijestiti komunalno redarstvo radi poduzimanja radnji sankcioniranja.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili korisnici usluge, ukoliko žele da im davatelj usluge preuzme otpad iz spremnika, moraju na ugovorenom mjestu za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada ostaviti u cijelosti popunjen spremnik sa otpadom, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.

(5) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, teško pokretne osobe i druge osobe s teškoćama u kretanju kao korisnici usluge imaju pravo svoj biorazgradivi i miješani komunalni otpad Davatelju usluge predavati u vrećici na određenom mjestu primopredaje ukoliko su jedini član domaćinstva koji predstavlja korisnika kućanstvo ili jedina osoba kod korisnika koji nije kućanstvo. Davatelj usluge dužan je udovoljiti pisanom zahtjevu ili prijedlogu korisnika usluge za preuzimanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u vrećici na određenom mjestu primopredaje ako su dostavljeni dokazi o otežanoj pokretnosti osobe (medicinska dokumentacija, potvrda ili izjava ovlaštenog liječnika ili nadležne ustanove, potvrde i uvjerenja drugih nadležnih tijela). Ako korisnik usluge svoj zahtjev vezan za otežano kretanje temelji na starosti koju dokazuje osobnom iskaznicom, Davatelj usluge ovlašten je provjeravati činjenicu otežanog kretanja zbog starosti.

(6) Korisnicima usluge kojima je manipulacija spremnikom znatno otežana zbog konfiguracije terena ili javne površine koja vodi do nekretnine korisnika usluge (npr. stubišta ili sl.), Davatelj usluge može, na zahtjev, zbog lakšeg prijenosa biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada do mjesta primopredaje, omogućiti primopredaju komunalnog otpada u vrećicama. Pretpostavke znatno otežane manipulacije spremnikom mogu se utvrđivati dokumentacijom, očevidom, fotografijama ili drugim odgovarajućim dokazom.

(7) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge ugraditi sustav zaključavanja spremnika kojeg korisnik koristi za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada osim u slučajevima u kojima to Davatelju usluge objektivno i tehnički nije izvedivo. Korisnik usluge snosi trošak nabave brave, dok njenu ugradnju obavlja Davatelj usluge na trošak Grada Opatije. Davatelj usluge je dužan korisniku usluge ugraditi sustav zaključavanja (gravitaciona brava) u roku od 8 dana od zahtjeva korisnika usluge.

(8) Korisnik usluge ovlašten je spremnik zaključati i mehanizmom po svom izboru kojeg nije pribavio i ugradio Davatelj usluge, ali je Davatelju usluge pri tom dužan omogućiti u trenutku primopredaje preuzimanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada iz otključanog spremnika, a u protivnom Davatelj usluge nije dužan preuzeti biorazgradivi i miješani komunalni otpad iz zaključanog spremnika.

(9) Davatelj usluge dužan je započeti s odvozom otpada u užem centru naselja Opatija, Ičići i Ika u 5,00 sati te nastojati isti obaviti na najprometnijim cestama i ulicama do 7,00 sati ujutro, a na ostalim područjiima Grada Opatije nakon 7,00 sati.

(10) Davatelj usluge dužan je osigurati kontinuirano pražnjenje ukopanih i poluukopanih spremnika na način da isti ne budu popunjeni, a ukoliko se utvrdi popunjenost istih, najkasnije slijedeći dan od naloga komunalnog redarstva.

(11) Davatelj usluge je dužan preuzeti cjelokupni otpad odložen u spremnik korisnika usluge, a ukoliko to propusti učiniti, najkasnije slijedeći dan od trenutka prijave nedostatka pružene usluge od strane korisnika usluge.

Označavanje spremnika i vrećica

Članak 11.

(1) Spremnici za biorazgradivi i miješani komunalni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip, koji je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružen korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku oznaka korisnika usluge (barkod ili RFID čip) može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(3) Vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada označavaju se barkodom korisnika usluge kojemu su dodijeljene i imaju istaknutu oznaku volumena. (4) Odloženi otpad u neoznačenim spremnicima ili vrećicama prema odredbama ovog članka Odluke, smatrat će se nepropisno odbačenim otpadom a kojeg Davatelj usluge neće preuzimati već će o odlaganju tog otpada pisanim putem obavijestiti korisnika usluge ukoliko je Davatelju usluge isti poznat i nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije radi poduzimanja radnji sankcioniranja.

(5) Stavak 4. ovog članka ne primjenjuje se u iznimnim slučajevima predviđenima stavkom 2. članka 10. ove Odluke.

Veličina ugovorenog spremnika i vrećica

Članak 12.

(1) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici volumena 40 litara, 60 litara, 90 litara, 120 litara, 240 litara, 660 litara, 770 litara i 1.100 litara, označeni sukladno odredbi članka 11. ove Odluke, te također odgovarajuće označeni namjenom prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (naljepnica, natpis i dr.).

(2) Volumen spremnika za korisnike usluge utvrđuje se izjavom/ugovorom o načinu korištenja javne usluge, pri čemu se može ugovoriti samo spremnik jednog od standardnih volumena, iz stavka 1. ovog članka Odluke.

(3) Vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada odgovarajuće su označene namjenom prikupljanja biorazgradivog i miješanog otpada.

(4) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad volumen prikupljenog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice predviđene za odlaganje dodatnog otpada koje se kupuju kod Davatelja usluge, osim u iznimnim slučajevima predviđenima odredbom stavkom 2. članka 10. ove Odluke.

(5) Zabranjeno je bilo kakav dodatni komunalni otpad odlagati na mjestu primopredaje pored spremnika, osim u iznimnim slučajevima predviđenima odredbom stavkom 2. članka 10. budući će se takvo odlaganje otpada smatrati kao nepropisno odbačen otpad, o čemu će Davatelj usluge pisanim putem obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije radi poduzimanja radnji sankcioniranja.

(6) Davatelj usluge može iznimno ukoliko ne postoji drugo tehničko rješenje na području Grada Opatije postaviti ukopane ili poluukopane spremnike volumena od 1.000 litara, 2.000 litara, 3.000 litara ili 5.000 litara, sa uređajem za evidentiranje količine (volumena) i broja odlaganja pražnjenja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada ili s drukčijim sustavom zatvaranja, posebice za korisnike usluge u posebnim naseljima, gdje se zbog ograničenog prostora ne može osigurati istovremena primopredaja većeg broja spremnika.

(7) Davatelj usluge je dužan o svom trošku poslovanja osigurati da nakon preuzimanja otpada iz ukopanih ili poluukopanih spremnika prostor koji je korišten za preuzimanje otpada bude počišćen i opran radi očuvanja higijene te prevencije stvaranja neugodnih mirisa. Davatelj usluge dužan je o svom trošku poslovanja prati i održavati unutrašnjost ukopanih ili poluukopanih spremnika radi očuvanja higijene te prevencije stvaranja neugodnih mirisa. Radnje pranja i održavanja Davatelj usluge dužan je izvršiti najkasnije sljedećeg dana od trenutka izdavanja naloga komunalnog redarstva.

(8) Davatelj usluge dužan je o svom trošku poslovanja osigurati funkcionalnu ispravnost ukopanih ili poluukopanih spremnika. U slučaju utvrđivanja funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika, Davatelj usluge dužan je bez odgode otvoriti ukopani ili poluukopani spremnik i omogućiti korisnicima usluge da u isti odlažu otpad te u roku od 24 sata od trenutka naloga komunalnog redarstva otkloniti uzrok funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika. Nepropisno odbačeni otpad koji je pored ukopanih ili poluukopanih spremnika odložen zbog funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika Davatelj usluge dužan je pokupiti i zbrinuti o svom trošku poslovanja najkasnije slijedeći dan od trenutka izdavanja naloga komunalnog redarstva.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 13.

(1) Primopredaja spremnika ili vrećica za biorazgradivi i miješani komunalni otpad za cijelo područje Grada Opatije obavljati će se jednom tjedno od početka mjeseca studenoga do završetka mjeseca ožujka, a dva puta tjedno od početka mjeseca travnja do završetka mjeseca listopada.

(2) Izuzetno, gradonačelnik može odrediti da se primopredaja spremnika ili vrećica za biorazgradivi i miješani komunalni otpad obavlja u pojedinom području ili pojedinom razdoblju godine više puta tjedno od predviđenog stavkom 1. ovog članka, ukoliko se pokaže neophodnim povećati tjedni broj primopredaja (turistička sezona i sl.), s time da će Grad Opatija snositi troškove povećanog broja odvoza povezane s prijevozom (korištenje vozila i radnika) na teret svojeg proračuna, dok će korisnici usluge snositi trošak zbrinjavanja biorazgradivog i miješanog otpada.

(3) Korisnik usluge može o svom trošku posebno sa Davateljem usluge ugovoriti veći broj tjednih primopredaja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada za svoje potrebe o čemu Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju ugovor kojim reguliraju svoja međusobna prava i obveze. Davatelj usluge ne može ugovoriti uslugu po nepovoljnijim uvjetima od onih predviđenim cjenikom te pravilima ove Odluke.

(4) Korisnik usluge može od Davatelja usluge naručiti dodatni odvoz biorazgradivog i miješanog otpada prema cjeniku Davatelja usluge i odredbama ove Odluke. Naručenu uslugu dodatnog odvoza komunalnog otpada iz ovog stavka na teret korisnika usluge Davatelj usluge dužan je pružiti najkasnije slijedeći dan od dana pisane ili telefonske narudžbe.

Članak 14.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15. prosinca tekuće godine dostaviti svakom korisniku usluge u pisanom obliku jedinstveni kalendar odvoza otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

(3) Kalendarom se ne može odrediti manja učestalost odvoza biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada od one propisane prethodnim člankom 13. ove Odluke.

Prihvatljivi dokaz izvršenja usluge

Članak 15.

Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju je digitalna evidencija Davatelja sluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID taga, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Evidencije

Članak 16.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o svim korisnicima javne usluge na području Grada Opatije te o preuzetom komunalnom otpadu.

(2) Evidencija korisnika sadrži grafički prikaz lokacije nekretnine zaduženih i nezaduženih korisnika usluge na karti, identifikacijske podatke korisnika usluge, vrstu zaduženja korisnika usluge (ukopani/poluukopani/osobni/zajednički spremnik ili vrećica), ako se nekretninom koristi više korisnika usluge podatke svih zaduženih i nezaduženih korisnika usluge s identifikacijskim podacima, vremensko razdoblje zaduženja (početak i kraj) korisnika usluge te grafički prikaz nekretnina koje se trajno ne koriste.

(3) Evidencija o preuzetom biorazgradivom i miješanom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

-korisniku usluge

-korištenju javne usluge za obračunsko mjesto i o

-broju pražnjenja spremnika/vrećica u svakom obračunskom razdoblju.

V/2. CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 17.

(1) Ukupna cijena javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada je zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene zbrinjavanja predane količine otpada po volumenu i utvrđuje se po kategorijama propisanim Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

(2) Ukupna cijena javne usluge povećati će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (ako je godišnjim planom ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada Opatije predviđeno ulaganje u gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom).

Članak 18.

(1) Korisnik usluge koji dokaže na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije (potrošnja ispod 25 kWh godišnje) i pitke vode (potrošnja ispod 5 m3 godišnje) ili na drugi način da trajno ne koristi nekretninu kao obračunsko mjesto uz čije se korištenje vezuje prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, nije u obvezi plaćati javnu uslugu.

(2) Na zahtjev korisnika usluge, Davatelj usluge je pretpostavke iz stavka 1. ovog članka dužan utvrditi iz svojih evidencija ukoliko su mu predmetni podaci dostupni iz vlastitih evidencija ili iz evidencija osobe koja za Davatelja usluge vodi poslove obračuna i naplate usluge.

(3) Mjesni odbori oslobođeni su plaćanja javne usluge osim ako isti ne ugovore korištenje javne usluge s Davateljem usluge ili se utvrdi da isti proizvode komunalni otpad ili drugu vrstu otpada za koji se sukladno ovoj Odluci plaća javna usluga.

Korisnici za koje Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja javne usluge

Članak 19.

Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao troška stanovanja, korisnicima usluge na području Grada Opatije koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije ostvaruju pravo na isplatu troškova stanovanja koji uključuju i trošak prikupljanja otpada kao drugih troškova stanovanja.

Obračun ukupne cijene javne usluge

Članak 20.

(1) Kriterij za određivanje preuzete količine otpada je volumen spremnika/vrećice koji se u cijelosti popunjen otpadom daje na preuzimanje Davatelju usluge i broj pražnjenja spremnika/vrećice u obračunskom razdoblju.

(2) Ukupna cijena javne usluge iz stavka 1. određuje se prema izrazu:

UCJU = C + CMJU, a u kojem izrazu je:

UCJU - ukupna cijena javne usluge,

C - cijena javne usluge za količinu predanog otpada,

CMJU - cijena obvezne minimalne usluge.

(3) Ukupna cijena javne usluge povećat će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne (UK) u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (NG) građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

(4) Cijena javne usluge za količinu predanog otpada u obračunskom razdoblju određuje se kao umnožak ukupnog otpadom ispunjenog volumena spremnika u litrama (VS) sa jediničnom cijenom javne usluge po litri preuzetog otpada (JCV), s brojem pražnjenja u obračunskom razdoblju (BP) i s udjelom korisnika usluge u tom pražnjenju otpada (U), prema izrazu:

C = VSxJCVxBPxU.

Obračunsko razdoblje

Članak 21.

Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge i ukupne cijene javne usluge je mjesec dana.

Cijena minimalne javne usluge (CMJU)

Članak 22.

Cijenu obvezne minimalne javne usluge određuje Davatelj usluge jednom godišnje, kao fiksni iznos ukupne cijene javne usluge temeljem godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Davatelja usluge i uključenih svih troškova sustava osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu ili predaje otpada centru za gospodarenje otpadom. Navedeni troškovi se uvećavaju za planirani trošak razvoja sustava (nabavu opreme, usluga, vozila i sl.), osim za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 23.

(1) Cijena javne usluge korigira se svake godine i to posebno:

- za cijenu minimalne javne usluge temeljem financijskog izvješća i godišnjeg plana ulaganja u opremu i vozila Davatelja usluge,

- iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom temeljem godišnjeg plana ulaganja (ukoliko se ista uvede).

(2) Cijena javne usluge za jediničnu cijenu odlaganja otpada po litri korigira se temeljem troškova odlaganja/ obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na odlagalištu ili centru za gospodarenje otpadom.

Članak 24.

(1) Cijena javne usluge može se uvećati za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (NG) što je prihod Grada Opatije, a koja se obračunava po litri preuzetog otpada.

(2) Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kojeg donosi Gradsko vijeće, najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

(3) Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava se samo u slučaju kada Davatelj usluge odlukom Grada Opatije dobije iznos koji treba uključiti u cijenu javne usluge.

(4) Davatelj usluge iznos iz stavka 3. ovog članka dijeli na litre preuzetog otpada u prethodnoj godini i za taj iznos uvećava cijenu javne usluge na način da se izračunati iznos obračunava po litri preuzetog miješanog komunalnog otpada.

Suglasnost na cjenik usluge

Članak 25.

(1) Gradonačelnik Grada Opatije daje suglasnost na cjenik i njegove izmjene i dopune.

(2) Gradonačelnik Grada Opatije obvezan je očitovati se na prijedlog cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva od strane Davatelja usluge.

(3) Ako se gradonačelnik Grada Opatije ne očituje u roku od 15 dana, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 26.

Davatelj usluge objaviti će suglasnost na cjenik i cjenik u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije kao službenom glasniku Grada Opatije.

Članak 27.

Davatelj usluge je dužan obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.

V/3. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Obveze Davatelja usluge

Članak 28.

(1) Obveze Davatelja usluge su:

1. osigurati korisniku usluge označeni spremnik ili vrećice za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada,

2. dostaviti korisniku usluge obavijest - jedinstveni kalendar preuzimanja komunalnog otpada do 15. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu,

3. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,

4. odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

5. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku ili vrećici za primopredaju prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

6. osigurati na svojoj mrežnoj (web) stranici objavu svih podataka koji se moraju objavljivati sukladno ovoj Odluci,

7. izdati korisnicima usluge uputu o vrsti otpadnih stvari koje se jedino mogu odlagati u spremnik/vrećicu za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/vrećica korisnicima usluge,

8. snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika u slučaju značajnog oštećenja, potpunog uništenja ili nestanka spremnika ako je do toga došlo isključivom krivnjom Davatelja usluge.

Obveze korisnika usluge

Članak 29.

Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu i predati miješani i biorazgradivi komunalni otpad Davatelju usluge na ugovorenom mjestu i u ugovorenom terminu za primopredaju tog komunalnog otpada,

2. omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

5. zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

6. predavati biorazgradivi i miješani komunalni otpad odvojeno bez primjesa reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i drugih vrsta otpada,

7. redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge,

8. pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,

9. čuvati dodijeljeni mu spremnik i održavati ga uvijek čistim i urednim,

10. po pisanom zahtjevu Davatelja usluge u roku od najmanje 15 dana od dana dostave zahtjeva korisniku usluge snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika (razmjerno svom udjelu u njemu) u slučaju značajnog oštećenja, potpunog uništenja ili nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak nastalo krivnjom korisnika usluge ili bez njegove krivnje (objektivna odgovornost), osim ako je spremnik oštećen, uništen ili nestao isključivom krivnjom Davatelja usluge.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 30.

(1) Davatelj usluge dužan je dostaviti korisniku usluge dva primjerka obrasca izjave o načinu korištenja javne usluge.

(2) Obrazac izjave iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće:

1. obračunsko mjesto

2. podatke o korisniku usluge s napomenom da korisnik- posjednik nekretnine može imati status korisnika usluge samo ako izjavi priloži primjerak ugovora kojim je vlasnik na njega prenio obvezu plaćanja javne usluge,

3. mjesto primopredaje s napomenom da teško nepokretne osobe, stare osobe i druge osobe sa teškoćama u kretanju imaju pravo zatražiti od Davatelja usluge preuzimanje otpada u vrećicama na kućnom pragu, ali samo ako prilože dokaz sukladno ovoj Odluci,

4. vrste spremnika: samostalni spremnik, zajednički spremnik, ukopani, poluukopani spremnik ili vrećica.

Davatelj usluge određuje da li će:

- korisnik usluge odlagati u spremnik ili u vrećicu osim ako se radi o slučaju iz stavka 5. članka 10. ove Odluke kada je Davatelj usluge dužan omogućiti odlaganje u vrećicu. U višestambenim zgradama korisnici usluge mogu predložiti korištenje jednog zajedničkog spremnika ili više njih,

- ukoliko više korisnika usluge odlaže otpad na istom mjestu primopredaje i usuglase se o korištenju zajedničkog spremnika moraju izjavi priložiti popis svih korisnika sa potpisima i adresom,

5. broj korisnika usluge i njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika, sa napomenom:

- zbroj svih udjela u zajedničkom spremniku mora biti 1,

- da će Davatelj usluge odrediti visinu udjela svakog korisnika usluge u zajedničkom spremniku, ukoliko korisnici nisu postigli dogovor o svojim udjelima i prema tome obračunavati cijenu javne usluge i eventualnu ugovornu kaznu, osim ako se tome korisnici usluge protive te zaduže vlastite pojedinačne spremnike ili vrećice,

6. broj planiranih primopredaja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, s napomenom da prema Odluci broj planiranih primopredaja može biti samo u skladu s člankom 13. ove Odluke,

7. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu s naznakom da li se nekretnina koristi tijekom cijele godine ili povremeno samo u određenim obračunskim razdobljima tj. mjesecima,

8. broj članova obiteljskog domaćinstva i broj ukupnih ležajeva za iznajmljivanje ukoliko korisnik usluge koji nije kućanstvo iznajmljuje svoju nekretninu - popunjavaju samo korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik,

9. očitovanje o kompostiranju bio otpada kod korisnika usluge kućanstvo pri čemu se korisnik usluge očituje da li provodi kompostiranje i na koji način: - kućni komposter ili kompostna hrpa na vlastitoj površini,

10. obavijest Davatelja usluge o uvjetima kad se ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim,

11. uvjete raskida ugovora (članak 33. Odluke),

12. izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s ugovorom,

13. izvadak iz cjenika javne usluge.

(3) Davatelj usluge samostalno određuje tko će se smatrati korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci izjave temeljem: prijave samog novog korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine, uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Opatije.

(4) U izjavi se mogu navoditi podaci o načinu dostave računa javne usluge i načinu komunikacije, a mora se navesti datum potpisivanja izjave od strane korisnika usluge i datum potvrde izjave od strane Davatelja usluge.

(5) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.

(6) U pisanom dopisu uz koji Davatelj usluga dostavlja korisniku usluge obrazac izjave iz stavka 2. ovog članka, korisnik usluge će se uputiti u poveznice na internetskoj stranici Davatelja usluge na kojima se može izvršiti uvid u digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika, kao i na mrežne stranice »Narodnih novina« na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom i u mogućnost uvida u navedene isprave (Odluka i cjenik) u sjedištu Davatelja usluge u određeno vrijeme.

(7) Korisnik usluge je dužan vratiti Davatelju usluge potpisana oba primjerka popunjene izjave iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 15 dana od dana njenog zaprimanja. Ukoliko korisnik usluge u roku od 15 dana ne vrati Davatelju usluge potpisana oba primjerka popunjene izjave, Davatelj usluge će pisanim putem obavijestiti komunalno redarstvo radi potrebe utvrđivanja činjeničnog stanja te utvrđivanja potrebe sankcioniranja zbog nekorištenja javne usluge.

(8) Davatelj usluge je dužan po zaprimanju izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni i sa svoje strane potvrđeni i potpisani primjerak izjave, u roku od 8 dana od zaprimanja.

(9) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, Davatelj usluge primjenjuje podatke iz izjave koji je naveo Davatelj usluge (stupac: prijedlog Davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

1. kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka Odluke u roku iz stavka 7. ovoga članka,

2. kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge ukoliko se korisnici usluge tome ne protive i ne zaduže vlastite pojedinačne spremnike ili vrećice.

(11) Davatelj usluge može omogućiti davanje izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

Ugovor o korištenju javne usluge

Članak 31.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. kad korisnik usluge dostavi Davatelju usluge izjavu,

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika ili vrećice za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge izjavu.

(2) Bitne sastojke ugovora čine: odredbe Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom, koje se odnose na način pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, izjava o načinu korištenja javne usluge i cjenik Davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu.

(3) Davatelj usluge dužan je pisanim putem obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije o svim osobama - vlasnicima ili korisnicima nekretnina koji sa Davateljem usluga nisu sklopili ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog

otpada kako bi se spriječilo njihovo eventualno nepropisno odlaganje komunalnog otpada u okoliš.

Izmjene i dopune Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 32.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz izjave o načinu korištenja javne usluge i zatražiti izmjenu ugovora o korištenju javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.

(2) Ako su uz promjenu podataka iz stavka 1. ovog članka vezani određeni pisani dokazi (podaci o korisniku ili podaci o korištenju nekretnine), onda se oni prilažu obavijesti o promjeni podataka.

(3) Davatelj usluge, temeljem dostavljene obavijesti iz stavka 1., dostavlja korisniku obrazac izmjene i dopune izjave o načinu korištenja javne usluge u dijelu podataka koji se mijenjaju, u cijelosti na način i u postupku određenom člankom 30. ove Odluke.

Prestanak važenja Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 33.

(1) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge obavijestiti pisanim putem o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda - korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovog članka Odluke korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge primjerak kupoprodajnog ugovora kojim je vlasništvo na nekretnini prenijeto na novog vlasnika, odnosno sporazumni raskid ugovora o korištenju nekretnine (raskid ugovora o zakupu ili najmu) ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv prestanak posjeda na nekretnini.

(3) Smatrat će se da je ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada sporazumno raskinut kada, nakon dobivanja obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Davatelj usluge pisanim putem obavijesti korisnika usluge o raskidu.

(4) Prije raskida ugovora, korisnik je obavezan ispuniti sve dospjele obveze iz ugovora, osobito plaćanje ukupne cijene javne usluge.

(5) U slučaju sumnje da je korisniku usluge prestalo pravo vlasništva ili pravo korištenja nekretnine kao obračunskog mjesta, Davatelj usluge pozvati će pisanim putem korisnika usluge da se očituje o prestanku svojeg prava korištenja javne usluge, u roku, koji ne može biti kraći od 15 dana, s naznakom da u navedenom roku izmiri sve svoje obveze po ugovoru i vrati Davatelju usluge spremnik.

(6) Ukoliko dosadašnji korisnik usluge ne postupi po pozivu Davatelja usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, Davatelj usluge obavijestiti će korisnika usluge da jednostrano raskida ugovor o pružanju usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, te pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi izmirenja svojih dospjelih i neplaćenih potraživanja i naknade eventualne štete.

(7) Ugovor o korištenju javne usluge sa korisnicima usluge se raskida ukoliko osoba određena ovom Odlukom prestane biti Davatelj usluge.

Korištenje javne usluge u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti (viša sila) i dr.

Članak 34.

(1) Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje obveza iz ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) U slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka, Davatelj usluge će način ispunjenja usluge prilagoditi danim okolnostima.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, Davatelj usluge će korisnika usluge obavijestiti o načinu i vremenu izvršenja usluge putem svojih mrežnih (web) stranica ili medija.

(5) Ukoliko Davatelj usluge, iznimno, iz kojih drugih razloga osim izvanrednih okolnosti (npr. blagdani i sl.) izmijeni vrijeme preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada o tome je dužan pisanim putem obavijestiti Grad Opatiju najkasnije 15 dana prije, obavijestiti korisnike usluge putem svoje mrežne stranice te obavijestiti predsjednike mjesnih odbora Grada Opatije putem dostupne elektroničke pošte.

Ugovorna kazna

Članak 35.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom, čije su odredbe koje se odnose na pružanje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada bitni sastojak ugovora o korištenju javne usluge, kojeg je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Korisnik usluge dužan je platiti ugovornu kaznu u slijedećim slučajevima:

- ako predaje Davatelju usluge biorazgradivi i miješani komunalni otpad zajedno sa problematičnim otpadom, reciklabilnim korisnim otpadom ili nekom drugom vrstom otpada (članak 29. Odluke) - u iznosu od 7xCMJU,

- ako korisnik usluge ne koristi vrećice Davatelja usluge (članak 12. stavak 4. Odluke osim u iznimnim slučajevima iz stavka 2. članka 10. ove Odluke - u iznosu od 7xCMJU,

- ako kao korisnik usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena podataka iz izjave, pisanim putem ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni podataka radi izmjene izjave i ugovora o korištenju javne usluge (članak 32. Odluke) - u iznosu od 5xCMJU,

- ako korisnik usluge iznosi spremnik na javnu površinu protivno vremenu preuzimanja reguliranom u stavku 1. članka 10 ili u dan kada se korisniku ne vrši odvoz otpada - u iznosu od 5xCMJU,

- ako korisnik usluge nije niti jednom tijekom godine postavio spremnik za pražnjenje po elektroničkoj evidenciji pražnjenja spremnika i nije u roku od 15 dana od poziva Davatelju usluge dostavio dokaz da nije koristio nekretninu - u iznosu od 12xCMJU.

Članak 36.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik ili ukopani ili poluukopani spremnik, a ne utvrdi se odgovornost pojedinog korisnika za postupanje protivno ugovoru,

svi korisnici usluge koji koriste spremnik plaćati će ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u korištenju spremnika.

Članak 37.

(1) Djelatnici Davatelja usluge utvrđuju očevidom na licu mjesta da li je određeni korisnik usluge postupio protivno ugovoru, odnosno da li je dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge je dokaz nepropisnog korištenja usluge. Na fotografskom zapisu/ video snimku potrebno je da obračunsko mjesto korisnika usluge bude jasno vidljivo i prepoznatljivo.

V/4. PRIGOVOR KORISNIKA USLUGE (REKLAMACIJA)

Članak 38.

(1) Korisnik usluge može podnijeti pisani prigovor na postupanja Davatelja usluge koje je protivno ovoj Odluci, izjavi o načinu korištenja i cjeniku javne usluge. Davatelj usluge je dužan omogućiti podnošenje prigovora u svojim prostorijama i pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Davatelj usluge je dužan korisniku usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Odluke.

(4) Davatelj usluge je dužan i na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Rok za prigovor na ispostavljeni račun Davatelja usluge je 15 dana od dana primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan ukoliko korisnik usluge ne dokaže suprotno.

(5) Davatelj usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz 1., 2. i 4. stavka ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan dobivenim odgovorom, može se obratiti Povjerenstvu za zaštitu potrošača Davatelja usluge u roku od 15 dana od dana primitka odgovora. Povjerenstvo Davatelja usluge sastoji se od 5 članova od kojih je jedan predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo je dužno sazvati sjednicu u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisane reklamacije/prigovora potrošača i u roku od 8 dana od dana donošenja odluke po prigovoru uputiti odgovor potrošaču.

VI. NAČIN PRUŽANJA USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM

VI/1. NAČIN PRIKUPLJANJA KORISNOG RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 39.

(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja korisnog reciklabilnog otpada: papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže (dalje u tekstu: reciklabilni korisni otpad), pri čemu korisnik usluge za pružanje ove usluge Davatelju usluge ne plaća naknadu (cijenu).

(2) Usluga koja je povezana s javnom uslugom, iz stavka 1. ovog članka, pruža se dodjeljivanjem bez naknade svim korisnicima usluge dodatnog spremnika odgovarajuće označenog namjenom prikupljanja korisnog reciklabilnog otpada (naljepnica, natpis i dr.), volumena kojeg određuje korisnik usluge (40 litara, 60 litara, 90 litara, 120 litara , 240 litara, 660 litara, 770 litara i 1.100 litara), za jedinstveno sakupljanje svih vrsta korisnog reciklabilnog otpada (papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže) na obračunskom mjestu korisnika, odvojeno od biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

(3) Korisnik usluge može zatražiti od Davatelja usluge dodatni spremnik(e) ukoliko mu dostavljeni nije dostatan.

(4) Korisnik usluge ovlašten je jednom godišnje zatražiti zamjenu svog spremnika za spremnik manjeg ili većeg volumena.

(5) Volumen spremnika korisnog reciklabilnog otpada, ovisno o potrebama korisnika usluge, može se razlikovati od volumena spremnika kojeg je zadužio korisnik usluge za biorazgradivi i miješani otpad.

(6) Davatelj usluge je dužan korisniku spremnik(e) dostaviti u roku od 8 dana od dana postavljenog zahtjeva.

(7) Korisnici usluge koji nisu kućanstvo dužni su plastičnu, staklenu i metalnu ambalažu koja nije opasni otpad predati:

1. sakupljaču otpadne ambalaže,

2. prodavatelju proizvoda ukoliko se radi o povratnoj ambalaži,

3. ovlaštenom sakupljaču s potrebnom pratećom dokumentacijom.

(8) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka, korisnicima usluge koji su teško pokretne osobe i druge osobe s poteškoćama u kretanju, odnosno korisnicima usluge kojima je manipulacija spremnikom za njegov prijenos do mjesta primopredaje znatno otežano zbog konfiguracije terena, uz odgovarajuću primjenu odredbi stavaka 5. i 6. članka 10. ove Odluke, Davatelj usluge dodijelit će vrećice za prikupljanje reciklabilnog otpada.

(9) Prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/ vrećice za reciklabilni korisni otpad korisnicima usluga, Davatelj usluge izdati će korisnicima usluge uputu o vrsti otpadnih stvari reciklabilnog korisnog otpada koji se jedino može odlagati u spremnik odnosno vrećicu.

(10) Ukoliko Davatelj usluge, prilikom preuzimanja otpada, utvrdi da su u spremniku za reciklabilni korisni otpad odložene druge vrste otpada koje ne predstavljaju samo reciklabilni korisni otpad, koji prema odredbi ovog članka može jedino biti odložen u taj spremnik, smatrat će se kao da je korisnik usluge odložio dodatni biorazgradivi i miješani komunalni otpad, kao javnu uslugu, pri čemu će onda Davatelju usluge biti dužan platiti ukupnu cijenu javne usluge za to obračunsko razdoblje, za taj spremnik, kao i ugovornu kaznu prema odredbama ove Odluke predviđenih za javnu uslugu. Davatelj usluge dužan je o utvrđenim bitnim činjenicama osigurati dokaze fotografijom, videozapisom ili drugim dokazom iz kojeg nedvojbeno proizlazi da je korisnik usluge u spremnik za reciklabilni korisni otpad odložio drugu vrstu otpada.

(11) Davatelj usluge može iznimno ukoliko ne postoji drugo tehničko rješenje na području Grada Opatije postaviti ukopane ili poluukopane spremnike volumena od 1.000 litara, 2.000 litara, 3.000 litara ili 5.000 litara, sa uređajem za evidentiranje količine i broja pražnjenja reciklabilnog komunalnog otpada ili s drukčijim sustavom zatvaranja, posebice za korisnike usluge u posebnim naseljima, gdje se zbog ograničenog prostora ne može osigurati istovremena primopredaja većeg broja spremnika.

(12) Davatelj usluge je dužan o svom trošku poslovanja osigurati da nakon preuzimanja otpada iz ukopanih ili poluukopanih spremnika prostor koji je korišten za preuzimanje otpada bude počišćen i opran radi očuvanja higijene te prevencije stvaranja neugodnih mirisa. Davatelj usluge dužan je o svom trošku poslovanja prati i održavati unutrašnjost ukopanih ili poluukopanih spremnika radi očuvanja higijene te prevencije stvaranja neugodnih mirisa. Radnje pranja i održavanja Davatelj usluge dužan je izvršiti

najkasnije sljedećeg dana od trenutka naloga komunalnog redarstva.

(13) Davatelj usluge dužan je o svom trošku poslovanja osigurati funkcionalnu ispravnost ukopanih ili poluukopanih spremnika. U slučaju utvrđivanja funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika, Davatelj usluge dužan je bez odgode otvoriti ukopani ili poluukopani spremnik i omogućiti korisnicima usluge da u isti odlažu otpad te u roku od 24 sata od trenutka naloga komunalnog redarstva otkloniti uzrok funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika. Nepropisno odbačeni otpad koji je pored ukopanih ili poluukopanih spremnika odložen zbog funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika Davatelj usluge dužan je pokupiti i zbrinuti o svom trošku poslovanja najkasnije slijedeći dan od trenutka izdavanja naloga komunalnog redarstva.

(14) Odgovornost za značajno oštećenje, potpuno oštećenje ili nestanak spremnika regulira se odgovarajućom primjenom odredaba članka 28. stavka 1. točkom 9. i članka 29. stavka 1. točke 9. ove Odluke.

Članak 40.

(1) Davatelj usluge će za višestambene zgrade u kojima ima dva i više korisnika usluge, na isti način kao za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, osigurati korištenje zajedničkog spremnika uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 8. ove Odluke.

(2) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika za prikupljanje reciklabilnog otpada.

Članak 41.

Preuzimanje spremnika i vrećica s reciklabilnim korisnim otpadom vrši se na istom mjestu za primopredaju koje je za istog korisnika usluge određeno za preuzimanje biorazgradivog i miješanog otpada te uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 9. ove Odluke.

Članak 42.

(1) Na vrijeme sakupljanja i način predaje korisnog reciklabilnog otpada radi odvoza Davatelju usluge odgovarajući se primjenjuje odredba članka 10. ove Odluke.

(2) Korisnici usluge kućanstvo ovlašteni su čistu glomaznu kartonsku ambalažu uredno složiti uz vlastiti/zajednički/ poluukopani spremnik ili vrećicu za korisni reciklabilni otpad ukoliko ista prostorno ne stane u spremnik ili vrećicu, a Davatelj usluge je istu dužan preuzeti bez naknade.

Članak 43.

Na označavanje spremnika i vrećica za reciklabilni korisni otpad na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 11. ove Odluke.

Članak 44.

(1) Na najmanju učestalost odvoza reciklabilnog korisnog otpada na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 13. te članka 34. ove Odluke.

(2) U slučajevima da Gradonačelnik odredi primopredaju spremnika ili vrećica reciklabilnog korisnog otpada više puta tjedno od predviđenog odredbom stavka 1. članka 13. ove Odluke, korisnici usluge ne snose niti trošak zbrinjavanja reciklabilnog korisnog otpada.

Članak 45.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15. prosinca tekuće godine dostaviti svakom korisniku usluge jedinstveni kalendar odvoza otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

Članak 46.

Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom reciklabilnom korisnom otpadu uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 16. ove Odluke.

Članak 47.

(1) Ovlašteni sakupljači ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom, dužni su predati Gradu Opatiji izvješće o vrsti i količini preuzete ambalaže u prethodnoj godini do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Korisnici usluga koji otpadni papir i karton predaju ovlaštenim sakupljačima /prijevoznicima uz propisanu popratnu dokumentaciju, dužni su Gradu Opatiji najkasnije do 28. veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, dati podatke o predanim količinama i vrstama otpada (ključni broj i naziv otpada).

VI/2. RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Članak 48.

(1) Adresa reciklažnog dvorišta za područja MO Dobreć, MO Oprić i MO Ika je na lokaciji Reciklažno dvorište Lovran, Cesta za Lovransku Dragu bb, Lovran.

(2) Adresa reciklažnog dvorišta za ostala područja Grada Opatije osim nabrojenih u stavku 1. ovog članka je na lokaciji Reciklažno dvorište Matulji, Jurdani 50/b, Matulji.

Članak 49.

Davatelj usluge dužan je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima Grada Opatije i to najmanje jednom u svaka četiri mjeseca, a sukladno godišnjem planu rasporeda kojeg svaki korisnik usluge dobiva krajem tekuće godine do 15. prosinca tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu (kao sastavni dio jedinstvenog kalendara rasporeda odvoza komunalnog otpada).

Članak 50.

(1) Davatelj usluge dužan je u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu preuzeti otpad, izvagati ga i korisniku usluge izdati pisani dokument s datumom, količinom i vrstom otpada koji je korisnik predao.

(2) Davatelj usluge dužan je u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu bez naknade preuzeti otpad od korisnika usluge kućanstvo sukladno odredbama stavka 1. i 2. članka 51., stavka 1. članka 53. te podstavka 1. stavka 2. članka 55. ove Odluke, neovisno o vlasništvu prijevoznog sredstva kojim se dopremi otpad u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište osim ako Davatelj usluge opravdano sumnja da se ne radi o otpadu korisnika kućanstvo. Davatelj usluge dužan je navesti na kojim činjenicama zasniva svoju opravdanu sumnju te u slučaju odbijanja preuzimanja otpada isti fotografirati kao dokaz te fotografiju pohraniti.

Članak 51.

(1) U reciklažno dvorište ili u mobilno reciklažno dvorište mogu korisnici usluge kućanstvo odlagati bez naknade:

1. građevni otpad u količini najviše do 200 kg u šest uzastopnih mjeseci,

2. otpadna motorna ulja najviše 5 litara u kalendarskoj godini,

3. maksimalno 4 komada otpadnih guma.

(2) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu (mobilna jedinica) zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitiv

nim propisima mogu u njemu odlagati bez naknade. Ako je ovom Odlukom ili pozitivnim propisima propisano odlaganje samo određene količine otpada, onda je Davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada. Za preuzimanje svih većih količina komunalnog otpada od dozvoljenih Davatelj usluge naplaćuje naknadu sukladno svojem cjeniku.

(3) Davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu i korisnicima koji su ga odložili u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu za područje Grada Opatije - naselja za koja je uspostavljeno to reciklažno dvorište.

Članak 52.

(1) Davatelj usluge u reciklažnim dvorištu može zaprimati i otpad koji nije nastao na dijelu Grada Opatije za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom i dužna je platiti naknadu za predaju otpada prema cjeniku Davatelja usluge.

VI/3. POSEBNI NAČINI PRIKUPLJANA ODREĐENIH VRSTA OTPADA

1) Krupni (glomazni) otpad

Članak 53.

(1) Korisnik usluge kućanstvo može predati Davatelju usluge u reciklažnom dvorištu količinu krupnog (glomaznog) otpada koja je manja od 3 m3 godišnje, bez naknade. Za količine veće od 3m3 korisnik usluge kućanstvo plaća Davatelju usluge naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovog članka, a koji nisu koristili uslugu iz stavka 1. ovog članka Odluke, Odluke mogu i pisanim putem ili telefonski pozvati Davatelja usluge da preuzme krupni (glomazni) otpad na njegovom obračunskom mjestu jednom godišnje i to do količine od 3 m3 bez naknade, a za količine veće od 3 m3 uz plaćanje naknade prema cjeniku Davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je pružiti uslugu u roku od 10 dana od dana izvršene narudžbe korisnika usluge iz stavka 1. ovog članka.

(3) Korisnici usluge koji nisu kućanstvo, glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Članak 54.

Zabranjeno je odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama, izuzev na prethodno dogovoreni dan preuzimanja.

2) Zeleni rezani otpad

Članak 55.

(1) Zabranjeno je odlagati zeleni rezani otpad (lišće, grane, trava i sl.) u spremnike za miješani otpad i biorazgradivi i reciklabilni otpad.

(2) Zeleni rezani otpad korisnici svih skupina mogu zbrinuti na jedan od slijedećih načina:

- količine do najviše 3m3 mogu se dopremiti i predati u reciklažnom dvoruštu dva puta godišnje, na proljeće i jesen, bez naknade,

- temeljem pisanog zahtjeva ili telefonskog dogovora korisnika i Davatelja usluge, korisnik može predati zeleni otpad zapakiran u crne vreće od 100 litara i to maksimalno 15 vreća, bez naknade. Ukoliko zeleni otpad po svojoj prirodi ne može biti zapakiran u vreće, korisnik usluge će s Davateljem usluge dogovoriti drugi odgovarajući način preuzimanja zelenog otpada. Davatelj usluge dužan je pružiti uslugu u roku od 10 dana od dana izvršene narudžbe korisnika usluge,

- Davatelje usluge može preuzeti i veće količine zelenog rezanog otpada uz plaćanje naknade prema cjeniku Davatelja javne usluge,

(3) Korisnici usluge mogu, temeljem pisanog zahtjeva ili telefonskog dogovora, naplatno zeleni rezani otpad zbrinuti predajom trgovačkom društvu PARKOVI d.o.o. prema cjeniku trgovačkog društva PARKOVI d.o.o. Odredbe pozitivnih propisa i ove Odluke koje se odnose na cjenik Davatelja usluge na odgovarajući se način primjenjuju i na cjenik trgovačkog društva PARKOVI d.o.o. Trgovačko društvo PARKOVI d.o.o. dužno je uslugu pružiti u roku od 3 dana od dana izvršene narudžbe korisnika usluge.

3) Prikupljanje ostalih vrsta otpada

Članak 56.

Korisnici usluga moraju poštivati načine prikupljanja ostalih različitih vrsta otpada koji su propisani posebnim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i to osobito za: EE otpad, građevni otpad, medicinski otpad, azbest, animalni otpad, otpadna jestiva ulja, problematični otpad, otpadni tekstil i obuća, otpadne gume i otpadne baterije i akumulatore.

VII. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 57.

(1) Grad Opatija i Davatelj usluge dužni su na svojim mrežnim stranicama objavljivati cjelovite informacije o načinu prikupljanja komunalnog i drugih posebnih kategorija otpada koje sadrže:

- lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta koje je osigurano za potrebe Grada Opatije,

- lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta sa njegovim godišnjim rasporedom po pojedinim naseljima Grada Opatije,

- uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev korisnika usluge,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila,

- obavijest o načinu preuzimanja uginulih životinja (kućnih ljubimaca),

- upute o kompostiranju za korisnike usluge koji individualno kompostiraju bio otpad,

- tekst važeće Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom.

(2) Davatelj usluge je, osim informacija navedenih u stavku 1. ovog članka, dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

- obavijest o godišnjem planu odvoza s datumima, miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog i reciklabilnog korisnog komunalnog otpada,

- digitalnu presliku cjenika usluge,

- digitalnu evidenciju mjesta primopredaje spremnika na javnoj površini,

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim korisnim komunalnim otpadom,

- uputu o razvrstavanju pojedinih otpadnih stvari po pojedinim vrstama otpada, s naznakom koje vrste otpadnih

stvari ne potpadaju pod pojedinu vrstu otpada i to osobito pod: biorazgradivi otpad, miješani otpad, papir i karton, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, staklenu ambalažu, tekstil, obuću i odjeću, problematični otpad, krupni otpad, zeleni otpad, EE otpad, medicinski otpad, građevinski i animalni otpad, kao i uputu o načinu i mjestu odlaganja pojedinih vrsta otpada, s naznakom koje se vrste otpada odlažu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište (mobilna jedinica).

VIII. NADZOR

Članak 58.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Davatelj usluge, prvenstveno u dijelu kontrole postupanja korisnika usluge u skladu s ovom Odlukom.

(2) Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije provodi nadzor nad postupanjem Davatelja usluga u provedbi ove Odluke.

IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Davatelj usluge kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna ako:

1. ne postupi u roku iz stavka 4. članka 7., stavka 7. članka 10., stavka 10. članka 10., stavka 11. članka 10., stavka 7. članka 12., stavka 8. članka 12., stavka 4. članka 13., stavka 6. članka 39., stavka 12. članka 39., stavka 13. članka 39., stavka 1. članka 42. te stavka 2. članka 53. ove Odluke,

2. ne ispuni svoju obvezu propisanu u stavku 2. članka 10., stavku 5. članka 34 te stavku 2. članka 42. ove Odluke,

3. ako suprotno obvezi iz stavka 5. članka 10. te stavka 8. članka 39. ove Odluke ne udovolji zahtjevu korisnika usluge s poteškoćama u kretanju za predavanje otpada u vrećici na kućnom pragu uz dostavu dokaza o otežanom kretanju korisnika usluge (medicinska dokumentacija, potvrda ili izjava ovlaštenog liječnika ili nadležne ustanove, potvrde i uvjerenja drugih nadležnih tijela),

4. ako protivno svojoj obvezi iz stavka 8. članka 12. te stavka 13. članka 39. ove Odluke o svom trošku poslovanja ne pokupi i zbrine nepropisno odbačeni otpad koji je pored ukopanih ili poluukopanih spremnika odložen zbog funkcionalne neispravnosti ukopanih ili poluukopanih spremnika,

5. ako odvoz otpada bez opravdanog razloga vrši izvan vremenskog perioda propisanog stavkom 9. članka 10. ove Odluke,

6. ako protivno obvezi iz stavka 7. članka 12. te stavka 12. članka 39. ove Odluke ne održava higijenu ukopanih/ poluukopanih spremnika i prostora za preuzimanje otpada oko ukopanih/poluukopanih spremnika,

7. ako ne vodi evidencije sukladno člancima 16. i 46. ove Odluke,

8. ako protivno obvezi iz stavka 2. članka 50. ove Odluke ne preuzme otpad korisnika kućanstvo bez navođenja činjenica na kojima zasniva opravdanu sumnju da se ne radi o otpadu korisnika kućanstvo te ako ne snimi i pohrani fotografiju odbijenog otpada,

9. ako na reciklažnom dvorištu ne primi otpad sukladno odredbama članka 51., stavka 1. i 2. članka 53. te stavka 2. članka 55 ove Odluke.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi Davatelja usluge za prekršaje propisane stavkom 1. ovog članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja na području Grada Opatije ne koristi javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom bez odgovarajućeg pravnog temelja.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost te pravna osoba koja na području Grada Opatije ne koristi javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom bez odgovarajućeg pravnog temelja.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će trgovačko društvo PARKOVI d.o.o. te novčanom kaznom od 500,00 kuna odgovorna osoba u toj pravnoj osobi ukoliko ne postupe u roku iz stavka 3. članka 55 ove Odluke.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 61.

Davatelj usluge obvezan je ustrojiti i uskladiti svoje evidencije sukladno odredbama članaka 16 i 46 ove Odluke najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 62.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (»Službene novine« Primorsko-goranska županije br.3/18). Svi ugovori sklopljeni s korisnicima javne usluge temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (»Službene novine« Primorsko-goranska županije br. 3/18) ostaju u cijelosti na snazi.

Klasa: 363-01/19-01/246

Ur. broj: 2156-01/01-19-1

Opatija, 12. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2119&mjesto=10006&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr