SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 27. Četvrtak, 31. listopada 2019.
OPĆINA BAŠKA

77.

Na temelju članaka 86., 89. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na 21. sjednici održanoj dana 30. listopada 2019. godine donosi

ODLUKU
O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
BAŠKA I I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA UPU-10 - ZONA
POSLOVNE NAMJENE (K) BAŠKA

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst, 17/14, 36/16, 02/17 - pročišćeni tekst i 10/ 18) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune PPUO Baška i I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije, broj 17/14) - dalje u tekstu: Izmjene i dopune UPU-10.

Članak 2.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog djelokruga, te rokovi za izradu i izvori financiranja Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10.

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(3) Stručni izrađivač Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 bit će pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 136/15), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 3.

(1) Izmjene i dopune PPUO Baška i Izmjene i dopune UPU-10 izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja.

(2) Izmjene i dopune PPUO Baška i Izmjene i dopune UPU-10 izrađuju se temeljem prethodno pribavljenog mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije (KLASA: 351-01/19-04/109, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-4 i KLASA: 351-01/19-04/109, URBROJ: 2170/1-03-08/7-19-5 od 28. listopada 2019. godine) da za Izmjene i dopune PPUO Baška i Izmjene i dopune UPU-10 nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš iz članka 66. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 4.

(1) Izmjene i dopune PPUO Baška i Izmjene i dopune UPU-10 izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za gradnju poslovne građevine - trgovačkog centra u vlasništvu tvrtke PLODINE d.d.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 5.

(1) Izmjene i dopune PPUO Baška odnose se isključivo na:

- izmjene članka 54. stavka 4. alineje 6. Odredbi za provedbu kojom se u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske - poslovne namjene - Baška (K) minimalna površina građevne čestice uređena kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo smanjuje s 40% na 25%, pri čemu se propisuje obvezna sadnja visokog zelenila u obliku drvoreda u zasebnom zelenom pojasu uz parkirališne površine ili sadnja grupacija stabala na zelenim površinama na građevnoj čestici (na 3 parkirna mjesta - najmanje 1 stablo),

- izmjene članka 26. Odredbi za provedbu kojom se iznimno omogućuje da visina podzida može biti i veća od 1,5 m,

- dopuna članka 54. Odredbi za provedbu kojom se u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske - poslovne namjene - Baška (K) omogućuje da visina podzida može biti i veća od 1,5 m.

(2) Izmjene i dopune UPU-10 odnose se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Plana kojima se u području obuhvata omogućava gradnja poslovne građevine - trgovačkog centra u vlasništvu tvrtke PLODINE d.d. prema posebnom programu.

(3) Izmjene iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka bit će ugrađene u Izmjene i dopune PPUO Baška i Izmjene i dopune UPU-10 samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama prostornih planova šireg područja.

(4) Izmjenama i dopunama PPUO Baška i Izmjenama i dopunama UPU-10 nije obuhvaćeno usklađenje s u međuvremenu donesenim zakonima i propisima, kao niti druge izmjene i dopune koje bi bile rezultat zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na programska polazišta ovog članka.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 6.

(1) Prostorni plan uređenja Općine Baška utvrđuje programske i prostorne postavke za razvoj Općine Baška. PPUO Baška, između ostalog, propisuje smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja koji se donose u gra

đevinskom području naselja i izdvojenom građevinskom području izvan naselja.

(2) Urbanistički plan uređenja UPU-10 - Zona poslovne namjene (K) Baška donijelo je 12. lipnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine Baška. UPU-10 na temelju planskih smjernica koje su utvrđene PPUO-om Baška utvrđuje namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana

(3) Sukladno članku 89. Zakona o prostornom uređenju izrada i donošenje Izmjena i dopuna UPU-10 i s time povezanih Izmjena i dopuna PPUO Baška provodi se u jedinstvenom postupku, u kojem se donosi zajednička odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUO Baška i izradi Izmjena i dopuna UPU-10.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 7.

(1) Izmjenama i dopunama PPUO Baška i Izmjenama i dopunama UPU-10 omogućit će se gradnja poslovne građevine - trgovačkog centra u vlasništvu tvrtke PLODINE d.d.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 8.

(1) Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 9.

(1) Stručno rješenje Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 2. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 Općina Baška zatražit će od:

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 RIJEKA

- PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije, zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB,

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 RIJEKA

- HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

- HOPS - HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva ulica 3, 51211 MATULJI

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK

- HRVATSKE VODE - DIREKCIJA, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

- PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

- OPĆINA VRBNIK, Trg Škujica 7, 51516 VRBNIK

- OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 PUNAT

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU- 10 u roku iz stavka 2. ovog članka, smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10:

- dostava zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela za izradu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 - 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU -10 - 30 dana po zaprimanju zahtjeva javnopravnih tijela i potpisu ugovora s izrađivačem Plana,

- javni uvid o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 - u trajanju od najmanje 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 - 8 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 - 8 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

- pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije - u roku od 15 dana,

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u pogledu usklađenosti sa Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenim na temelju toga Zakona,

- usvajanje Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 - na prvoj narednoj sjednici po zaprimanju suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja,

- dostava završnog elaborata - u roku od 15 dana od donošenja Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 na Općinskom vijeću.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUO BAŠKA I IZMJENA I DOPUNA UPU-10

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 osiguravaju se sukladno odredbama članka 167. Zakona o prostornom uređenju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim u članku 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10.

(2) Općina Baška, po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, obavijestit će javnost o izradi Izmjena i dopuna PPUO Baška i Izmjena i dopuna UPU-10 na mrežnoj stranici Općine Baška i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem nadležne ustrojstvene jedinice - Zavoda za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/8

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-13

Baška, 30. listopada 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2117&mjesto=10007&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr