SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

67.

Na temelju čl. 62. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/ 00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/ 12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javno dobro pod upravom Grada Malog Lošinja oznake k.č.br. 777/1, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, površine dvorište 3 m2, i k.č.br. 776/56. zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, površine dvorište 12 m2, budući da predmetne nekretnine u naravi predstavljaju dvorište kuće sagrađene na k.č.br. 776/32 k.o. Mali Lošinj - grad, sukladno Rješenju o zemljištu nužnom za uporabu iste zgrade i Parcelacijskom elaboratu br. 15/15 od 18.02.2015. god. izrađenog od ovlaštenog geod. poduzeća Geo - Teo d.o.o. Cres.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra i općeg dobra po upravom Grada Malog Lošinja na k.č.br. 777/1, zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, dvorište površine 3 m2, i na k.č.br. 776/56, zk.ul. 1804 k.o. Mali Lošinj - grad, dvorište površine 12 m2, i upisati će vlasništvo Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se »Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra« Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, klasa 944-01/14-01/06, urbroj 2213/01-01-15-10 od 26. listopada 2015. god.

Klasa: 944-01/14-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-19-18

Mali Lošinj, 29. listopada 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10005&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr