SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 26. Srijeda, 30. listopada 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

65.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br. 124/ 14, 115/15, 87/16, 54/17, 3/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 20. sjednici održanoj dana 29. listopada 2019. godine, donosi:

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđena su kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Viškovi će pokriti manjkove po istovrsnim kategorijama:

A.Višak prihoda poslovanja pokrit će manjak prihoda poslovanja u iznosu od 59.384.269,86 te će stanje na kontu 92211 Višak prihoda poslovanja biti 66.441.832,49 a na kontu 92221 Manjak prihoda poslovanja 0,00.

B.Višak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 9.787.740,18 te će stanje na kontu 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine biti 0,00 a na kontu 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 65.681.185,86.

C.Višak primitaka od financijske imovine pokrit će manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.167.975,37 te će stanje na kontu 92213 Višak primitaka od financijske imovine biti 558.089,11 a na kontu 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 0,00.

Članak 3.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 nakon knjigovodstvene evidencije iz članka 2. ove Odluke bit će:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Utvrđeni višak prihoda poslovanja kao i manjak prihoda od nefinancijske imovine prenose se iz prethodnih godina jer raspodjela rezultata u prethodnim razdobljima nije knjigovodstveno evidentirana pa je zbog toga nemoguće utvrditi od kojih izvora financiranja se sastoji navedeni višak.

Članak 4.

Prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih godina u iznosu od 65.681.185,86 kn.

Nalaže se Računovodstvu da na temelju ove Odluke provede knjigovodstvenu evidenciju na način:

- teretiti Višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 u iznosu od 65.681.185,86 kn uz istovremeno odobrenje računa 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 5.

Nakon knjigovodstvene evidencije članka 3., na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 760.646,63 kn koji će se uključiti u proračun Izmjenama i dopunama proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu. Višak primitaka od financijske imovine ostaje 558.089,11 kn te se po čl. 65 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) ne smiju koristiti za pokrivanje manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Višak prihoda poslovanja rasporedit će se Odlukom u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu, kako slijedi:

- 150.000,00 kn viška od Kapitalnih pomoći od RH za projekt »Osorski bedemi«,

- 90.275,00 kn viška od Kapitalnih pomoći od RH za projekt »Utvrda kaštel«,

- 50.000,00 kn viška od Kapitalnih donacija za projekt obnove plovila »Lošinjski Loger« (Mala barka 2),

- 470.371,63 kn viška od Komunalnog doprinosa za projekt »Izgradnja javne rasvjete Valdarke-Punta«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/19-01/07

Ur. broj: 2213/01-01-19-4

Mali Lošinj, 29. listopada 2019.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2116&mjesto=10005&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr