SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD KRK

34.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/ 09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 43/18), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 174.306,13 kn i to:

- 4.306,13 (neutrošena sredstva ostvarena u 2018. godini);

- 150.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);

- 20.000,00 kn ( od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 412-05/19-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-19-3

Krk, 25. rujna 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=51500&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr