SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

46.

Na temelju članka 35. i 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/ 13, 05/18 i 25/18) i članka 2. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 38/18) te Zaključka Gradskog vijeća Grada Cresa Klasa: 943-01/16-1/6, Ur.broj: 2213/02-01-18-50 od 3. kolovoza 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Grada Cresa

I.

Utvrđuje se da postoji interes Grada Cresa za prodaju nekretnina u naselju Cres, predjel Brajdice, upisanih u k.o. Cres, oznake č.zem. 3593/1, u 5/48 dijela, kojem dijelu odgovara površina od 61 m2, označeno žutom bojom na kopiji katastarskog plana izrađenoj od društva Geo - Teo d.o.o. iz Cresa, Put Brajdi 16, dana 20. rujna 2019. godine, č.zem. 3593/2, u cjelini, površine 310 m2, č.zem. 3593/8 k.o. Cres, u ? dijela, kojem suvlasničkom udjelu odgovara površina od 82,50 m2 i č.zem. 3593/10, u cjelini, površine 110 m2, a koje se prema prostorno planskoj dokumentaciji nalaze u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja NA7, mješovite (M-1) namjene, pretežito stambene i stambene (S) namjene.

II.

Nekretnine iz točke I. prodavat će se zajedno s nekretninom oznake č.zem. 3593/15 k.o. Cres, kao cjelina.

III.

Početna kupoprodajna cijena za nekretnine iz točke I. utvrđuje se u iznosu od 1.125,79 kuna po m2, odnosno u ukupnom iznosu od 612.112,40 kuna.

IV.

Kupca se obvezuje da samostalno i o vlastitom trošku kupljene nekretnine privede namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja, izvrši usklađenje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina sa stanjem u naravi, provede parcelaciju sukladno pozitivnim propisima o graditeljstvu i prostornom planiranju te izvrši eventualno izmještanje instalacija i / ili priključaka koji se mogu nalaziti na nekretninama, sve bez prava da od prodavatelja traži naknadu troškova u vezi s navedenim.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Cresa na raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina.

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/19-1/19

Ur. broj: 2213/02-01-19-17

Cres, 27. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr