SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 24. Petak, 27. rujna 2019.
GRAD CRES

43.

Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 5/18 i 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 23. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture
javnog dobra u općoj uporabi

I.

Utvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama zemljišnoknjižnih oznaka:

č. zem. 185/4, 187/5, 188/4, 188/5, 189/2, 190/1, 190/4, 187/ 1, 188/3, 185/2, 188/1 i 7937, sve k.o. Cres, odnosno katastarskih oznaka k.č. broj 3512/3, 3512/4, 3532/2, 3534/2, 3535/3, 3541/2, 3536/3, 3512/1, 3534/3, 3532/3, 3535/1 i 3541/3, sve k.o. Cres-grad.

II.

Komunalna infrastruktura iz točke I. ove Odluke u naravi je parkiralište na Melinu u Cresu, a isto nije evidentirano u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim stanjem.

Primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem Geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture, broj 246/18, izrađen u listopadu 2018. godine od strane Geo-VV d.o.o. Rijeka, Jurja Dobrile 2, evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke te će se kao novo stanje u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, upisati č. zem. 190/1, parkiralište - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Cresa, OIB 88617357699, Creskog statuta 15, Cres, odnosno u katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Cres, evidentirati k.č. broj 3536/1, k.o. Cres-grad.

III.

Ovu Odluku dužni su provesti Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Cres.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 947-02/18-1/33

Ur. broj: 2213/02-01-19-12

Cres, 23. rujna 2019.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2114&mjesto=10002&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr