SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

2.

PONIKVE voda d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/19-01/05

Urbroj: 2142-03/03-19-5

Krk, 30. srpnja 2019.

O D L U K A
O IZMJENAMA i DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
(br. 34-s/1-19)

Na predmetnu odluku suglasnost su dale sve jedinice lokalne samouprave:

1. GRAD KRK, 51500 Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2

2. OPĆINA BAŠKA, Baška, Palada 88

3. OPĆINA DOBRINJ, Dobrinj 103

4. OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA, Malinska, L. Bolmarčića22

5. OPĆINA OMIŠALJ, Omišalj, Prikešte 13

6. OPĆINA PUNAT, Punat, Novi put 2

7. OPĆINA VRBNIK, Vrbnik, Trg škujica 7

PONIKVE VODA d.o.o. KRK

Vršanska 14

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Klasa: 363-01/19-01/05

Urbroj: 2142-03/03-19-5

Krk, 30. srpnja 2019.

Na temelju čl. 109. Zakona o vodnim uslugama (NN RH br. 66/19), te čl. 13.toč.2. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je na svojoj redovnoj 34. sjednici od 30.srpnja 2019. godine

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA

Članak 1.

U odredbi čl. 8. Odluke o cijeni vodnih usluga (»Službene novine« PGŽ br. 48/11, 36/14, 23/15, 3/17) stavak 2. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada se usluga obavlja na zahtjev korisnika isti dan po pozivu, radnim danom izvan radnog vremena, neradnim danom cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 30%.«

Članak 2.

Odredba čl. 12. Odluke o cijeni vodnih usluga (Službene novine PGŽ br. 48/11, 36/14, 23/15, 3/17) mijenja se i glasi:

»Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i autocisternama u području bez javnog vodoopskrbnog sustava u skladu s odredbama Zakona o otocima i podzakonskim aktima.

Isporučitelj vodne usluge je dužan uslugu iz st. 1. ovog članka izvršiti najkasnije u roku od 48 sati od zaprimanja poziva korisnika.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga stupa na snagu i primjenjuje se nakon pribavljanja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena vodnih usluga objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije nakon ishođenja suglasnosti gradonačelnika i općinskih načelnika jedinica lokalne samouprave-udjelničara u javnom isporučitelju.

Odluka iz st. 1. ovog članka objavljuje se i na internetskim stranicama javnog isporučitelja.

Članak 5.

Ova Odluka dostavlja se Vijeću za vodne usluge u roku do 5 dana od ishođenja prethodnih suglasnosti iz čl. 2. Odluke.

Predsjednik skupštine društva:

Toni Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=60050&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr