SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

36.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09,63/11,130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst) članka 31. Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br. 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10,10/13,36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 21. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine, donosi

II IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE
VODOVODA, ODVODNJE I GOSPODARENJA
OTPADOM ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Programu izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 43/18, 8/19), članak 1. mijenja se i glasi:

»Programom 1013, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te gospodarenje otpadom na području Općine Dobrinj kako slijedi:

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

IZGRADNJA VODOVODA 100.000,00 K101301

- izgradnja dijela novih vodovodnih mreža po zahtjevu

GOSPODARENJE OTPADOM 0,00 K101304

- nabava posuda za razvrstavanje otpada

IZGRADNJA ODVODNJE 616.000,00 K101306

Iz pripadajućeg dijela vodnog doprinosa od 8 % koje ustupaju po naplati »Hrvatske vode«, financira se oborinska odvodnja na području općine.

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

- kapitalne pomoći Ponikve voda d.o.o. 116.000,00

(za povrat kredita HBOR-a za EU projekt izgradnje kanalizacijskog sustava na području otoka Krka - interkalarna kamata)

- oborinska odvodnja uz EU projekt Čižići 400.000,00

- kanali za oborinsku odvodnju 100.000,00

ODRŽAVANJE OBORINSKE

ODVODNJE 274.000,00 A101307

- održavanje 50.000,00

- projekt oborinske odvodnje Šilo 60.000,00

- projekt oborinske odvodnje Klimno 60.000,00

- projekt oborinske odvodnje
Komoriška Klimno 54.000,00

- projekt oborinske odvodnje Soline 50.000,00

UKUPNO 990.000,00.

Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj:

- vodni doprinos 47.661,60

- višak prihoda vodnog doprinosa 2.338,40

- ostali prihodi proračuna 940.000,00

UKUPNO 990.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-37

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr