SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA DOBRINJ

32.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 10/13, 36/ 13 i 2/18) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09, 53/10, 10/ 13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 21. sjednici održanoj dana 19. rujna 2019. godine, donosi

II. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/ 18, 8/19) čl. 2. mijenja se i glasi:

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 1.510.500,00

2. naknade za koncesiju 250.000,00

3. grobna naknada 50.000,00

4. ostali prihodi iz proračuna 2.459.500,00

UKUPNO 4.270.000,00

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

ODVOZ SMEĆA 80.000,00 A100302

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 55.000,00 A100303

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2017-2019 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA 5.000,00 A100305

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 350.000,00 A100307

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom »Lumin« iz Krka na period od 4 godine od 2016-2019.

OPSKRBA JAVNE RASVJETE 550.000,00 A100318

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 302.500,00 A100319

- održavanje javne rasvjete 200.000,00

- upravljanje javnom rasvjetom 80.000,00

- nadzor održavanja javne rasvjete 22.500,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem »Ponikve eko otok Krk«, a nadzor s »Muraj« d.o.o. iz Krka.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZ. CESTA 200.000,00 A100313

Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona temeljem ugovora sadrži radove: popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno- ručni površinski iskop, dobava, dovoz i ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD »KOMUN« 2.687.500,00 A100301

- uređenje prostora - TD »Komun«

Održavanje javnih površina, čistoće u naseljima, redovno održavanje nerazvrstanih cesta, zimska služba, održavanje groblja i ostalo po potrebi temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama po programu rada TD Komun:

A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

I DOBRINJ

1. PARK OGRENI (cca 4.000 m2)

1.1. Košnja, održavanje zelenih površina i igrališta, održavanje lokve i travnjaka, briga o patkama (hranjenje i čišćenje), redovito pražnjenje koševa, skuplanje i odvoz suhog lišća, farbanje zaštitnih ograda uz cestu, čišćenje »štirne« i drugi potrebiti poslovi

(12 mjeseci.) 55.800,00

1.2. Lovački dom čišćenje i održavanje igrališta ispred doma

1.3. Kapelica Sv.Anton - održavanje i košnja prostora oko kapelice, orezivanje grmlja i stabala 7.500,00

2. NA PRAHU

2.1. - održavanje zelenih površina

- uređenje i popuna s ukrasnim grmljem i trajnicama (svibanj)

- okopavanje i uklanjanje korova 3 x godišnje (travanj, lipanj i rujan)

- košnja i tretiranje korova od Praha do kuće Španjol (svibanj i kolovoz)

- skidanje bršljana sa zaštitne ograde uz cestu od praha do prve kuće ulaza u Dobrinj

- farbanje željezne ograde, oglasne ploče i postolja plana Dobrinja 23.500,00

3. AMBULANTA

3.1. - uređenje gumna (2 x godišnje)

- oblikovni rez postojeće murve (1 x)

- košnja trave ispred i ispod ambulante, rezanje raslinja uz makadam put - košnja trave preko puta groblja, zavoj i do kuće Uravić (5 x) 14.500,00

4. ULAZ U GROBLJE

4.1. - održavanje zelenih površina

- oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)

- dopuna uvenulih trajnica (ožujak) - okopavanje i uklanjanje korova (4 x godišnje)

- farbanje postojećih klupa 9.000,00

5. DOLNJI GRAD (Plokat i Pred svetu Mariju)

5.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom (veljača)

- dopuna trajnica (travanj)

- dopuna sadnica cvijeća (travanj)

- okopavanje i uklanjanje korova (lipanj)

- čišćenje stepenica od crkve 6.200,00

6. PLACA

6.1. - pometanje 3 x tjedno, svibanj-listopad svakodnevno

- uređenje male zelene površine kraj špine (2xgodišnje)

- pranje zida mini-wash-om (1x godišnje)

- farbanje klupa

- obrezivanje žižule i čišćenje okolnog prostora

- čišćenje korova između tlakavaca

(cijeli Dobrinj) 67.500,00

7. POVRŠINA PREKO PUTA GROBLJA 7.1. - sezonsko zalijevanje svakodnevno - orezivanje te po potrebi nadopuna sadnica

- okopavanje i uklanjanje korova 17.000,00

8. PROJEKT »Dobrinj - cvjetni grad«

8.1. POSTOJEĆE KAMENICE - BETONSKE VAZE KOM 110

- sezonsko zalijevanje svakodnevno ukupno cca 150 x

- dohranjivanje, kemijska zaštitazasađenog bilja, 1 x tjedno tijekom 5 mjeseci

- dobava i dopunjavanje zemlje u vaze

- po potrebi formiranje drenažnog sloja

- ispuna korita i vaza sa mješanim suptratom zemlje, humusa i treseta

- sadnja bilja u vaze (travanj-svibanj)

- bilje -ljetnice cca 340 kom., trajnice 150 kom.

- dopuna 170 kom.sadnica cvijeća (lipanj)

- dopuna 80 kom. trajnica (lipanj) 63.800,00

8.2. STARI LONCI (zapremine cca 5 lit.) kom 30

- nabava i sadnja bilja 1.900,00

9. PERILO I STUPICA

9.1. - čišćenje, košnja (3 x godišnje)

- novi sadržaji uz i oko perila - održavanje 8.000,00

UKUPNO 274.700,00

II SVETI VID

1. PARK

1.1. Gnojidba, košnja i održavanje zelene površine (800 m2)

- košnja 4x godišnje

1.2. Košnja površina oko škole (x 4)

1.3. Održavanje voćnjaka

- sadnja novih sadnica trešanja i višanja

- prihrana postojećih i novih sadnica trešanja (10 komada)

- tjedno 1 x zalijevanje (srpanj i kolovoz) 11.200,00

2. AUTOBUSNA STANICA

2.1. Održavanje maslinika

- sadnja 2x nova maslina

- prihrana maslina umjetnim gnojem 44 (2x godišnje - ožujak i studeni)

2.2. Održavanje travnjaka

- košnja i tretiranje korova 4 x 4.100,00

3. PLACA

3.1. Održavanje lovor višnje

- orezivanje sadnica te prihrana gnojivom 2 x (svibanj i kolovoz) 1.500,00

UKUPNO 16.800,00

III ČIŽIĆI

1. GREDICA UZ KUPALIŠTE

- košnja i dohranjivanje 3x godišnje

- održavanje tamarisa i sadnica lovor višnje 3.500,00

2. ZATRAVNJENA POVRŠINA OD PERILA PREMA MELINAMA

- košenje 3x godišnje 6000 m2 12.400,00

3. PERILO

- održavanje travnjaka 5x god.

- održavanje ukrasnog grmlja 10 kom

- održavanje i zalijevanje ukrasnih betonskih vaza svakodnevno

- održavanje odvodnih kanala 8.500,00

4. DJEČJE IGRALIŠTE

- održavanje i zalijevanje maslina 3 kom.

- otok kod igrališta - košnja, sadnja ukrasnog grmlja, orezivanje

- gredica sa ukrasnim grmljem - održavanje i zalijevanje 7.600,00

UKUPNO 32.000,00

IV KLIMNO

1. AUTOBUSNA STANICA

- čišćenje područja ispred i oko stanice

- uređenje okoliša oko crkve i sadnja cvijeća u postojeće betonske vaze

- čišćenje i košnja područja oko trafostanice 6.000,00

2. TROKUT S MURVOM

- nabava i sadnja niskog grmlja i trajnica 20 kom

- formiranje cvjetne gredice 50 kom 2x godišnje 5.000,00

3. KUPALIŠTE - rez tamarisa (6 kom ) - čišćenje terena od korova i trave (450 m2)

- košnja 6.000,00

4. PARK KOD ŠTIRNE

- uređenje postojećeg raslinja - palmi- 1x godišnje (travanj)

- priprema i formiranje cvjetnih gredica (2 x god. 30 kom, travanj i lipanj)

- dosijavanje trave sa gnojidbom (100 m2, svibanj)

- košenje trave (5 x god.)

- tretiranje otrovom korova između tlakavaca 8.000,00

5. IGRALIŠTE

- rezidba i održavanje oleandera (25 kom) u parku iza igrališta - nova lokacija

- dohrana i okopavanje lovor višnji te košnja (srpanj i kolovoz)

- dopuna novih sadnica lovor višnje 8.000,00

6. KRUŽNI TOK

6.1. - održavanje fontane (zamjena pumpe, čišćenje itd.) 15.000,00

sadnja 10 ruža, 10 trajnica i 50 kom. sezonskog cvijeća

6.2. - održavanje zelene površine sa dohranom, okopavanjem i zalijevanjem 8.500,00

7. PLAŽA OD ŠKVERA JURIĆ DO ŽABČIĆA I KOMORIŠKA

7.1. - košnja i uređenje te po potrebi nasipavanje pristupnog putića između plaže i kuća

- uređenje ili po potrebi rušenje dotrajalog mulića na plaži Komoriška 8.000,00

UKUPNO 64.500,00

V ŠILO

1. ZELENI OTOK NA ULAZU U ŠILO (180 m2)

- rez i oblikovanje grmlja 2 x godišnje (svibanj i lipanj)

- okopavanje i plijevljenje 2 x godišnje (travanj i kolovoz)

- dosađivanje grmlja lavande i santolina (20 kom)

- dosijavanje i prihrana trave

- košnja trave (10 puta godišnje) - dobava i sadnja sezonskog cvijeća 2 x god. 50 kom 16.200,00

2. POVRŠINA ISPRED HP (1200 m2)

- sadnja 50 sadnica sezonskog cvijeća te svakodnevno zalijevanje

- košnja travnjaka 6x

- čišćenje ruba parcele od korova 2x godišnje 12.200,00 3. GREDICA UZ CESTU

- okopavanje i prihranjivanje 2x godišnje (travanj i lipanj)

- košnja površine iznad ambulante (250 m2) 4x godišnje

- košnja trave 5x god.

- dobava i sadnja sezonskog cvijeća 50 kom 3 x godišnje 9.000,00

(ožujak, svibanj i listopad)

4. POTEZ UZ NOVO KUPALIŠTE

- rez tamarisa

- skidanje zaperaka i izboja 2 x u sezoni

- košnja slobodno zatravnjene površine (3000 m 2) 4 x god.

- oblikovni i sanitarni rez stablašica i grmova (cca 80 kom) 42.000,00

5. OKOLIŠ LUČICE S PUNTOM, IGRALIŠTEM I PLAŽOM

- uređenje zelene površine u lučici Lokvišća

- košnja igrališta, plaže te orezivanje tamarisa

- okopavanje i prihranjivanje koprivića (18 kom) 2 x god.

- uklanjanje korova i trave od lučice prema punti
(2000 m
2) 2 x god. 28.200,00

(travanj i lipanj)

6. SPOMEN POVRŠINA UZ MARKET I TZ

- košnja travnjaka ispred i iza marketa sa prihranom 5 x godišnje

(travanj, svibanj, lipanj, srpanj i rujan)

- sanitarni rez akacije i murve 1x godišnje

- oblikovni rez ukrasnog grmlja

- održavanje fontane

- nabava i sadnja sezonskog cvijeća 100 kom 2 x god. (ožujak i svibanj)

- popunjavanje s ukrasnim grmljem (10 kom)

- dodatak zemlje i dosađivanje trave 34.000,00

7. OKOLIŠ CRKVE SV. NIKOLE (1500 m2)

- košnja i uređenje travne površine 5 x godišnje

- oblikovni rez crnika - okopavanje, orezivanje i prihranjivanje oleandara 8.600,00

8. BOROVA ŠUMA

- čišćenje borove šume uz i preko kampa

- čišćenje borove šume uz crkvu 48.000,00

UKUPNO 198.200,00

VI POLJE

- održavanje zelenih trokuta

- sadnja dva manja stabla, grm ili slično kod spomenika i dopuna s mediteranskom biljem

- uređenje okoliša crkve, te gredica oko place sa sadnjom ljetnica ili trajnica

- dopuna gredica kod trgovine s novim sadnicama cvijeća, rezidba postojećeg bora

- rezidba krošnje murve (2), te po potrebi i drugo raslinje koje otežava prometovanje

- košnja mjesta 3 x, po potrebi i češće

- prorijediti borove u vrtu pred grobljem, rezanje suhog čempresa u groblju

- uređenje lokve »Ledini«

- održavanje javnih puteva 34.000,00

VII SOLINE

- održavanje i rezanje tamarisa na rivi

- košnja trave i korova oko mula (cca 5000 m2) 3 x

- košnja trave i korova od topola do šterne (cca 5000 m 2) 3 x

- košnja prilaznog puta prema crkvi i oko crkve Sv. Filipa i Jakova

- košnja i održavanje maslinika (10 kom.)

- pročišćavanje puta od stare rive prema Klimnu (Komoriška)

- održavanje šetnice Soline - Klimno 35.800,00

VIII MELINE

1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NA IGRALIŠTU

- košenje trave 4 x godišnje (1500 m2)

- održavanje okoliša igrališta 2x godišnje

- podravnavanje terena pijeskom

- dosijavanje trave i gnojidba 20.300,00

2. POVRŠINA OKO ŠTERNE

- čišćenje i košenje (1000 m2) 2 x godišnje 1.200,00

3. KUPALIŠTE

- održavanje -rezidba postojećih tamarisa (21)

- sadnja 10 tamarisa sa cjelogodišnjim zalijevanjem 8.500,00

UKUPNO 30.000,00

IX SUŽAN

- pometanje Sužana 1 x mjesečno te održavanje nasada i sadnja cvijeća kraj crkve i joga

- održavanje zelene površine oko crkve i postavljanje automatskog navodnjavanja

- košnja i čišćenje groblja i okoliša izvan groblja

- košnja površine oko stare crkve Svih svetih pored groblja

- košnja i čišćenje površine vidikovca, površine oko škole i dječjeg igrališta

- košnja i održavanje prostora oko križa na ulazu u Sužan

- košnja uz ulaznu cestu do Sužana

- košnja prilaznog puta na Melinama

- košnja i održavanje biciklističkih i pješačkih cesta Sužan - Vlaka, Sužan - Kupine-Čižići, Sužan - Meline, Sužan - Mokratka -Rasopasno, Sužan - Njivice29.000,00

X GABONJIN

1. POVRŠINA KRAJ CRKVE

- sadnja trajnica po potebi 2 x godišnje (travanj i lipanj)

- košnja i pljevljenje 3 x godišnje

- orezivanje trajnica i grmova 2 x godišnje ( ožujak i lipanj) 8.500,00

2. ŠKOLSKI VRT

- košnja i uništavanje korova i raslinja
(veljača i srpanj) 8.500,00

3. Sv. PETAR

- košnja i održavanje puta do crkve 14.000,00

4. SPOMENIK I ULAZ U GROBLJE

- košnja (3 x) i sadnja trajnica 5.000,00

5. OSTALO

- košnja uz rub putova unutar naselja, put glagoljaša i parka glagoljice

- uređenje spomenika palim borcima u Gabonjinu, košnja i čišćenje klanaca, farbanje klupa4.000,00

UKUPNO 40.000,00

XI RASOPASNO

1. POVRŠINE PORED TRGOVINE, JOGA, CRKVE I DJEČJEG IGRALIŠTA

1.1. Održavanje, pljevljenje i dohrana (6 x godišnje)

1.2. Sadnja 5 trajnica i 50 sadnica sezonskog cvijeća 7.000,00

2. POVRŠINA KRAJ KRIŽA

2.1. Održavanje travnjaka sa košnjom i dohranom (3 x godišnje)

2.2. Sadnja trajnica i ukrasnog grmlja 7.000,00

3. OSTALO

3.1. -tretiranje otrovom stabla kestena ispred crkve

- sadnja sadnica raznog drveća na groblju i ostalim zelenim površinama

- košnja zelenih površina van središta mjesta (maslinik na Gladinjaku, lokalitet stare crkve

- stari put prema Sužanu i dr.) 3 x

- održavanje i čišćenje šumskih puteva i staza 8.000,00

UKUPNO 22.000,00

XII KRAS

1 PARK, KRIŽ I CRKVA

1.1. Održavanje parka kod društvenog doma, sadnja cvjetnica i zimzelenog grmlja 7.500,00

1.2. Održavanje površine kod križa sa sadnjom novih trajnica i zimzelenog grmlja 7.500,00

1.3. Uklanjanje suhih stabala kod crkve i sadnja novih (lipa, koprivić, kesten) 10.000,00

UKUPNO 25.000,00

XIII GROBLJA

1. DOBRINJ, KRAS, GABONJIN, RASOPASNO, SUŽAN I POLJE

1.1. Košnja, čišćenje i održavanje (12 x godišnje i prema potrebi)

Uklanjanje suhih borova i čempresa po potrebi 42.000,00

XIV OSTALA NASELJA (Sv.Ivan, Tribulje, Klanice, Hlapa, Županje, Žestilac, Rudine)

- sanitarni rez i oblikovanje koprivića, murvi, kestena i sl.

- održavanje prostora (košnja) i sadnja cvijeća kraj crkve i joga u Sv. Ivanu

- košnja od kraja Sv.Ivana prema crkvi i Krasu i Rasopasnu

- uređenje, održavanje i košnja zelenih površina i parkova na području Hlape (park iza autobusne stanice, vrtići ispred mjesnog doma, park na križanju sa cestom Županje, okoliš crkve sv. Ane)

- košnja slobodno zatravnjenih površina uz domove, crkve, trgove, prilazne puteve i sl.

- održavanje i zalijevanje parka kod križa u Tribuljama, održavanje klupa

- uređenje Spomenika palim borcima u Tribuljama

- prikraćivanje kestena i orezivanje kompletne krošnje ili po potrebi uklanjanje na placi u Klanicama

- košenje zelenih površina u Tribuljama i Klanicama

- sadnja cvjeća u Županjama kraj crkve i doma

- održavanje i košnja prilaznih puteva ka naseljima Rudine i Žestilac, te unutar naselja91.600,00

UKUPNO I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+

X+XI+XII+XIII+XIV 935.600,00

Razrada :

Dobrinj: 274.700,00

Sveti Vid : 16.800,00

Čižići: 32.000,00

Klimno: 64.500,00

Šilo: 198.200,00

Polje: 34.000,00

Soline: 35.800,00

Meline: 30.000,00

Sužan: 29.000,00

Gabonjin: 40.000,00

Rasopasno: 22.000,00

Kras : 25.000,00

Groblja : 42.000,00

Ostalo: 91.600,00

B ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1. KOŠNJA UZ RUB KOLNIKA 2 X GODIŠNJE NA PRAVCIMA

- košnja unutar naselja u svim mjestima van »komuna«

- Soline-Klimno

- Meline-Čižići-Rudine

- Polje-Županje- D. Hlapa

- prilazi Sužanu, Tribuljama, Klanicama, Sv. Ivanu, Dobrinju, Žestilcu

- od Čižića do tabele po Šumskoj cesti (2 x godišnje)

- u svim naseljima po potrebi

UKUPNO 900 RS 135.000,00

2. ODRŽAVANJE KOLNIKA JALOVINOM S KOŠNJOM

- ceste od Polja do maslinika

- cesta od Melina do Dragr

- cesta od Tribulja do Drage

- cesta od Sužena do Luga

- cesta od Gabonjina do Jezera

- cesta od Sv. Vida do Studenčica

- stara cesta od D. Hlape do Klimna

- šetnica od Klimna do Šila

- cesta od Šila do Murvenice, Vodice i Petrine

- po potrebi na ostalim nerazvrstanim i lokalnim putevima

UKUPNO 600 RS s troškom dobave jalovine 250.000,00

C ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA

- svakodnevno pražnjenje u sezoni košarica sa smećem u Šilu, Klimnu, Čižićima, Melinama i Solinama i Dobrinju, ostalo razdoblje 3 x tjedno

- pražnjenje košarica i kanti sa smećem u Krasu, Gabonjinu u sezoni 2 x tjedno, ostalo razdoblje po potrebi

- održavanje čistoće u svim naseljima, kupalištima i plažama (pojačano od 1.6. - 1.10.)

UKUPNO 1650 RS 132.000,00

D ZALIJEVANJE (01.05. - 30.09)

- vaze u Klimnu, Čižićima i Šilu (100 kom) - oko murve u Klimnu

- otočić uz ambulantu Šilo 3 x tjedno

- površina ispred pošte u Šilu

- površina ispred crkve u Županjama

- masline Sv.Vid (2 x mj. u 5 i 9/ 2 x tj. u 6, 7 i 8) 53 kom x 28

- gredica ispred crkve u Polju i kod trgovine

- zalijevanje cvijeća u vazama odnosno »ćupama« kod crkve u Sv.Ivanu

- povremeno vaze u Gabonjinu

- povremeno površina oko crkve u Sužanu 77.400,00

E SUDJELOVANJE NA KOMUNIMA I PERIODIČNIM AKCIJAMA

- »komun« u Dobrinju, Svetom Vidu, Gostinjcu, Polju, Hlapi, Solinama, Klimnu, Krasu, Svetom Ivanu, Rasopasnom, Gabonjinu, Čižićima i Šilu itd.

- »komun« u Dragi 25 RS 30.000,00

F OSTALO

- dobava i postava saobraćajnih znakova, signalizacije i ogledala - zimska služba (čišćenje snježnih nanosa po svim mjestima)

- održavanje dječjih igrališta

- održavanje i farbanje postojećih klupa za odmor

- održavanje tuševa i parkirnih automata

- čišćenje divljih plaža sa pražnjenjem koševa za smeće 3 x tjedno

- svakodnevni preventivni poslijepodnevni obilazak plaža cca 2 h od 15.6. - 31.08.270.000,00

G PRETPOSTAVLJENI RASHODI

- participacija za još jednog radnika vozača kamiona za pražnjenje smeća u Dobrinju i Čižićima ili radu na deponiju u Polju (50 % - 50 % »Ponikve« 50.000,00)

- participacija za saobraćajnog redara (36.000,00)

- participacija troškova javnog wc-a u Šilu (32.000,00)

- održavanje fontane u Šilu (16.000,00)

- održavanje ili uklanjanje fontane u Klimnu (20.000,00)

- servis i održavanje sistema za navodnjavanje u Rasopasnom (7.000,00) 161.000,00

H MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU I ŠUMSKI PUTEVI

- radovi po pozivu ukupno 530 h 159.000,00

UKUPNO A + B + C + D + E + F

+ G + H = 2.150.000,00 + 537.500,00 PDV =

SVEUKUPNO PROGRAM RADA: 2.687.500,00

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA DEPONIJ TRESKAVAC 40.000,00 A100329

UKUPNO 4.270.000,00

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-19-33

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51514&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr