SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
OPĆINA OMIŠALJ

41.

Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02) Vijeće albanske nacionalne manjine Općine Omišalj na sjednici održanoj 26. srpnja 2019. godine, donijelo je:

STATUT
VIJEĆA ALBANSKE NACIONALNE
MANJINE OPĆINE OMIŠALJ - OTOK KRK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se naziv, sjedište, područje djelovanja, djelokrug i način rada, raspolaganje sredstvima i druga pitanja od značaja za rad Vijeća albanske nacionalne manjine Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Puni naziv Vijeća glasi: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE OMIŠALJ - OTOK KRK.

Uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, službeno se koristi i puni naziv Vijeća na albanskom jeziku i na latiničnom pismu: KËSHILLI I PAKICËS KOMBËTARE SHQIPËTARE PËR KOMUNËN E OMISHALJIT - ISHULLI KRK.

Sjedište Vijeća je u Omišlju ul. Prikeste 20.

Vijeće djeluje na području Općine Omišlja.

Vijeće je neprofitna pravna osoba koju zastupa i predstavlja predsjednik Vijeća.

Vijeće broji 10 (deset) članova, pripadnika albanske nacionalne manjine koji se biraju na izborima tajnim glasovanjem svake četvrte godine.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može s najmanje još jednim vijećem osnovanim na području Primorsko-goranske ili neke druge županije osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

Članak 4.

Vijeće ima dvojezični pečat na hrvatskom i albanskom jeziku, latiničnim pismom, okruglog oblika promjera 35 mm, koji je obodno ispisan punim nazivom,a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Znak i zastava, odredit će se naknadnom izmjenom i dopunom ovog Statuta.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada Vijeća se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga albanske nacionalne manjine i ostale javnosti o radu Vijeća.

Službeni jezici Vijeća su hrvatski i albanski jezik i latinično pismo, u skladu sa propisima Republike Hrvatske. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela. Obavijesti o radu Vijeća i njegovih radnih tijela daje predsjednik Vijeća ili osoba koju za to on ovlasti. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada , Vijeće može izdavat svoje glasilo u skladu s propisima o javnom priopćavanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Vijeće prema potrebi izdaje i druga sredstva javnog priopćavanja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno s propisima o izdavačkoj djelatnosti.

II. DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Djelokrug rada Vijeća je unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika albanske nacionalne manjine u skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugih propisa.

Djelokrug iz prethodnog stavaka ostvaruje se :

- predlaganjem mjera tijelima države i Općini Omišalj za unapređivanje položaja albanske nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za albansku nacionalnu manjinu tijelima koji ih donose,

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave, tijelima jedinice lokalne samouprave (Općine Omišlja),

- informiranjem o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela Općine Omišlja, a tiču se položaja albanske nacionalne manjine,

- davanjem mišljenja i prijedloga o programima javnih tiskovina, te radija i televizije na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjenih nacionalnim manjinama, ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

- davanjem mišljenja i prijedloga te poduzimanjem aktivnosti u svezi s odgojem i obrazovanjem na albanskom jeziku,

- davanjem mišljenja i prijedloga, te poduzimanjem aktivnosti u svezi s radom udruga i ustanova Albanaca,

- organiziranjem raznih savjetovanja, simpozija i dogovora s temom o nacionalnim manjinama,

te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva Vijeća.

Članak 7.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i da budu birani u tijela Vijeća, da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti,

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća,

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

III. RAD VIJEĆA

Članak 8.

Radna tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća

2. Zamjenik predsjednika Vijeća

3. Odbor za financijska pitanja

4. Odbor za pravna pitanja

5. Druga radna tijela po odluci Vijeća

Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća. Radna tijela biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

 

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima,

Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela vodi se zapisnik. Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća. Zapisnik obvezatno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je na sjednici predsjedavala i zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice. Ukoliko predsjednik Vijeća na pisani zahtjev najmanje 1/3 članova ne sazove sjednicu Vijeća, sjednicu Vijeća može sazvati član Vijeća kojeg na to ovlasti najmanje 1//3 članova vijeća. Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova. Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća. Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu roku od 3 dana.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih.

Članak 13.

Vijeće donosi:

- statut i njegove izmjene i dopune,

- program rada,

- financijski plan i usvaja završni račun s izvješćem o radu,

- odluke o osnivanju radnih tijela,

- odluku o pristupanju koordinaciji,

- odluku o svim drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća. Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog odbora za financijska pitanja.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća. Predsjednik Vijeća zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća te obavlja druge poslove određene ovim Statutom. Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika. Vijeće na jednak način kao predsjednika izabire i zamjenika predsjednika Vijeća. Zamjenik predsjednika Vijeća u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika obavlja sve njegove poslove i radne zadatke.

Članak 15.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik predsjednika. Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju. Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku od 30 dana, o nastaloj situaciji izvijestit će se Savjet za nacionalne manjine.

Članak 16.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara. Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primiti samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za opću upravu.

Članak 17.

Imovinu Vijeća čine financijska sredstva i materijalna dobra koja Vijeće ostvaruje od : - dotacija iz proračuna Općine Omišlja, - dotacija iz državnog proračuna, - drugih dotacija iz Hrvatske, - inozemnih dotacija - sredstva dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća, - nasljedstva i poklona, - ostali prihodi sukladno zakonu o udrugama. Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za albansku nacionalu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 18.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. koji usvaja Vijeće najkasnije do 31. ožujka. Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

POSLOVNI TAJNIK

Članak 19.

Za stručne i administrativno-financijske poslove Vijeće imenuje poslovnog tajnika (za pripremanje materijala za sjednice,zapisnici, zaključaka, dopisivanje, arhiva, financijske obračune isl.) Mandat poslovnog tajnika jednak je mandatu Vijeća, a može se prekinuti i ranije. Poslovni tajnik ima pravo na naknadu troškova i mjesečnu nagradu prema odluci Vijeća. Vijeće može financijsko poslovanje povjeriti ovlaštenoj agenciji, uz naknadu.

Članak 20.

Poslovni tajnik može biti osoba koja poznaje administrativno-financijsko poslovanje, ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje, dobro vlada hrvatskom i albanskim jezikom i pismom, poznaje probleme albanske nacionalne manjine, te hrvatske propise i međunarodne sporazume i konvencije koji uređuju odnose nacionalnih manjina, te ima dokazane organizacijske i komunikacijske sposobnosti. Poslovni tajnik je dužan nazočiti radu Vijeća i svih njegovih radnih tijela i sudjelovati u njihovom radu na poziv predsjednika i članova Vijeća i radnih tijela.

IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 21.

Statut je temeljni akt Vijeća i svi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. _ Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće. Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća (ako to Vijeće ocjenjuje potrebnim).

Članak 22.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća albanske nacionalne manjine Općine Omišlja objavljuju se u Službenom glasniku Općine Omišlja.

Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Omišalj.

Klasa: 013-03/19-01/2

Ur. broj: 2142-06-19-01-16

Omišalj, 26. srpnja 2019.

Vijeće albanske nacionalne manjine Općine Omišalj

Predsjednik

Međit Rušidi, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51513&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr