SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 23. Petak, 20. rujna 2019.
GRAD RAB

48.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 18. rujna 2019. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Raba

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 15/04, 40/05, 18/07, 47/11 i 19/16, u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana, razloge za donošenje Izmjena i dopuna Plana, obuhvat Izmjena i dopuna Plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana, ciljeve i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna Plana, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana, rokove za izradu Izmjena i dopuna Plana te izvore financiranja Izmjena i dopuna Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba.

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Razlozi za pokretanje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- ostvarivanje uvjeta za izgradnju gospodarsko-edukacijske građevine prema programu (rekonstrukcija postojeće građevine) za potrebe izvođenja terenske nastave Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- korištenje planiranog objekta u svrhu različitih javnih interesa (edukacija i obuka vatrogasnih postrojbi).

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana predstavlja područje obuhvata k.č. 1810/29 k.o. Kampor.

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini od Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine kupio je kuću, gospodarsku zgradu, dvije cisterne i dvorište na k.č. 1810/29 k.o. Kampor čija površina iznosi 1390 m2. Građevina koja je izgrađena koristila se u svrhu provođenja terenske nastave fakulteta i donekle je služila svrsi, ali je dugi niz godina posve neadekvatna za studentski i profesorski standard. Stoga se je pristupilo kupnji katastarske čestice i pripadajućih objekata u svrhu rekonstrukcije postojeće građevine i programsko-prostornog osuvremenjivanja nastave i izgradnje građevina koje bi u potpunosti osigurale tražene uvjete.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Izradi Izmjena i dopuna Plana pristupa se s ciljem stvaranja prostorno planskih preduvjeta za izvršenje planiranog zahvata u prostoru - izgradnji gospodarsko edukacijske građevine koja se nalazi u obuhvatu Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Raba.

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristit će se stručne podloge i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela. Stručne analize će se provesti kroz rad odabranog izrađivača Izmjena i dopuna Plana, a u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja za Izmjene i dopune Plana izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 136/15), u suradnji s nositeljem izrade Izmjena i dopuna Plana - Gradom Rabom.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab, Palit 144 a, 51280 Rab,

2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

4. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Rabu, Palit 71, 51280 Rab,

6. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

7. HEP - ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

8. Hrvatske vode d.d., VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, Nikole Suzana 27, 53270 Senj,

10. Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Palit 68, 51280 Rab,

11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10/II, 51000 Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se slijedeći rokovi:

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - u roku od 15 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od 15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

- izrada konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana - u roku od najviše 15 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana,

- izrada izvornika Izmjena i dopuna Plana - u roku od 15 dana od donošenja Izmjena i dopuna Plana na Gradskom vijeću Grada Raba.

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

XI. IZVOR FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstava za izradu Izmjena i dopuna Plana osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Raba i drugih izvora.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/05

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-2

Rab, 18. rujna 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2113&mjesto=51280&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr