SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
GRAD KRK

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne Novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 22. srpnja 2019. godine, donio je

 

ODLUKU
o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) učenicima
srednje škole za školsku 2019./2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« Krk, kao i svim učenicima drugih srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka, za pomoć u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za školsku 2019./2020. godinu te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) imaju svi učenici Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« Krk s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2019./2020. godinu, a javili su se na raspisani Javni poziv i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu iz stavka 1. ovoga članka, a upisani su u školsku 2019./2020. godinu dostavit će Gradu Krku Srednja škola »Hrvatski kralj Zvonimir« Krk.

Pod istim uvjetima pravo na dodjelu jednokratne potpore (stipendije) ostvaruju i svi učenici drugih srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2019./2020. godinu u bilo koju srednju školu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu, a javili su se na raspisani Javni poziv i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

Članak 3.

Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno, najkasnije do kraja listopada 2019. godine, a u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva za isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2019. godinu.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu potporu (stipendiju) na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu, te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice;

- potvrdu o upisu u srednju školu za školsku 2019./2020. godinu (za učenike Srednje škole u Krku ova potvrda nije potrebna - škola dostavlja popis učenika);

- potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa;

- kopiju kartice tekućeg računa na koji će se vršiti isplata.

Obrazac Zahtjeva s izjavom iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, dostupan je na web stranici Grada Krka.

Zahtjevi se predaju osobno u JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti, II kat ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se primati do 30. rujna 2019. godine.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga, radnih bilježnica, bilježnica i školskog pribora.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-03/19-01/02

Ur. broj: 2142/01-02/1-19-3

Krk, 22. srpnja 2019.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=51500&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr