SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 63. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 35. Zakona o obrtu (»Narodne novine« broj 143/13 - pročišćeni tekst), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog
grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže
Rova u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 37/15) riječi:

»vlasnika Filipa Žica iz Rijeke, Slaviše Vajnera Čiče 6, OIB: 21243564077«, zamjenjuju se riječima:

»vlasnika Tadeja Široka iz Kastva, Rubeši 56, OIB 56531912605«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će vlasniku Obrta za usluge »Aqua fun« Tadeju Široka u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru broj P 009/07/2017 o koncesiji na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica - dalje: Dodatak Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru iz stavka 1. ovoga članka potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Vlasnik Obrta za usluge »Aqua fun« Tadej Široka dužan je prije potpisivanja Dodatka Ugovoru predati Davatelju koncesije:

o važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

o izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

o izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju i njihovih stvari,

o 2 bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Bivšem vlasniku Obrta za usluge »Aqua fun« Filipu Žicu dokumentacija koja se nalazi na čuvanju u Primorsko- goranskoj županiji vratiti će se stupanjem na snagu Dodatka Ugovoru iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 28. veljače 2019. godine vlasnik Obrta za usluge »Aqua fun« Filip Žic dostavio je ovom Upravnom odjelu Zahtjev za izmjenom Odluke i Ugovora o koncesije radi prijenosa vlasništva u Obrtu za usluge »Aqua fun« na Tadeja Široka radi nemogućnosti odgovornog obavljanja ugovornog odnosa, te je predloženo da se koncesija nastavi s istim Obrtom za usluge »Aqua fun« samo da se promjeni vlasnik obrta, a sve sukladno Rješenjima Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, Službe za gospodarstvo u Rijeci.

Tadej Široka novi vlasnik Obrta za usluge »Aqua fun« sveopći je pravni slijednik u Obrtu za usluge »Aqua fun«, te će temeljem ove Odluke, danom potpisa Dodatka Ugovoru, stupiti na mjesto Koncesionara.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-36

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr