SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 19. Petak, 26. srpnja 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 20. stavak 2. i članka 22. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 17. stavak 6. i članka 65. stavak 1. Zakona o koncesijama Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 18. i 25. srpnja 2019. godine, donijela

ODLUKU
o produljenju roka trajanja koncesije na pomorskom
dobru za ugostiteljsko - turističku djelatnost na
Gradskoj plaži u Crikvenici

Članak 1.

Produljuje se rok trajanja koncesije na pomorskom iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko - turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici (»Službene novine« broj 4/07), Ugovora o koncesiji sklopljenog dana 1. ožujka 2007. godine (KLASA: 342-01/06-02/19 i URBROJ: 2170/1-10/9-07-23), Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za ugostiteljsko- turističku djelatnost na Gradskoj plaži u Crikvenici (KLASA: 021-04/15-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-15-77 od 21. svibnja 2015. godine) i Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru sklopljenog dana 18. lipnja 2015. godine (KLASA: 342-01/15-02/21, URBROJ: 2170/1-07-02/ 7-15-9) - dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji.

Članak 2.

Rok trajanja koncesije iz članka 1. ove Odluke produljuje se do pravomoćnog okončanja u povodu kč.br. 1/66 k.o. Crikvenica i to slijedećih parničnih postupaka:

- pod posl.brojem P-460/2016 koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Rijeci

- pod posl.brojem P-466/14 i P-465/14 koji se vode pri Općinskom sudu u Crikvenici, te upravnog postupka za izmjenu granica pomorskog dobra koji se vodi pri Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze pod Klasom: 342-01/18-02/47, a najdulje na rok od 8 godina računajući od 1. ožujka 2019. godine.

Koncesionar je u obvezi u pomorsko dobro koje je dano u koncesiju uložiti dodatnih 2.690.000,00 kn (bez PDV-a) u roku od tri godine od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji na način i u vremenu kako je to predloženo

Poslovnim planom Koncesionara za Restaurant & bar Sabbia Crikvenica.

Ukoliko Koncesionar u roku iz stavka 1. (prvog) ovog članka u pomorsko dobro koje je dano u koncesiju ne izvrši navedena ulaganja i o tome ne dostavi dokaze Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju.

Članak 3.

Isključuje se odgovornost Primorsko-goranske županije u odnosu na ulaganja Koncesionara iz stavka 2. (drugog) članka 2. (drugog) ove Odluke.

Koncesionar nema pravo na bilo kakvo potraživanje od Davatelja koncesije s osnova naknade štete za razdoblje od dana sklapanja Ugovora o koncesiji do dana prestanka koncesije.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo B4 sport d.o.o. bio je koncesionar na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljsko - turističke djelatnosti na Gradskoj plaži u Crikvenici na k.č. 1/55, 1/ 60, 1/66, 1/67, 939/4, 941/1 i 942/1 sve k.o. Crikvenica, temeljem Ugovora o prijenosu koncesije. Koncesija je dana na razdoblje od 12 godina i trajala je do 01. ožujka 2019. godine.

Dana 4. veljače 2019. godine Koncesionar se obratio Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze sa zahtjevom za produženje razdoblja koncesije na rok do 01. ožujka 2027. godine iz razloga novih investicija u iznosu od 2.690.000,00 kn (bez PDV-a).

Posebno se napominje da je u tijeku trajanja koncesije promijenjeno vlasništvo na k.č. 1/66 (ugostiteljski objekt) k.o. Crikvenica, te je ista promijenila status u vlasničkom listu B s »pomorsko dobro« na »Grad Crikvenica«. Iz tog je razloga podnositelj zahtjeva priložio i suglasnosti Grada Crikvenice i trgovačkog društva Jadran d.d. da su suglasni s produljenjem roka trajanja koncesije do okončanja postupaka koji se vode na navedenoj nekretnini.

Zahtjev je osnovan i temelji se na odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine« br. 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

Klasa: 021-04/19-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-19

Rijeka, 25. srpnja 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2109&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr