SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 18. Petak, 12. srpnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

44.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), a u svezi sa člankom 3. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) i odredbama Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14, 127/17), nakon savjetovanja sa sindikatom, Općinski načelnik Općine Baška, dana 8. srpnja 2019. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu

Članak 1.

U Pravilniku o radu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/17) u članku 3. umeće se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, Općinski načelnik, kada za to postoji potreba, može posebnom odlukom radno vrijeme službenika i namještenika raspoređivati na drugi način, u okviru tjednog fonda od 40 radnih sati, sve sukladno odnosnim odredbama Zakona o radu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje novi stavak 4.

Članak 2.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prekovremeni rad, kada je rad organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka, predstavlja svaki rad duži od 8 sati dnevno, kao i rad subotom i nedjeljom.«

Umeće se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako je rad organiziran drugačije od onoga iz stavka 2. ovoga članka, prekovremeni rad je rad duži od 40 sati tjedno.«

Dosadašnji stavci od 3. do 8. postaju novi stavci od 4. do 9.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavit će se na web stranici Općine Baška.

Klasa: 030-01/19-01/6

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-3

Baška, 8. srpnja 2019. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2108&mjesto=10007&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr