SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
KOMUNALNO DRUŠTVO PONIKVE VODA D.O.O. KRK

1.

Na temelju čl. 215.Zakona o vodama (NN RH br. 153/ 09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14,46/18), čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN RH 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i čl. 13. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. Krk, skupština društva donijela je dana 29. travnja 2019. godine

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
OPĆIH i TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE
VODNIH USLUGA
(»Službene novine« PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16, 46/18)

Članak 1.

U odredbi čl. 2. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (»Službene novine« PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16, 46/ 18) dodaje se novi stavak 20. koji glasi:

»(20) hitnim slučajevima se smatraju situacije izlijevanja otpadne vode iz sabirne i/ili septičke jame u okoliš.«

Članak 2.

Odredba čl. 57. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (»Službene novine« PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16, 46/ 18) mijenja se i glasi:

»Korisnik je dužan:

.održavati vodomjerno okno te otklanjati sve tehničke i druge nedostatke kao i oštećenja

.izvesti sekundarno revizijsko okno prema utvrđenim uvjetima i uputama isporučitelja vodnih usluga

.Izgraditi i održavati sustav interne odvodnje na način da se isključi mogućnost zagađivanja okoliša razlijevanjem otpadne vode po površini i/ili prodiranjem otpadne vode u podzemne slojeve

.Obavljati kontrolu stanja i rada sustava interne odvodnje

.obavijestiti javnog isporučitelja vodnih usluga ako uoči oštećenje vodovodnog priključka s vodomjerom, javne vodovodne mreže, kanalizacijskog priključka i sustava javne odvodnje

.omogućiti ovlaštenoj osobi javnog isporučitelja vodnih usluga pristup vodomjernom oknu i vodomjeru u svakom trenutku,

.podmirivati račune za komunalne vodne usluge u skladu s aktima koji uređuju način plaćanja i visinu cijena usluga i važećeg cjenika komunalnih vodnih usluga,

.obavijestiti javnog isporučitelja vodnih usluga o promjeni vlasništva, adrese i sl.u roku od 15 dana,

.zatražiti stalni priključak za građevine sa više stambenih ili poslovnih jedinica prije stavljanja građevine u funkciju (prodaje).

Članak 3.

Odredba čl. 69. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (»Službene novine« PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16, 46/ 18) mijenja se i glasi:

»Isporučitelj vodne usluge javnu vodoopskrbu vrši i autocisternama u područjima bez javnog vodoopskrbnog sustava na način i u skladu s odredbama Zakona o otocima i podzakonskim aktima.

Članak 4.

Odredba čl. 71. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (»Službene novine« PGŽ br. 40/11, 23/14, 19/16, 46/ 18) mijenja se i glasi:

»Socijalno ugroženi građani plaćaju 2 m3 vode po članu kućanstva mjesečno u iznosu od 60% od utvrđene osnovne cijene javne vodoopskrbe.

Socijalno ugroženi građani plaćaju m3 vode isporučene autocisternom u skladu s odredbama Zakona o otocima i podzakonskim aktima.

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju isporučitelju vodne usluge popis socijalno ugroženih građana i popis kućanstava čiji nositelj ima prebivalište na otoku Krku.«

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (Klasa: 363-01/19-01/04; urbroj: 2142-03/03-19-9) objavljuje se u »Službenim novinama« PGŽ i na internetskim stranicama društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15. svibnja 2019. godine.

Klasa: 363-01/19-01/4

Urbroj: 2142-03/03-19-9

Ponikve d.o.o. Krk

Predsjednik skupštine društva

Toni Juranić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=60050&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr