SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 17. Petak, 5. srpnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/ 17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/ 18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-09-05-87-56/19 JJ od 6. lipnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 27. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU
o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole
parkiranja na javnim parkiralištima
Grada Novi Vinodolski

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija i način naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 2.

Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima pod naplatom obavlja trgovačko društvo određeno Odlukom o komunalnim djelatnostima Grada Novi Vinodolski - Isporučitelj usluge.

Članak 3.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno-prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Javno parkiralište može biti stalno ili privremeno te otvoreno ili zatvoreno.

Članak 4.

Stalno javno parkiralište je parkiralište na kojem se vrši naplata tijekom cijele kalendarske godine.

Privremeno javno parkiralište je parkiralište sezonskog tipa ili parkiralište na kojem se naplata vrši tijekom privremene prometne regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Otvoreno javno parkiralište je parkiralište bez automatskog, poluautomatskog ili ručno kontroliranog ulaza i/ili izlaza.

Zatvoreno javno parkiralište je parkiralište sa automatskom, poluautomatskom ili ručnom kontrolom ulaza i/ili izlaza.

Ulična javna parkirališta su parkirališta posebno označena prometnom signalizacijom na kolniku prometnice u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika prometnice, označena su prometnom signalizacijom sukladno ovoj Odluci i prostorno definirana posebnim projektom, a mogu biti asfaltirana i neasfaltirana.

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.

Parkiranje na javnom parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Javna parkirališta moraju imati oznaku dopuštenog trajanja parkiranja, režima naplate parkiranja i visinu naknade za parkiranje.

Članak 6.

Javna parkirališta pod naplatom moraju se redovito održavati, pod čime se podrazumijeva naročito održavanje javnih parkirališta čistim, urednim i u stanju funkcionalnosti za redovnu uporabu, održavanje automatske naplate parkiranja, organizaciju naplate, označavanje javnih parkirališta prometnom signalizacijom i njeno održavanje i izvođenje radova potrebnih za sigurno odvijanje prometa na parkiralištima.

Troškove održavanja iz prethodnog stavka ovog članka snosi Isporučitelj usluge.

LOKACIJE JAVNIH PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE OBAVLJA NAPLATA

Članak 7.

Javna parkirališta na području Grada na kojima se naplaćuje parkiranje svrstavaju se u tri zone.

Lokacije koje ulaze u sustav naplate u prvoj zoni su:

1. CENTAR ŠKOLA - zatvoreno parkiralište, iznimno u vremenskom razdoblju od 01.10. do 31.05. postaje otvoreno parkiralište,

2. TRŽNICA - otvoreno parkiralište,

3. RASADNIK - ulično parkiralište,

4. BRAJDA - otvoreno parkiralište,

5. JURKOVO - otvoreno parkiralište,

6. AUTOBUSNA STANICA - otvoreno parkiralište,

7. LUKA - otvoreno parkiralište,

8. KORZO HRVATSKIH BRANITELJA - ulično parkiralište,

9. SLAVUJ - otvoreno parkiralište,

10. LOKVICA - ulično parkiralište,

11. ULICA ANDRIJE ŠERMANA - ulično parkiralište,

12. RIBARSKA OBALA (KLENOVICA) - otvoreno parkiralište,

13. ULICA ZIDINICE (KLENOVICA) - ulično parkiralište,

14. ULICA STJEPANA RADIĆA (KLENOVICA) - ulično parkiralište,

15. ULICA STJEPANA MAŽURANIĆA - ulično parkiralište,

16. MEL - otvoreno parkiralište.

Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranje u drugoj zoni je:

1. LUKAVICE - zatvoreno parkiralište.

Lokacija koja ulazi u sustav naplate parkiranja u trećoj zoni je:

1. OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - zatvoreno parkiralište.

Članak 8.

Ulice u kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila na obilježenim parkirališnim mjestima su:

1. KORZO HRVATSKIH BRANITELJA,

2. LOKVICA,

3. JURKOVO,

4. VINODOLSKA,

5. OBALA KNEZA BRANIMIRA,

6. OBALA PETRA KREŠIMIRA IV,

7. LUKAVICE,

8. ULICA KRALJA TOMISLAVA,

9. ULICA ANDRIJE ŠERMANA,

10. ULICA ZIDINICE,

11. ULICA STJEPANA RADIĆA,

12. RASADNIK,

13. ULICA STJEPANA MAŽURANIĆA,

14. MEL,

15. POD SV. MIKULJ,

16. ZAGREBAČKA ULICA.

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA

Članak 9.

Isporučitelj usluge obavlja djelatnost pružanja usluge parkiranja u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i općim aktima Grada Novi Vinodolski, koji se odnose na uslugu parkiranja.

Isporučitelj usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti pružanje usluge parkiranja korisniku.

Isporučitelj usluge obvezan je o prekidu pružanja usluge i razlozima tog prekida obavijestiti javnost na prikladan način odmah nakon saznanja okolnosti koje su uzrokovale prekid.

Članak 10.

Isporučitelj usluge donosi opće uvjete pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i sklapa s korisnikom usluge ugovor o pružanju usluge.

Opće uvjete iz stavka 1. ovog članka Isporučitelj usluge donosi uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Općim uvjetima iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se:

- uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,

- međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge,

- način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i mrežnim stranicama Isporučitelja usluge.

Isporučitelj usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta pružanja usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom i ugovora o pružanja usluge.

Članak 11.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koriste se prema odredbama ove Odluke slijedeće vrste parkirnih karata, a ovisno o lokaciji i zoni naplate parkirališta:

- dnevna parkirna karta,

- satna karta (jednosatna ili višesatna),

- mjesečna povlaštena parkirna karta, odnosno karta po povoljnijim uvjetima.

Parkirna karta vrijedi isključivo za onu zonu za koju je izdana.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Parkiranje vozila na javnom parkiralištu Centar Škola ograničeno je na vrijeme od 16 sati, osim za vozila s povlaštenom parkirnom kartom ili rezerviranim parkirališnim mjestima.

Članak 12.

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom, koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila na temelju ugovora o leasingu, koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 13

Teretna vozila nosivosti veće od 1,5 tona, autobusi, priključna vozila, kamp prikolice, i radni strojevi mogu biti parkirani samo na posebnim parkiralištima i prometnim

terminalima, koji su za tu namjenu određeni i označeni prometnim znakom.

Ukrcaj i iskrcaj putnika iz autobusa može se vršiti isključivo na autobusnom kolodvoru, odnosno na mjestu posebno označenom za tu namjenu.

Članak 14.

Isporučitelj usluge iz članka 2. ove Odluke je ovlašten sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, autobusu, teretnom vozilu, priključnom vozilu i radnom stroju, po nalogu policijskog službenika ili prometnog redara Grada, u slučaju zatjecanja istih na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, zapriječiti slobodno pomicanje vozila sa zatečenog mjesta.

Prilikom postavljanja naprava za zadržavanje, odnosno blokadu vozila koje sprečavaju samovoljno uklanjanje, odnosno odvoženje vozila, osoba zadužena za naplatu parkiranja dužna je na prednje staklo staviti pisanu obavijest da je vozilo privremeno blokirano s uputom što vozač mora učiniti radi skidanja naprave. Tekst pisane obavijesti mora biti na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Nalog za zadržavanje, odnosno blokiranje vozila sadrži vrijeme i datum izdavanja, registarsku oznaku i tip vozila, oznaku parkirališta i razlog zbog kojeg se vozilo blokira, te potpis ovlaštene osobe.

Članak 15.

Troškove deblokade snosi vlasnik ili korisnik vozila.

Ukoliko vlasnik ili korisnik blokiranog vozila ne preuzme vozilo u roku od 24 sata ili ne zatraži deblokadu, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku ili korisniku će se zaračunati ležarina.

Članak 16.

Prigovor protiv mjere privremene blokade vozila, može se izjaviti Isporučitelju usluge pisanim putem u roku od osam dana od dana preuzimanja vozila.

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE

Članak 17.

Povlaštena mjesečna parkirna karta može se izdati u vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tijekom godine, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte:

- fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja - jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja - jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja - jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja usluga u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) i ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu - iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja - najviše do četiri povlaštene karte za potrebe obavljanja usluga,

- pravnoj osobi i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu - hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja i djelatnost za pružanje usluge u turizmu (iznajmljivanje plovila za smještaj) ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje Isporučitelj usluge,

- pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja - jedna povlaštena karta,

- fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine, kuće za odmor u zoni naplate parkiranja - jedna povlaštena parkirna karta,

- pravnim i fizičkim osobama koje ne zadovoljavaju prethodne uvjete navedene u ovom članku ili koje žele pribaviti povlaštenu kartu iznad najviše dozvoljenog broja povlaštenih karata po posebnoj cijeni.

Povlaštena mjesečna parkirna karta može se izdati u vremenskom razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja tijekom godine svim fizičkim i pravnim osobama bez obzira na prebivalište ili bilo kojeg drugog uvjeta navedenog u ovom članku, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

POSEBNI REŽIMI UREĐENJA PROMETA

Članak 18.

Vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilom u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV omogućuje se nenaplatni prolaz uz predočenje propusnice izdane od Isporučitelja usluge.

Korisnici ove propusnice imaju pravo na jednu propusnice po vozilu, a čiji su oni vlasnici ili korisnici, te nemaju pravo parkiranja na prostoru javnog parkriališta na kojemu parkiranje organizira Isporučitelj usluge.

Također, vlasnicima nekretnina koji imaju kolni prilaz automobilima u svoje dvorište preko parkirališta Lukavice i Obala Petra Krešimira IV, a bave se izdavanjem soba ili apartmana omogućit će se izdavanje jedne propusnice po apartmanu ili sobi.

Svaka zloupotreba ili davanje propusnice drugom korisniku sankcionirat će se oduzimanjem propusnice.

Članak 19.

Naknada za parkiranje za vozila osoba s invaliditetom definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti, na mjestima označenim za invalide ne plaća se.

Parkirna mjesta označena za parkiranje vozila osoba s invaliditetom sz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti ako je znak pristupačnosti propisno istaknut na vozilu i ako se u vozilu nalazi ili njime upravlja invalidna osoba.

Broj pristupačnih parkirališnih mjesta na javnom parkiralištu definiran je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 20.

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade.

Liječnici i medicinske sestre primarne zdravstvene zaštite Grada Novi Vinodolski, te mrtvozornik i svećenik kada obavljaju kućne posjete na područjima na kojima se obavlja naplata parkiranja, mogu koristiti parkirna mjesta bez plaćanja naknade, službenim ili osobnim vozilom, s time da u vozilu mora biti na vidljivom mjestu istaknuto odobrenje s naznakom »liječnik/medicinska sestra/mrtvozornik u kućnoj posjeti«.

Redakcijama medijskih kuća, koje redovito izvješćuju o događajima sa područja Grada Novi Vinodolski može se izdati jedna povlaštena karta bez naknade koja nije vezana uz registarsku oznaku vozila, već mora biti vidljivo istaknuta s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla.

CIJENA USLUGE PARKIRANJA

Članak 21.

Cijenu, način obračuna i način plaćanja usluge parkiranja na javnom parkiralištu pod naplatom, određuje Isporučitelj usluge na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim propisima.

Isporučitelj usluge dužan je za cjenik usluga parkiranja na javnom parkiralištu pod naplatom i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnot gradonačelnika Grada.

NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA

Članak 22.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja usluge.

Ovlaštene se osobe koriste odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke i registarske oznake vozila, te ispisivanje naloga za plaćanje dnevne parkirne karte, a sve u skladu s odrebama ove Odluke.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/15, 13/ 16 i 20/18).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/19-01/15

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 27. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2107&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr