SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
MJERA ZA POKRIĆE MANJKA
PRIHODA I PRIMITAKA KONSOLIDIRANOG
PRORAČUNA GRADA RABA

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacije troškova, dinamika i izvori financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima na dan 31. prosinca 2018. godine zbog završetka 11 kapitalnih projekata na području Grada Raba.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 16.436.235,78 kuna.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz članka 2. pokrit će se u narednom razdoblju prema planiranoj dinamici:

- 2019. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

- 2020. godine iznos od 1.500.000,00 kuna,

- 2021. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,

- 2022. godine iznos od 2.500.000,00 kuna,

- 2023. godine iznos od 4.000.000,00 kuna i

- 2024. godine iznos od 4.436.235,78 kuna.

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz članka 2. ovog Programa utvrđuju se slijedeće mjere:

- prilikom izrade Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka prihoda i primitaka,

- prioritet pri planiranju i izvršavanju Proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze,

- preuzimanje novih dugoročnih obveze samo uz osigurane izvore financiranja,

- kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu dospjelih potraživanja,

- ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine,

- ostvarenje prihoda po posebnim propisima.

Za provedbu mjera iz stavka 1. ovog članka zaduženi su pročelnici upravnih odjela: Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/18).

Članak 6.

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Konsolidiranog proračuna Grada Raba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-6

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr