SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

23.

Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske u 2019. godini («Narodne novine» broj 35/19), na prijedlog Stožera civilne zaštite Općine Baška, Općinski načelnik Općine Baška, dana 15. svibnja 2019. godine donio je

PLAN
operativne primjene Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
na području Općine Baška

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) u 2019. godini.

Članak 2.

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine (u nastavku teksta: Plan) temelji s na Programu koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 35/19), u dijelu koji se odnosi na područje Općine Baška.

Članak 3.

Općinsko vijeće je usvojilo:

1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,

2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.

Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara, a kojim je predviđeno motrenje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja požara u vrijeme velike opasnosti od požara od strane zaposlenika Hrvatskih šuma, a obilaženje istih područja i površina od strane izviđačko-preventivnih patrola ugovara se s Vatrogasnom zajednicom.

Izrađen je prijedlog nove Odluke o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju, poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška, čije donošenje se očekuje na idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 4.

Nositelj vatrogastva na području Općine je DVD Baška.

Društvo se, tijekom požarne sezone, sukladno potrebama, dodatno ekipira, u čemu financijskom potporom sudjeluje Općina.

U slučaju većih požara, angažiraju se JVP Grada Krka, te DVD-i iz JLS otoka Krka.

Članak 5.

U gašenju velikih požara, kao zapovjedno mjesto za koordinaciju gašenja požara, određuju se prostorije Općine.

Ako tako situacija zahtijeva, kao zapovjedna mjesta, mogu se koristiti i prostorije društvenih domova u naseljima na području Općine.

Članak 6.

Radi omogućavanja normalnog kretanja vatrogasnim vozilima, u šumskim područjima potrebno je održavati prohodnost protupožarnih putova, a nadzor iste obavit će DVD Baška.

Članak 7.

Na području Općine nema divljih odlagališta otpada, a u slučaju da komunalni redar uoči novonastalo odlagalište, ili da o istom stigne dojava, Općina će, sukladno financijskim mogućnostima, trenutno pristupiti saniranju.

Članak 8.

Od DVD Baška zatražit će se informacija o stanju vozila, opreme i tehnike, te obrazloženi prijedlog, moguće potrebnih, popravaka/sanacije, ili nabave nove vatrogasne opreme.

Članak 9.

Operativne snage civilne zaštite i druge pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite upozorit će se na potrebu održavanja spremnosti za djelovanje u slučaju velikih požara, te mogućih drugih velikih nesreća i katastrofa.

Članak 10.

Za koordinatora provedbe ovoga Plana zadužuje se načelnik Stožera civilne zaštite Općine.

Članak 11.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 021-05/19-02/12

Ur. broj: 2142-03-02/1-19-5

Baška, 15. svibnja 2019.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2103&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr