SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 11. Utorak, 30. travnja 2019.
OPĆINA VRBNIK

37.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH 68/18 i 110/18) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, 31/09, 33/09, 15/3, 25/13, 2/18 i 37/ 18), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. travnja 2019., donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 1a/2002, 5/2002, 41/13, 4/17 i 9/18) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom se uređuju osnovna načela i mjere za uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu, zaštita komunalnog reda i ovlasti Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaju se članci 1a. i 1c. koji glasi:

Članak 1a.

»Ovu Odluku provodi Upravni odjel koji u provedbi te odluke obavlja poslove:

1. dopuštanja i određivanja uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme na zgradama,

2. dopuštanja i određivanja uvjeta za korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

3. nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu i

4. druge poslove određene odlukom o komunalnom redu,

5. nadzora javnih poduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti u dijelu povjerenih im poslova, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

6. obavlja i druge poslove određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.«

Članak 1b.

»Ovom odlukom utvrđuje se:

- uređenje naselja: uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata

- način uređenja i korištenja površina javne namjene (ako je ta površina javna cesta Odluku o komunalnom redu donosi Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost upravitelja ceste) i zemljišta u vlasništvu Općine za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama

- određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe

- naknade za davanje na privremeno korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine prihod su proračuna Općine

- održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

- javne zelene površine na području Općine, njihovo održavanje i zaštitu.

- držanje domaćih životinja na području Općine

- pješačke zone.«

Članak 3.

U članku 53. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Pri korištenju površina javne namjene posebno će se voditi računa o omogućavanju kretanja osoba s posebnim potrebama.«

Članak 4.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja Upravni odjel provodi komunalni redar kao službenik Jedinstvenog upravnog odjela.

Ovlasti obavljanja nadzora komunalnih redara iz prethodnog stavka ovog članka propisane su Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Odlukom o komunalnom redu i posebnim zakonima.

Članak 5.

Iza članka 90. dodaje se članka 90a. i 90b. koji glasi:

Članak 90a.

»Komunalni redari nose službenu odoru i imaju službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice propisuje Općinsko Vijeće.«

Članak 90b.

»Komunalni redari dužni su surađivati s mjesnim odborima radi učinkovitog obavljanja svoje službe.

Mjesni odbori obavještavaju Upravni odjel o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području.«

Članak 8.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke, odnosno zakonskog zastupnika stranke kao i drugih osoba nazočnih nadzoru,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih nadzoru,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),

5. obavljati kontrolu nad objektima, uređajima i površinama,

6.odrediti izvršenje obveza ako utvrde da se one ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno,

7.odrediti obustavu radova koji se obavljaju suprotno propisima,

8.zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci,

9. odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,

10. narediti hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje štete,

11. odrediti fizičkim i pravnim osobama podnošenje odgovarajućih izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,

12. naplaćivati na licu mjesta novčane kazne,

13. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 9.

Članak 91a. mijenja se i glasi:

»Poduzimanje mjera komunalnih redara smatra se hitnim i od javnog je interesa za JLS.

Komunalni redari kada utvrde povredu propisa čije su izvršenje ovlašteni nadzirati, obvezni su po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom, odlukama koje reguliraju komunalni red te posebnim propisima.

Ako komunalni redar utvrdi da nije došlo do povrede propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa zato nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim će putem o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od 8 dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama (osobi koja je povrijedila Odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu, a ako se tu osobu ne može utvrditi donijet će rješenje protiv nepoznate osobe, što može učiniti i bez saslušanja stranke) mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, odnosno druge mjere propisane zakonom.

Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je iz drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.«

Članak 10.

Članak 91.b mijenja se i glasi:

»Protiv upravnih akata koje donosi Upravni odjel u obavljanju poslova iz članka 1a. ove Odluke može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnih redara, ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 11.

Optužni prijedlog za prekršaj propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili odlukom o komunalnom redu kojeg u nadzoru utvrdi komunalni redar podnosi Jedinstveni upravni odjel.

Protiv prekršajnog naloga Jedinstvenog upravnog odjela odnosno komunalnog redara u prekršajnom postupku podnosi se prigovor nadležnom Općinskom sudu.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškova, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/19-05/4

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 25. travnja 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2101&mjesto=51516&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr